https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Program międzynarodowy

O programie

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Podstawowe dane

Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań:

  • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
  • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
  • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport

Akcje 1. i 2. są akcjami zdecentralizowanymi i będą prowadzone przez Narodowe Agencje, natomiast działania w ramach akcji 3. będą działaniami zcentralizowanymi i będą zarządzane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.

Uczestnicy Programu

W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa:

28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia*;
państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii**;
Konfederacja Szwajcarska***.
*Udział Islandii, Liechtensteinu i Norwegii jest uwarunkowany decyzją Wspólnego Komitetu EOG. Jeżeli do dnia wydania decyzji o przyznaniu dotacji rozporządzenie w sprawie Erasmus+ nie zostanie uwzględnione w Porozumieniu EOG, uczestnicy z tych państw nie otrzymają finansowania i nie będą brani pod uwagę przy ustalaniu minimalnej wielkości konsorcjów lub partnerstw.

**Udział Turcji i byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii w niniejszym zaproszeniu do składania wniosków jest uwarunkowany podpisaniem protokołu ustaleń między Komisją i właściwymi organami każdego z tych państw. Jeżeli do dnia wydania decyzji o przyznaniu dotacji protokół ustaleń nie zostanie podpisany, uczestnicy z danego państwa nie otrzymają finansowania i nie będą brani pod uwagę przy ustalaniu minimalnej wielkości konsorcjów lub partnerstw.

***Udział Konfederacji Szwajcarskiej jest uwarunkowany zawarciem umowy dwustronnej z tym państwem. Jeżeli do dnia wydania decyzji o przyznaniu dotacji umowa dwustronna nie zostanie podpisana, uczestnicy z Konfederacji Szwajcarskiej nie otrzymają finansowania i nie będą brani pod uwagę przy ustalaniu minimalnej wielkości konsorcjów lub partnerstw.

Niektóre działania programu Erasmus+ są ponadto otwarte dla organizacji z państw partnerskich.

źródło: www.erasmus.org.pl

W ramach programu Erasmus+ możliwe są także możliwe wyjazdy pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi.

slot 88