https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Terminy egzaminów wstępnych do AMFN na rok akademicki 2023/2024

 

Spis treści

studia licencjackie i magisterskie
Szkoła Doktorska
Studia Podyplomowe

studia licencjackie i magisterskie – II tura (wybrane kierunki i specjalności – szczegóły w Aktualnościach)

 • do 31 sierpnia 2023 r. godz. 14:00 – rejestracja w systemie IRK i dokonanie opłaty rekrutacyjnej
 • ok. 4 września – informacja o zakwalifikowaniu do egzaminów wstępnych (w systemie IRK: moje konto > zakładka: Zgłoszenia rekrutacyjne > tabela: Status)
 • do 31 sierpnia, do godz. 14:00 (dotyczy wybranych specjalności) – wgrywanie plików w systemie IRK: moje konto > zakładka: Zgłoszenia rekrutacyjne > tabela: Dodatkowe informacje
 • 11-13 września 2023 r. – egzaminy wstępne (II tura, wybrane kierunki i specjalności)
 • do 18 września 2023 r. – wypełnienie deklaracji podjęcia studiów (system IRK: moje konto > zakładka: Zgłoszenia rekrutacyjne > tabela: Dodatkowe informacje) oraz ewentualne dostarczenie wymaganych dokumentów t.j. świadectwo maturalne, dyplom ukończenia studiów, niezbędnych do przyjęcia na studia (szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji)

Szkoła Doktorska

 • rejestracja w systemie IRK – czerwiec – 31 sierpnia 2023 r., godz. 14:00
 • do 31 sierpnia 2023 r. – dokonanie opłaty rekrutacyjnej i załączenie wymaganych dokumentów w systemie IRK
 • do 18 września 2023 r. – przed przystąpieniem do egzaminu należy okazać w Biurze Rekrutacji dokument uprawniający do podjęcia studiów w Szkole Doktorskiej, zgodnie z par 4, ust 1, pkt 1 Warunków i trybu rekrutacji, np.:
  • dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich;
  • studiów II stopnia;
  • potwierdzenie statusu beneficjenta programu Diamentowy Grant;
  • dokumenty poświadczające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 • egzaminy wstępne (szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji):
  • etap I – 18 września 2023 r.
  • etap II  – 19 września 2023 r.
 • opłata rekrutacyjna (wpłata na indywidualny numer konta, podany w systemie IRK w zakładce „Płatności” po zapisaniu się na studia) – 100 zł.

W wyniku przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły Doktorskiej AMFN na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2023/2024 zostali przyjęci:

 • Mikołaj Sarad
 • Łukasz Kurzawski

Studia Podyplomowe

patrz również TABELA poniżej.

 • Komunikat nr 01/2023 Kierownika Biura Rekrutacji z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie w sprawie terminów rekrutacji na Studia Podyplomowe Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego na rok akademicki 2023/2024

Rejestracja

 • Rejestracji na Studia Podyplomowe w AMFN na rok akademicki 2023/2024 można dokonywać w systemie IRK (https://rekrutacja.amuz.bydgoszcz.pldo 31 sierpnia 2023 r. godz. 14:00

Terminy i forma egzaminów wstępnych

 • Egzaminy wstępne na Podyplomowe Studia Instrumentalistyki i Podyplomowe Studia Wokalistyki odbędą się w dniach 11-13 września 2023 r. Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany na stronie www Uczelni po zakończeniu rejestracji w systemie IRK.
 • Egzaminy wstępne na Podyplomowe Studia Instrumentalistyki odbywają się w formie zdalnej (szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji na Studia Podyplomowe).
 • Egzaminy wstępne na Podyplomowe Studia Wokalistyki odbywają się w formie stacjonarnej (szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji na Studia Podyplomowe).
 • Decyzja ws. przyjęcia na Podyplomowe Studia Pedagogiczne oraz Podyplomowe Studia Chórmistrzostwa i Emisji Głosu odbywa się na podstawie przesłanej dokumentacji (szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji na Studia Podyplomowe).

