Katedra Teorii Muzyki i Kompozycji

Kierownikiem Katedry Teorii Muzyki i Kompozycji jest prof. Zbigniew Bargielski

Do podstawowych zadań Katedry należy nadzorowanie procesu dydaktycznego, zarówno w zakresie zagadnień merytorycznych, jak i w sferze zabezpieczenia wysokokwalifikowanej kadry, a także sprawowanie opieki nad rozwojem naukowym i artystycznym młodych pracowników. Spotkania członków Katedry, pod przewodnictwem jej kierownika prof. zw. Zbigniewa Bargielskiego, skoncentrowane są na dyskusjach programowych związanych z profilem kształcenia na kierunkuKompozycja i teoria muzyki; stanowią one również forum prezentacji wyników badań prowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału (kierunek Kompozycja i teoria muzyki). W ramach działalności Katedry ustalone zostały dwa obszary badawcze:Dzieło muzyczne – jego aspekty ontologiczne i poznawcze oraz Muzyka i życie muzyczne na Pomorzu i Kujawach, które wyznaczają tematykę, corocznie organizowanych przez Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku, międzynarodowych i ogólnopolskich sympozjów i sesji naukowych.