Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku

Dziekan prof. dr hab. Anna Nowak

Prodziekan dr hab. Violetta Przech, prof. ndzw.

Strona internetowa Wydziału: www.ktmird.amuz.bydgoszcz.pl

Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki (studia stacjonarne I i II stopnia)
Kierunek: Reżyseria dźwięku (studia stacjonarne I stopnia)

Artystyczno-naukowy profil kształcenia na Kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki wyznaczają specjalności:
• Kompozycja,
• Teoria Muzyki.

Strukturę Wydziału współtworzy Katedra Teorii Muzyki i Kompozycji kierowana przez kompozytora – prof. zw. Zbigniewa Bargielskiego oraz Zakład Reżyserii Dźwięku kierowany przez dr hab. Mariana Szukalskiego, prof. ndzw.

W ramach Katedry Teorii Muzyki i Kompozycji działają:

  • Pracownia Kultury Muzycznej Pomorza i Kujaw i Folklorystyki
  • Studium Muzyki Elektroakustycznej

Studia stacjonarne I stopnia na Kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki trwają 3 lata, a II stopnia – 2 lata. Studenci korzystają z szerokiej oferty programowej, która uwzględnia przedmioty kierunkowe i ogólnohumanistyczne, m.in.: kompozycję, techniki kompozytorskie XX i XXI wieku, harmonię, kontrapunkt, instrumentację, kształcenie słuchu, analizę dzieła muzycznego, historię muzyki powszechnej, muzykę polską, literaturę muzyczną, historię teorii muzyki, współczesne metody analityczne, muzykę elektroakustyczną i komputerową, muzykę jazzową i rozrywkową, historię filozofii, estetykę, psychologię, pedagogikę, promocję i marketing, krytykę i prelekcję.
Na kierunku Reżyseria Dźwięku studenci korzystają z oferty programowej, która uwzględnia następujące przedmioty kierunkowe: reżyserię muzyczną, reżyserię dźwięku w filmie i telewizji, montaż muzyczny, ilustrację dźwiękową, solfeż barwy, akustykę i elektroakustykę, podstawy elektroniki, matematykę, montaż cyfrowy, technikę studyjną. Zajęcia specjalistyczne prowadzone są przy współpracy Polskiego Radia Pomorza i Kujaw, Telewizji Regionalnej i Filharmonii Pomorskiej.

Tak skonstruowana propozycja edukacyjna ma na celu inspirowanie i wielostronny rozwój młodego kompozytora, teoretyka muzyki i reżysera dźwięku. Absolwent specjalności Kompozycja przygotowany jest do podjęcia samodzielnej działalności artystycznej w dziedzinie szeroko pojętej twórczości muzycznej, teoretyk muzyki do podejmowania pracy naukowo-badawczej, publicystycznej, redakcyjnej, a także związanej z animacją kultury muzycznej, reżyser dźwięku zaś do pracy z dźwiękiem w różnych formach audytywnych i audiowizualnych w studiach fonograficznych, radiowych, telewizyjnych i teatralnych, w filmowych grupach produkcyjnych, przy nagłośnieniu koncertów i imprez plenerowych.

Dodatkowo, po ukończeniu Studium Pedagogicznego, absolwenci Wydziału zyskują uprawnienia do podjęcia pracy dydaktycznej w szkolnictwie wszystkich stopni.

W ramach Wydziału działa Koło Artystyczno-Naukowe, którym kieruje as. dr Łukasz Godyla.

Integralną częścią procesu dydaktycznego na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku są koncerty kompozytorskie, sympozja naukowe, seminaria i konwersatoria, w których, oprócz pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale, uczestniczą reprezentanci innych polskich i zagranicznych ośrodków akademickich.

Dziekanat Wydziału I

dr Małgorzata Kempińska malgorzatak@amuz.bydgoszcz.pl

tel. 52 321 15 25,
52 321 05 82 w. 28