https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

dr Szymon GODZIEMBA-TRYTEK
DZIEKAN

dr Marcin SIMELA
PRODZIEKAN

Hanna Kulenty

dr hab. Aleksandra KŁAPUT-WIŚNIEWSKA
KIEROWNIK KATEDRY TEORII MUZYKI

prof. dr hab. Hanna KULENTY
KIEROWNIK KATEDRY KOMPOZYCJI

dr Kamil KĘSKA
KIEROWNIK ZAKŁADU REŻYSERII DŹWIĘKU

dr hab. Barbara MIELCAREK-KRZYŻANOWSKA
KIEROWNIK PRACOWNI KULTURY MUZYCZNEJ I FOLKLORYSTYKI

as. Jędrzej ROCHECKI
KIEROWNIK PRACOWNI MUZYKI ELEKTRONICZNEJ I SOUND DESIGNU

KILKA SŁÓW O NAS…

Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku swój unikatowy charakter zawdzięcza połączeniu oryginalnych idei twórczego myślenia w dziedzinie kompozycji z interdyscyplinarnie zorientowaną teorii muzyki, nowoczesną technologią i nieograniczoną wyobraźnią sound designu oraz odważną kreacją muzycznych przestrzeni reżyserii dźwięku. Mamy pewność, że współistnienie tych dziedzin daje nadzwyczajne efekty. Kompozytorzy realizują swoje najśmielsze pomysły, wykorzystując potencjał reżyserii dźwięku, czerpiąc jednocześnie z bogatych zasobów naukowych teorii muzyki, teoretycy z kolei znajdują nieprzebrane pokłady inspiracji naukowych w twórczości swoich koleżanek i kolegów. Reżyserzy dźwięku, będąc w ścisłym kontakcie z kompozytorami, mają nieprzecenioną możliwość pracy z jego twórcą nad muzycznym odzwierciedleniem dzieła, a sound designerzy – przypatrują się powyższym relacjom, wprowadzają swoje obserwacje i doświadczenia w świat nowych mediów.

Właśnie Sound Design – nowa specjalność wprowadzona w 2019 roku w ramach pierwszego stopnia studiów i w 2022 roku na II stopniu studiów – pozwala spełniać twórcze pasje kreatorom muzyki i realizatorom ścieżek dźwiękowych do gier komputerowych oraz form multimedialnych. Profilowaniu edukacji w zakresie kompozycji służy natomiast specjalizacja na drugim stopniu studiów w zakresie tworzenia muzyki filmowej i teatralnej.

Takie wielowątkowe, wielowymiarowe kształcenie możliwe jest tylko w oparciu o wyjątkową kadrę Wydziału. Tworzą ją znakomici artyści – kompozytorzy o międzynarodowej i krajowej renomie, a także nadzwyczaj silna i aktywna reprezentacja polskich teoretyków muzyki specjalizujących się w różnorodnych badaniach począwszy od ontologii dzieła muzycznego, przez estetykę, aspekty warsztatowe, po problemy kultury muzycznej regionu i unikatowe w skali uczelni artystycznych badania w zakresie rodzimej folklorystyki. Bez wysoko wyspecjalizowanej i otwartej na różne nurty artystyczne kadry w dziedzinie reżyserii dźwięku i pracowników doświadczonych w twórczości filmowej oraz sound design nie byłoby możliwe efektywne kształcenie w tych specjalnościach.