Terminy załączania i dostarczania dokumentów i materiałów oraz ogłoszenia wyników egzaminów wstępnych i decyzji o przyjęciu na studia podyplomowe

 • Kandydaci na Podyplomowe Studia Instrumentalistyki oraz Podyplomowe Studia Wokalistyki winni załączyć w systemie IRK wymagane dokumenty i materiały do 31 sierpnia 2023 r. Spis wymaganych dokumentów i materiałów dostępny jest w Warunkach i trybie rekrutacji na Studia Podyplomowe AMFN na rok akademicki 2023/2024.
 • Warunkiem przyjęcia na Podyplomowe Studia Instrumentalistyki po zdaniu egzaminów wstępnych jest dostarczenie do Uczelni do 20 września 2023 roku (liczy się data stempla pocztowego) oryginału, odpisu lub poświadczonej notarialnie kopii dyplomu licencjackiego lub magisterskiego ukończenia kierunku Instrumentalistyka lub kierunku o zbliżonych końcowych efektach kształcenia o specjalności odpowiadającej wybranym studiom (dla cudzoziemców oraz polskich absolwentów uczelni zagranicznych odpowiednik studiów muzycznych w Polsce wraz z tłumaczeniem przysięgłym dyplomu na język polski).
 • Warunkiem przyjęcia na Podyplomowe Studia Wokalistyki jest przedstawienie w dniu egzaminu wstępnego lub dostarczenie do Uczelni do 20 września 2023 roku (liczy się data stempla pocztowego) oryginału, odpisu lub poświadczonej notarialnie kopii dyplomu licencjackiego lub magisterskiego ukończenia kierunku Wokalistyka lub kierunku o zbliżonych końcowych efektach kształcenia o specjalności odpowiadającej wybranym studiom (dla cudzoziemców oraz polskich absolwentów uczelni zagranicznych odpowiednik studiów muzycznych w Polsce wraz z tłumaczeniem przysięgłym dyplomu na język polski).
 • Kandydaci na Podyplomowe Studia Pedagogiczne oraz Podyplomowe Studia Chórmistrzostwa i Emisji Głosu winni załączyć w systemie IRK oraz dostarczyć do siedziby Uczelni wymagane dokumenty i materiały do 31 sierpnia 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego). Spis wymaganych dokumentów i materiałów dostępny jest w Warunkach i trybie rekrutacji na Studia Podyplomowe AMFN na rok akademicki 2023/2024.
 • Wyniki egzaminów wstępnych ogłoszone będą 13 września 2023 r. na indywidualnych kontach Kandydatów w systemie IRK (moje konto -> zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne”).
 • Informacja o przyjęciu na Studia Podyplomowe AMFN ogłoszona zostanie do 22 września 2023 r. na indywidualnych kontach Kandydatów w systemie IRK (moje konto -> zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne”).

Tabela 1. Terminy rekrutacji na Studia Podyplomowe AMFN na rok akademicki 2023/2024

Wykaz skrótów:
PSI – Podyplomowe Studia Instrumentalistyki
PSW – Podyplomowe Studia Wokalistyki
PSCHiEG – Podyplomowe Studia Chórmistrzostwa i Emisji Głosu
PSP – Podyplomowe Studia Pedagogiczne
IRK – https://rekrutacja.amuz.bydgoszcz.pl
* – szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji na Studia Podyplomowe AMFN

PSI PSW PSCHiEG PSP
rejestracja w IRK do 31 sierpnia 2023, g. 14:00
załączanie dokumentacji i materiałów w IRK* do 31 sierpnia 2023, g. 14:00
dostarczenie wymaganej dokumentacji do Uczelni* do 20 września 2023 r. do 31 sierpnia 2023
egzaminy wstępne* na podstawie przesłanych nagrań ok. 11-13 września 2023 r. na podstawie przesłanej dokumentacji
wyniki egzaminów wstępnych 13 września 2023 r.
informacja o przyjęciu na Studia Podyplomowe AMFN do 22 września 2023 r.