OGŁOSZENIE

Uprzejmie proszę pedagogów o składanie sprawozdań z przepracowanych, zleconych godzin dydaktycznych za semestr letni roku akademickiego 2016/2017 z wykonaniem do 07.06.2017 r. w Dziale Nauczania, termin złożenia dokumentu upływa w dniu 16.06.2017 r.

Rektor
prof. zw. dr hab. Jerzy Kaszuba

Bydgoszcz, dnia 18.05.2017 r.

 

Organizacja roku akademickiego 2016/2017 do pobrania

Ogłoszenie o składaniu sprawozdań za godziny ponadwymiarowe do pobrania

Sprawozdanie z godzin ponadwymiarowych do pobrania

Zarządzenie Rektora w spr. dnia wolnego od zajęć dydaktycznych do pobrania

 

Dokumenty do pobrania. Udział w konkursie na stanowiska nauczycieli akademickich.
1. Zgłoszenie udziału w konkursie do pobrania
2. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust.1 ustawy do pobrania
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania
4. Oświadczenie, że Akademia Muzyczna w Bydgoszczy będzie podstawowym miejscem pracy dla kandydata do pobrania
5. Oświadczenie, o którym mowa w art.112a ustawy o szkolnictwie wyższym do pobrania
6. Oświadczenie, iż kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DU z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) do pobrania

Zarządzenie nr 51 Rektora Akademii Muzycznej w sprawie korzystania przez pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Akademii z praw autorskich i praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami w związku z zatrudnieniem w Akademii do pobrania

 

Wniosek nauczyciela akademickiego w sprawie praw autorskich i praw pokrewnychdoc

 

Informacje o płatności wynagrodzenia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej
z dnia 22 grudnia 2006 r. (Dz.U. Nr 251, poz. 1852)

§ 25.

1. Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za staż pracy, dodatek funkcyjny i dodatek specjalny są wypłacane nauczycielowi akademickiemu z góry, a pozostałe składniki wynagrodzenia wypłacane są z dołu, po dokonaniu rozliczenia pracy lub zadań.

2. Prawo do wypłaconego z góry wynagrodzenia wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym ustał stosunek pracy, z tym że pracownik zachowuje wypłacone za ten miesiąc wynagrodzenie.

3. Wynagrodzenia wypłacane z góry, o których mowa w ust. 1, są wypłacane w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenia są wypłacane w następującym po nim pierwszym dniu roboczym.

 

 

Podział dotacji na działalność statutową AMFN