Slot Online Situs Slot Server Kamboja Megawin https://promoslot.azurefd.net https://zero.id/ Bandarsloto https://hellodollyonbroadway.com/ Slot Gacor Online Hari Ini Deposit Pulsa Tanpa Potongan Slot Pulsa Tanpa Potongan Slot Server Thailand Slot Online Slot Deposit Dana Tanpa Potongan Situs Slot Gacor Slot Gacor Terpercaya Situs Slot Deposit Pulsa

PRACOWNIA KULTURY MUZYCZNEJ I FOLKLORYSTYKI

 

Kierownikiem Pracownia Kultury Muzycznej i Folklorystyki jest dr Barbara Mielcarek-Krzyżanowska

Pracownia Kultury Muzycznej i Folklorystyki (wcześniej Pracownia Kultury Muzycznej Pomorza i Kujaw i Folklorystyki) jest jednostką Katedry Teorii Muzyki i Kompozycji. Od 1991 roku prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe, mające na celu kompleksowe opracowanie dziejów muzyki i kultury muzycznej na Pomorzu i Kujawach. Zadania te realizowane są w oparciu o indywidualne projekty badawcze pracowników naukowych Akademii Muzycznej oraz członków Zespołu Badawczego grupującego, teoretyków muzyki, muzyków, muzykologów i historyków, pracujących zarówno w Akademii Muzycznej, jak i współpracujących z Pracownią naukowców z innych uczelni w regionie oraz pasjonatów regionalnych badań muzyczno-historycznych.

Szczegółowy zakres zadań naukowych i badawczych Pracowni obejmuje:

 • wybór tematyki, zakresu badań i chronologii prac badawczych podejmowanych przez Pracownię.
 • organizowanie pracy Zespołu Badawczego;
 • prowadzenie spotkań koordynujących działalność Zespołu oraz współpraca z innymi jednostkami naukowymi podejmującymi badania regionalne;
 • gromadzenie informacji, dokumentacji i archiwaliów związanych z prowadzoną tematyką badawczą; w szczególności pomoc w ocalaniu muzykaliów, dorobku i świadectw działalności amatorskiego i profesjonalnego ruchu muzycznego na Pomorzu i Kujawach;
 • katalogowanie, porządkowanie i przechowywanie posiadanych archiwaliów;
 • przetwarzanie i utrwalanie na elektronicznych i multimedialnych nośnikach archiwaliów i dokumentów będących w dyspozycji Pracowni;
 • upowszechnianie wyników prac badawczych poszczególnych naukowców oraz Zespołu poprzez:
  • opracowywanie i prowadzenie internetowej bazy „Archiwum Muzyczne Pomorza i Kujaw”,
  • wprowadzanie nowych rekordów i weryfikacja danych w zakresie działalności osób, instytucji i wydarzeń na Pomorzu i Kujawach od XVI wieku po czasy najnowsze umieszczonych jako główny materiał informacyjny dostępny w „Archiwum Muzycznym”.
  • organizację sesji naukowych,
  • przygotowanie materiałów do publikacji,
  • prezentowanie w mediach materiałów dotyczących prowadzonych w Pracowni badań.
 • inspirowanie zakupu i gromadzenia przez Bibliotekę Akademii czasopism naukowych i literatury naukowej związanej z zakresem działalności Pracowni.

Pracownię Kultury Muzycznej i Folklorystyki jest organizatorem corocznych, otwartych Sesji Naukowych odbywających się w Akademii Muzycznej. Uczestniczy w nich czynnie od 18 do 22 referentów, prezentujących efekty indywidualnych prac badawczych. Do tej pory podejmowano m.in. następujące zagadnienia: Tradycje muzyki instrumentalnej Pomorzu i Kujawach, Amatorski Ruch Chóralny, Działalność twórców i animatorów muzyki, Muzykę i media, Muzyczne wydarzenia na Pomorzu i Kujawach od wieku XVII po współczesność, Nauczanie i nauczyciele muzyki na Pomorzu i Kujawach, Muzyka w kościołach na Pomorzu i Kujawach, Muzyka i polityka, Materialne ślady kultury muzycznej na Pomorzu i Kujawach.

Pracownia, przy udziale Wydawnictwa Uczelnianego AMFN, Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego oraz dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędu Miasta Bydgoszczy – wydaje drukiem materiały zawierające opracowania zrealizowanych projektów badawczych. Do tej pory opublikowano 12 prac zbiorowych i 4 monografie dotyczące dziejów regionalnej kultury muzycznej w szerokim kontekście badawczym.

