https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Wydział Wokalno-Aktorski

prof. dr hab. Jacek Greszta

prof. dr hab. Piotr Wajrak

Dziekan – prof. dr hab. Jacek Greszta

Prodziekan  – prof. dr hab. Piotr Wajrak

Kierunek: wokalistyka
Specjalność: wokalno-aktorska

Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy powstał w 1980 roku. Przygotowuje młodych adeptów sztuki wokalnej do pracy w teatrach muzycznych oraz do działalności koncertowej.

Dziekani Wydziału Wokalno-Aktorskiego:

1980-1981 doc. Franciszek Woźniak

1981-1987 doc Alicja Marczak-Faberowa

1987-1993 prof. Katarzyna Rymarczyk

1993-1999 prof. Brygida Skiba

1999-2005 doc. Magdalena Krzyńska-Pielat

2005-2012 dr Marek Moździerz

2012-2020 dr hab. Małgorzata Grela

2020-        dr hab, Jacek Greszta

Studia stacjonarne I stopnia trwają 4 lata, a II stopnia – 2 lata. Studenci korzystają z szerokiej oferty programowej, która uwzględnia przedmioty kierunkowe i podstawowe, m.in.: przedmiot główny – śpiew solowy, zespoły operowe, zespoły oratoryjno-kantatowe, ruch sceniczny, podstawy gry aktorskiej, historię muzyki, literaturę muzyczną, literaturę wokalną z historią wokalistyki, analizę dzieła muzycznego. Studenci uczestniczą też w wykładach z przedmiotów ogólnohumanistycznych oraz w lektoratach języków obcych. Tak skonstruowana oferta edukacyjna ma na celu wszechstronny rozwój młodego śpiewaka.
Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjacki) oraz II stopnia (magisterski). Przygotowani są do samodzielnej pracy scenicznej, estradowej i koncertowej, jako śpiewacy soliści i kameraliści.
Dodatkowo, po ukończeniu Studium Pedagogicznego, absolwenci zyskują uprawnienia do prowadzenia działalności pedagogicznej we wszystkich strukturach szkolnictwa artystycznego.

W ramach Wydziału prowadzone są Podyplomowe Studia Wokalistyki, przeznaczone dla młodych artystów posiadających dyplom wyższej uczelni w Polsce, dla cudzoziemców oraz polskich absolwentów uczelni zagranicznych.

Na Wydziale zatrudniona jest kadra wybitnych pedagogów, posiadających niekwestionowany dorobek naukowy i artystyczny w uczelni i poza nią. Pasja i zaangażowanie, z jakim przekazują młodzieży swoją wiedzę popartą bogatym doświadczeniem, przynoszą efekty w postaci zdobywanych przez studentów nagród na krajowych i międzynarodowych konkursach wokalnych. Wzbogaceniem procesu dydaktycznego są liczne koncerty i ogólnouczelniane imprezy artystyczne, w których uczestniczą studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego. Takie muzyczne prezentacje są dla młodych wokalistów niezwykle ważnym doświadczeniem w zakresie praktyki estradowej, a przede wszystkim źródłem artystycznej satysfakcji.

Strukturę Wydziału współtworzy, działająca od roku akademickiego 2005/2006 Katedra Wokalistyki, kierowana obecnie przez prof. dr hab. Małgorzatę Grelę oraz powołany w roku 2009 Zakład Aktorstwa i Ruchu Scenicznego, kierowany przez prof. dr hab. Katarzynę Nowak-Stańczyk. W ramach działalności Katedry i Zakładu podejmuje się szereg inicjatyw, umożliwiających podniesienie jakości kształcenia oraz wpływających na indywidualizację procesu dydaktycznego. Są to seminaria wokalne, warsztaty aktorskie i taneczne prowadzone przez wybitne osobistości świata artystycznego, sesje naukowe, koncerty.

Wydział od lat współpracuje z Filharmonią Pomorską, na estradach której prezentują się jego wychowankowie biorąc udział m.in. w corocznych koncertach karnawałowych czy koncertach dyplomantów. Istotną częścią prezentacji artystycznych są studenckie spektakle operowe przedstawiane bydgoskiej publiczności na deskach gościnnej Opery Nova. Od kilku lat w ramach Bydgoskiego Festiwalu Operowego odbywa się Międzynarodowe Operowe Forum Młodych, na którym oprócz wychowanków macierzystej uczelni mają okazję prezentować swe sceniczne dokonania studenci Wydziałów Wokalno-Aktorskich innych Akademii Muzycznych.

Wieloletnia współpraca z bydgoskim Towarzystwem Muzycznym owocuje udziałem naszych studentów w licznych koncertach i imprezach muzycznych organizowanych pod jego patronatem.

Od kilku lat Akademia Muzyczna rozwija swoje kontakty z zagranicznymi instytucjami i uczelniami m.in. w Niemczech, Francji, Włoszech, Szwecji, Łotwie i Słowacji. Studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego, uczestnicząc w europejskim programie Socrates / Erasmus mają zatem możliwość kształcenia się za granicą w formie kilkumiesięcznych stypendiów.

Biuro Obsługi Studentów dla Wydziału Wokalno-Aktorskiego
mgr inż. Olga Smuk

bos3@amfn.pl
tel. 52 321 15 25,
52 321 05 82 w. 28

slot88 slot88 slot88 megasloto visa33 megasloto