OGŁOSZENIA MAJ 2018

Uprzejmie proszę Sz. Państwa Pedagogów o składanie sprawozdań z przepracowanych, zleconych godzin dydaktycznych za semestr letni roku akademickiego 2017/2018 z wykonaniem do 06.06.2018r. w Dziale Nauczania (pok. 17), termin złożenia dokumentu upływa w dniu 15.06.2018r.

Rektor
prof. zw. dr hab. Jerzy Kaszuba

Formularz sprawozdania godzin ponadwymiarowych (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora z dnia 4.05.2018). doc

 

OGŁOSZENIA LISTOPAD 2017

Plan zajęć dydaktycznych:

Plan zajęć ul. Słowackiego 7 (sale cz. 1)

Plan zajęć ul. Słowackiego 7 (sale cz. 2)

Plan zajęć ul. Staszica (sale cz. 1)

Plan zajęć ul. Staszica 1 (sale cz. 2)

Plan zajęć ul. Gdańska 20

Plan zajęć ul. Warmińskiego 13

OGŁOSZENIA WRZESIEŃ 2017

Zarządzenie Rektora w sprawie godzin rektorskich w dniu 4.10.2017 pdf

Organizacja roku akademickiego 2017/2018
w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

SEMESTR ZIMOWY 01 X 2017 – 14 II 2018
Zajęcia dydaktyczne 01 X 2017 – 28 I 2018
Uroczysta inauguracja 04 X 2017
Przerwa świąteczna 22 XII 2017 – 03 I 2018
Sesja egzaminacyjna 29 I 2018 – 07 II 2018
Przerwa semestralna 08 II 2018 – 14 II 2018
Sesja poprawkowa 19 II 2018 – 22 II 2018

SEMESTR LETNI 15 II 2018 – 30 IX 2018
Zajęcia dydaktyczne 15 II 2018 – 06 VI 2018
Ferie wiosenne 29 III 2018 – 04 IV 2018
Sesja egzaminacyjna 07 VI 2018 – 17 VI 2018
Egzaminy wstępne studia stacjonarne 20 VI 2018 – 23 VI 2018
Kompozycja i teoria muzyki
Reżyseria dźwięku
Instrumentalistyka
Wokalistyka
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura
Jazz i muzyka estradowa
Egzaminy wstępne studia doktoranckie 17 IX 2018 – 18 IX 2018
Sesja poprawkowa 19 IX 2018 – 22 IX 2018

OGŁOSZENIE SIERPIEŃ 2017

Proszę Państwa Pedagogów o składanie propozycji rezerwacji dni pracy, godzin oraz sal na rok akademicki 2017/2018 w Dziale Nauczania do dnia 15.09.2017 r.

Prorektor ds. organizacji, nauki
i współpracy z zagranicą
prof. zw. dr hab. Maria Murawska

Bydgoszcz, dnia 23.08.2017 r.

OGŁOSZENIE – LIPIEC 2017

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków zwróciło się do Uczelni z pismem następującej treści:
„Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków podjął prace zmierzające do przygotowania Suplementu (lub drugiego wydania uzupełnionego) Leksykonu polskich muzyków pedagogów urodzonych po 31 grudnia 1870 roku. Leksykon został przygotowany pod auspicjami SPAM i wydany w roku 2008. Okres dziesięciu lat naszym zdaniem jest wystarczająco długi, aby pokusić się zarówno o uwzględnienie w publikacji biogramów tych pedagogów, którzy w tym czasie zapisali na swoim koncie osiągnięcia dydaktyczne, a także znaczące artystyczne, wydawnicze i społeczne, jak również wprowadzić do biogramów już opublikowanych nowe informacje.
Leksykon jest unikatową pozycją wydawniczą, która eksponuje pracę pedagogiczną (nie pomijając artystycznej i innej) nauczycieli – muzyków w szkolnictwie wszystkich szczebli, wśród których ze zrozumiałych względów bardzo ważną rolę odgrywają pedagodzy wyższych uczelni muzycznych.

Dane do biogramu można przesyłać w formie elektronicznej lub pocztą tradycyjną na adresy: stowpolartmuz@gmail.com,
Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków – Zarząd Główny,
ul. Marszałkowska 66/24, 00-545 Warszawa
W obu przypadkach mile widziany dopisek „Leksykon”.

W miarę możliwości prosimy o nadsyłanie danych do dnia 15 października br.

Z wyrazami poważania,
Prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków
Prof. zw. dr hab. Ryszard Cieśla”

Kwestionariusz dla muzyka-pedagoga

 

OGŁOSZENIE – MAJ 2017

Uprzejmie proszę pedagogów o składanie sprawozdań z przepracowanych, zleconych godzin dydaktycznych za semestr letni roku akademickiego 2016/2017 z wykonaniem do 07.06.2017 r. w Dziale Nauczania, termin złożenia dokumentu upływa w dniu 16.06.2017 r.

Rektor
prof. zw. dr hab. Jerzy Kaszuba

Bydgoszcz, dnia 18.05.2017 r.

 

Organizacja roku akademickiego 2016/2017 do pobrania

Ogłoszenie o składaniu sprawozdań za godziny ponadwymiarowe do pobrania

Sprawozdanie z godzin ponadwymiarowych do pobrania

Zarządzenie Rektora w spr. dnia wolnego od zajęć dydaktycznych do pobrania

 

Dokumenty do pobrania. Udział w konkursie na stanowiska nauczycieli akademickich.
1. Zgłoszenie udziału w konkursie do pobrania
2. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust.1 ustawy do pobrania
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania
4. Oświadczenie, że Akademia Muzyczna w Bydgoszczy będzie podstawowym miejscem pracy dla kandydata do pobrania
5. Oświadczenie, o którym mowa w art.112a ustawy o szkolnictwie wyższym do pobrania
6. Oświadczenie, iż kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DU z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) do pobrania

Zarządzenie nr 51 Rektora Akademii Muzycznej w sprawie korzystania przez pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Akademii z praw autorskich i praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami w związku z zatrudnieniem w Akademii do pobrania

 

Wniosek nauczyciela akademickiego w sprawie praw autorskich i praw pokrewnychdoc

 

Informacje o płatności wynagrodzenia

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W SPRAWIE WARUNKÓW WYNAGRADZANIA ZA PRACĘ I PRZYZNAWANIA INNYCH ŚWIADCZEŃ ZWIĄZANYCH Z PRACĄ DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W UCZELNI PUBLICZNEJ z dnia 2 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2063)

§ 27
1. Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za staż pracy, dodatek funkcyjny i dodatki specjalne są wypłacane nauczycielowi akademickiemu z góry, a pozostałe składniki wynagrodzenia – z dołu.
2. Prawo do wynagrodzenia wypłacanego z góry wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym ustał stosunek pracy, z tym że pracownik zachowuje wynagrodzenie wypłacone za ten miesiąc.
3. Wynagrodzenie zasadnicze i składniki wynagrodzenia wypłacane z góry, o których mowa w ust. 1, są wypłacane w pierwszym dniu roboczym miesiąca.

 

 

Podział dotacji na działalność statutową AMFN