Regulaminy studiów

 • Regulamin studiów I i II stopnia od 01.10.2018 pdf 1   pdf 2Załączniki: Formularz oceny pracy pdf; Regulamin postępowania anty-plagiatowego pdf
 • Regulamin studiów I i II stopnia obowiązujący od 01.10.2017 r. w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018 pdfZałącznik: Regulamin postępowania antyplagiatowego 2017/2018 pdf
 • Regulamin studiów I i II stopnia obowiązujący od 01.10.2016 r. w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017 pdf
 • Regulamin Szkoły Doktorskiej     pdf

Doktoraty i habilitacje

 • Regulamin określający  sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. Tryb eksternistyczny      Pobierz
 • Regulamin określający sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego                  Pobierz

Warunki i tryb rekrutacji

 • Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2019-2020 pdf1 pdf

Regulaminy wsparcia finansowego i pomocy materialnej

 • Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Pobierz(PDF) Załączniki Pobierz (ZIP)

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się

 • Regulamin potwierdzania efektów uczenia się zdobytych w systemie pozaformalnym i nieformalnym doc; Załącznik do regulaminu doc

Strategie

 • Strategia umiędzynarodowienia  2017 pdf

Uchwały

 

Uchwała Senatu AMFN nr 19 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie nowych wzorów omów na studia stacjonarne pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr 19 z dnia 25.09.2018 – Umowa I stopień pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu nr 19 z dnia 25.09.2018 – Umowa II stopień pdf

Uchwała nr 8 z 17.04.2018 w prawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2018-2019 pdf

Załącznik do uchwały nr 8 z 17.04.2018 pdf

Uchwała nr 7 z 17.04.2018 w sprawie przyjęcia trybu i warunków rekrutacji na studia I ii II stopnia w roku akademickim 2019-2020 pdf

Załącznik do uchwały nr 7 z 17.04.2018 pdf1 pdf2

Uchwała Senatu nr 20 z dnia 26 września 2017 w sprawie zmiany umów o kształcenie pdf

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu nr 20 z 26.09.2017 r. Umowa I st.

Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 20 z 26.09.2017  r. Umowa II st.

Uchwała Senatu nr 10 z dnia 11 kwietnia 2017 w sprawie uchwalenia regulaminu studiów pdf

Uchwała Senatu z dnia 23 maja 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie pdf

Uchwała nr 12 z dnia 23.05.2017 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019 pdf

Załącznik do uchwały Senatu nr 12 z 23.05.2017 r pdf

Uchwała nr 13 z dnia 23.05.2017 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia podyplomowe i Studium Muzyki Dawnej w roku akademickim 2017/2018 pdf

Załącznik do uchwały Senatu nr 13 z 23.05.2017 pdf

Uchwała Senatu nr 11 z 11.04.2017 r w spr. uchwalenia regulaminu studiów doktoranckich w dyscyplinie Instrumentalistyka pdf

Regulamin Studiów Doktoranckich z dnia 11.04.2017 obowiązujący od 1 .10.2017 pdf

Uchwała Senatu nr 23 z 20.09.16 r w spr. wzoru umów ze studentami pdf

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu nr 23 z 20.09.16 r pdf

Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 23 z 20.09.16 r pdf

Uchwała nr 14 z dnia 31.05.2016 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018 pdf

Uchwała nr 25 Senatu z dnia 20 września 2016 – zmiany w statucie

Uchwała nr 17 Senatu z dnia 20 września 2016 – zmiana logo

Uchwała nr 29 – zmiany w Statucie

Uchwała nr 18 Senatu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie pdf

Zarządzenia rektora

Zarządzenie Rektora z dnia 28 września 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Stypendium Doktoranckiego i zwiększenia Stypendium Doktoranckiego pdf

Zarządzenie Rektora nr 1/R/04-05/2018 w sprawie sprawozdawania i rozliczania zleconych przepracowanych godzin ponadwymiarowych pdf

Zarządzenie Rektora w sprawie opłat administracyjnych z dnia 23.06.2017 pdf

Zarządzenie Rektora w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cudzoziemców z dnia 16.06.2017 pdf

Zarządzenie Rektora w sprawie opłat za usługi edukacyjne z dnia 30.06.2017 pdf

Zarządzenie Rektora w sprawie terminów wypłat wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych pdf

Zarządzenie nr 51 Rektora Akademii Muzycznej w sprawie korzystania przez pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Akademii z praw autorskich i praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami w związku z zatrudnieniem w Akademii pdf

Ustawy

Ustawa o szkolnictwie wyższym pdf

Statut

 •  Statut Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 20199  Pobierz

Załączniki do Statutu:

Załącznik nr 1 do Statutu  pdf

Załącznik nr 2 do Statutu  pdf

Załącznik nr 3 do Statutu  pdf

Załącznik nr 4 do Statutu  pdf

Załącznik nr 5 do Statutu pdf

Załącznik nr 6 do Statutu  pdf

Załącznik nr 7 do Statutu  pdf

Załącznik nr 8 do Statutu  pdf

ZAŁĄCZNIK nr 1 do regulaminu konkursu  pdf

ZAŁĄCZNIK nr 2 do regulaminu konkursu  pdf

ZAŁĄCZNIK nr 3 do regulaminu konkursu  pdf

 

Inne

Wniosek nauczyciela akademickiego w sprawie praw autorskich i praw pokrewnych pdf