OGŁOSZENIE – LIPIEC 2017

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków zwróciło się do Uczelni z pismem następującej treści:
„Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków podjął prace zmierzające do przygotowania Suplementu (lub drugiego wydania uzupełnionego) Leksykonu polskich muzyków pedagogów urodzonych po 31 grudnia 1870 roku. Leksykon został przygotowany pod auspicjami SPAM i wydany w roku 2008. Okres dziesięciu lat naszym zdaniem jest wystarczająco długi, aby pokusić się zarówno o uwzględnienie w publikacji biogramów tych pedagogów, którzy w tym czasie zapisali na swoim koncie osiągnięcia dydaktyczne, a także znaczące artystyczne, wydawnicze i społeczne, jak również wprowadzić do biogramów już opublikowanych nowe informacje.
Leksykon jest unikatową pozycją wydawniczą, która eksponuje pracę pedagogiczną (nie pomijając artystycznej i innej) nauczycieli – muzyków w szkolnictwie wszystkich szczebli, wśród których ze zrozumiałych względów bardzo ważną rolę odgrywają pedagodzy wyższych uczelni muzycznych.

Dane do biogramu można przesyłać w formie elektronicznej lub pocztą tradycyjną na adresy: stowpolartmuz@gmail.com,
Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków – Zarząd Główny,
ul. Marszałkowska 66/24, 00-545 Warszawa
W obu przypadkach mile widziany dopisek „Leksykon”.

W miarę możliwości prosimy o nadsyłanie danych do dnia 15 października br.

Z wyrazami poważania,
Prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków
Prof. zw. dr hab. Ryszard Cieśla”

Kwestionariusz dla muzyka-pedagoga

 

OGŁOSZENIE – MAJ 2017

Uprzejmie proszę pedagogów o składanie sprawozdań z przepracowanych, zleconych godzin dydaktycznych za semestr letni roku akademickiego 2016/2017 z wykonaniem do 07.06.2017 r. w Dziale Nauczania, termin złożenia dokumentu upływa w dniu 16.06.2017 r.

Rektor
prof. zw. dr hab. Jerzy Kaszuba

Bydgoszcz, dnia 18.05.2017 r.

 

Organizacja roku akademickiego 2016/2017 do pobrania

Ogłoszenie o składaniu sprawozdań za godziny ponadwymiarowe do pobrania

Sprawozdanie z godzin ponadwymiarowych do pobrania

Zarządzenie Rektora w spr. dnia wolnego od zajęć dydaktycznych do pobrania

 

Dokumenty do pobrania. Udział w konkursie na stanowiska nauczycieli akademickich.
1. Zgłoszenie udziału w konkursie do pobrania
2. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust.1 ustawy do pobrania
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania
4. Oświadczenie, że Akademia Muzyczna w Bydgoszczy będzie podstawowym miejscem pracy dla kandydata do pobrania
5. Oświadczenie, o którym mowa w art.112a ustawy o szkolnictwie wyższym do pobrania
6. Oświadczenie, iż kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DU z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) do pobrania

Zarządzenie nr 51 Rektora Akademii Muzycznej w sprawie korzystania przez pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Akademii z praw autorskich i praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami w związku z zatrudnieniem w Akademii do pobrania

 

Wniosek nauczyciela akademickiego w sprawie praw autorskich i praw pokrewnychdoc

 

Informacje o płatności wynagrodzenia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej
z dnia 22 grudnia 2006 r. (Dz.U. Nr 251, poz. 1852)

§ 25.

1. Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za staż pracy, dodatek funkcyjny i dodatek specjalny są wypłacane nauczycielowi akademickiemu z góry, a pozostałe składniki wynagrodzenia wypłacane są z dołu, po dokonaniu rozliczenia pracy lub zadań.

2. Prawo do wypłaconego z góry wynagrodzenia wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym ustał stosunek pracy, z tym że pracownik zachowuje wypłacone za ten miesiąc wynagrodzenie.

3. Wynagrodzenia wypłacane z góry, o których mowa w ust. 1, są wypłacane w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenia są wypłacane w następującym po nim pierwszym dniu roboczym.

 

 

Podział dotacji na działalność statutową AMFN