Długoletnim projektem realizowanym przez Pracownię jest „Archiwum Muzyczne Pomorza i Kujaw”. Od 1996 w komputerowej bazie przygotowanej dla Akademii Muzycznej specjalnie na potrzeby badań regionalnych, opracowywano biogramy osób związanych z kulturą muzyczną w regionie. Wpisywano na bieżąco wydarzenia z życia uczelni, kompletowano dorobek kompozytorów i teoretyków muzyki. Stopniowo wprowadzano do bazy dane o stowarzyszeniach muzycznych, instytucjach i zespołach profesjonalnych i amatorskich działających na Pomorzu i Kujawach od wieku XVII po czasy najnowsze. Uzupełniano je o wyniki prac badawczych członków zespołu badawczego. W ciągu kilku lat rozrosła się do kilkuset rekordów zawierając informacje dotyczące historii życia muzycznego na Pomorzu i Kujawach. W 2002 roku ówczesny kierownik Pracowni prof. AM dr Anna Nowak, podjęła starania o pozyskanie środków na opublikowanie wyników tych prac, poprzez umieszczenie bazy w Internecie. Starania te zakończono w roku 2006 roku, umieszczając pierwszą wersję Archiwum Muzycznego Pomorza i Kujawach w sieci. Obecnie, Archiwum Muzyki zawiera około 3 tysięcy powiązanych ze sobą rekordów umieszczonych w czterech głównych bazach: osób, instytucji, wydarzeń i publikacji. Trwa opracowanie pełnego zasobu archiwum i uzupełnianie danych o nowe dane i sposoby publikacji możliwe dzięki bogatym środkom multimedialnym, jakie powstały w momencie posadowienia bazy w Internecie.

Pracownię Kultury Muzycznej i Folklorystyki podjęła także zadania sprawozdawcze wynikające z potrzeby zbierania i dokumentowania działalności naukowej pracowników uczelni. Opracowuje wykazy indywidualnych prac badawczych, publikacji, zbiera dowody krajowej i międzynarodowej aktywności naukowej i artystycznej pracowników Akademii Muzycznej. Przetwarza je na potrzeby instytucji nadrzędnych.
Prowadzi także działalność popularyzującą badania nad regionalną kulturą muzyczną. Wspólnie z regionalnymi mediami prowadzi akcje społeczne mające na celu ocalanie śladów pomorskiej i kujawskiej kultury muzycznej. Dzięki temu udało się między innymi przejąć i zachować od zniszczenia archiwalia i sztandar jednego z najstarszych i najważniejszych Towarzystw Śpiewaczych w Bydgoszczy – Chóru „Arion”. [Zobacz zbiór archiwalnych materiałów nutowych].
Ponadto Pracownia co roku organizuje otwarte wystawy, prezentujące materiały fotograficzne, wydawnictwa, instrumenty i inne i eksponaty kultury materialnej związane z konkretnymi projektami badawczymi w poszczególnych latach. Organizowane do tej pory ekspozycje prezentowały m.in. rolę orkiestr wojskowych w kulturze muzycznej Bydgoszczy, dzieje amatorskiego ruchu muzycznego, regionalny ruch śpiewaczy, historię pomorskiej radiofonii oraz odrodzoną na Pomorzu i Kujawach polską tradycję muzyki myśliwskiej.

W latach 1991-1997 Pracownia zatrudniała dwóch pracowników naukowych oraz jednego pracownika naukowowo-technicznego (do kwietnia 2011 r.), a funkcję kierownika i koordynatora pierwszych projektów badawczych pełnił dr Edmund Heza. W okresie 1997-2006 rolę tę pełniła prof. dr hab. Anna Nowak. Od 2006 roku zadania Pracowni realizowane są w oparciu o pracownika naukowego pełniącego obowiązki kierownika Pracowni. W latach 2006-2020 funkcję kierownika Pracowni sprawowała dr hab. Aleksandrę Kłaput-Wiśniewska. W 2020 roku, w wyniku poszerzenia zakresu działalności, jednostka została przemianowana na Pracownię Kultury Muzycznej i Folklorystyki, której kierownikiem jest dr Barbara Mielcarek-Krzyżanowska.

Pracownię Kultury Muzycznej i Folklorystyki jest jedyną jednostką naukową w regionie, podejmującą badania regionalnych tradycji muzycznych. O znaczeniu jej działalności świadczy zainteresowanie zarówno projektami badawczymi jak i konkretnymi efektami wyrażane przez inne instytucje naukowe regionu oraz społeczeństwo kujawsko-pomorskie.