Projekty unijne

1)      W kwietniu 2017r. Akademia Muzyczna w Bydgoszczy otrzymała dofinansowanie w ramach działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na realizację projektu Termomodernizacja budynków rektoratu i biblioteki Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Akademia Muzyczna imienia F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 

Termin realizacji zadania:            lata 2017-2019

Całkowita wartość projektu:       2 861 244,11 zł

Kwota dofinansowania:              1 575 676,32 zł

 

2)      W czerwcu 2017r. konsorcjum projektowe, w skład którego wchodzą: Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Online-Skills sp. z o.o. (lider projektu), wygrało konkurs organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na przygotowanie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia w zakresie muzyki i plastyki.

 

Dofinansowanie:            100% kosztów kwalifikowanych

Kwota projektu:              2 988 015,67 zł

3)      W czerwcu 2017r. konsorcjum projektowe, w skład którego wchodzą: Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Online-Skills sp. z o.o. (lider projektu), wygrało konkurs organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na przygotowanie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego w zakresie historii sztuki i historii muzyki, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz wiedzy o kulturze.

 

Dofinansowanie:            100% kosztów kwalifikowanych

Kwota projektu:              14 851 019,26 zł

Projekt RPO WK-P, działanie 3.1 pod nazwą: „Modernizacja obiektu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy dla celów dydaktycznych wraz z pierwszym wyposażeniem”   Link

 

Projekt RPO WK-P, działanie 7.1 pod nazwą: „Roboty odtworzeniowo-konserwatorskie zabytkowej sali koncertowej oraz elewacji zabytkowego budynku z przywróceniem jej XIX-wiecznego stanu zgodnie z zatwierdzonym projektem”    Link