Liczba i jakość wydawanych przez Uczelniane Wydawnictwo publikacji kadry Wydziału Kompozycji Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku, a także renoma przeprowadzanych na wydziale konferencji i sesji naukowych o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym, dowodzi nie tylko twórczej i naukowej aktywności naszych pracowników ale także nieodpartej chęci dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie sztuki muzycznej. Z kolei liczne warsztaty i spotkania ze znanymi postaciami świata sztuki i nauki z kraju i zagranicy inspirują oraz wspomagają wszechstronny rozwój młodych kompozytorów, teoretyków, sound designerów i reżyserów dźwięku. Dzięki otwartości i współpracy z innymi środowiskami artystycznym (m.in. z Łódzkiej Szkoły Filmowej) doskonalą umiejętności i rozwijają swe pasje nie tylko w wytłumionych wnętrzach specjalnych w pracowni, ale także w realnej rzeczywistości znakomitych sal koncertowych, w tym znanej z walorów akustycznych Sali Filharmonii Pomorskiej. Gdy do tego wszystkiego dodamy jeszcze tworzone przez Pracownię Kultury Muzycznej i Folklorystyki dwie internetowe bazy informacji i multimediów związanych z tradycjami muzycznymi i folklorem regionu (https://archiwummuzyczne.pl/ https://folklorkujawski.pl/), otrzymamy różnorodny obraz niepospolitej aktywności całego Wydziału.

Te wszystkie elementy mają bezpośredni wypływ na poziom nauczania, który owocuje zdobywaniem przez naszych studentów nieprzecenionych umiejętności i kształtowaniem wrażliwości, pozwalających na tworzenie dzieła muzycznego, rozpatrywanie jego właściwości oraz odczytywania jego przekazu. Prestiż bydgoskiego środowiska kompozytorów, teoretyków i reżyserów dźwięku budowany sukcesami pracowników, absolwentów i studentów jest tego najlepszym dowodem.

Dumni jesteśmy także z naszej obecności w życiu muzycznym miasta i regionu. W ramach działalności artystycznej organizujemy cykliczne koncerty kompozytorskie, podczas których można bliżej poznać twórczość kadry Wydziału, jak i dokonania studentów. Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Spektrum, wspomaga integrację studentów różnych specjalności i kierunków, jak również mobilizuje do współpracy międzywydziałowej. Nasi wychowankowie, poprzez działania nad wspólnymi projektami artystyczno-naukowymi, zdobywają, poza doświadczeniem w swoich artystycznych specjalnościach, umiejętności w zakresie aktywności organizacyjnej, menadżerskiej oraz autopromocji.

Obecna struktura i działalność wydziału, zapewniająca wyjątkową ofertę dydaktyczną i wszechstronność podejmowanych prac badawczych i artystyczno-naukowych jest wynikiem zaangażowania i pracy kilku pokoleń pracowników oraz dziekanów Wydziału. Kierujący nim: prof. Franciszek Woźniak (1980-1987), prof. dr Antoni Poszowski (1987-1993), mgr Witold Młóciński (1993-1999), prof. zw. Marek Jasiński (1999-2005), dr hab. Violetta Przech (2005-2012), prof. dr hab. Anna Nowak (2012 -2020) uczynili bardzo wiele na rzecz kształtowania w Bydgoszczy środowiska twórczego i naukowego, budowania sprzyjających warunków dla rozwoju sztuki reżyserii dźwięku oraz poszukiwań w zakresie sound designu. Od roku 2020 ich dzieło kontynuuje pełniący funkcję dziekana dr Szymon Godziemba-Trytek.

jednostki

NASI ABSOLWENCI

Absolwent specjalności Kompozycja przygotowany jest do podjęcia samodzielnej działalności artystycznej w dziedzinie szeroko pojętej twórczości muzycznej, teoretyk muzyki do podejmowania pracy naukowo-badawczej, publicystycznej, redakcyjnej, a także związanej z animacją kultury muzycznej, reżyser dźwięku zaś do pracy z dźwiękiem w różnych formach audytywnych i audiowizualnych w studiach fonograficznych, radiowych, telewizyjnych i teatralnych, w filmowych grupach produkcyjnych.

Dodatkowo, po ukończeniu Modułu pedagogicznego, absolwenci Wydziału zyskują uprawnienia do podjęcia pracy dydaktycznej w szkolnictwie wszystkich stopni.

slot88 slot88 slot88 megasloto visa33 megasloto