Wymagane dokumenty

 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy winni przysłać wymagane dokumenty na adres:

Akademia Muzyczna
imienia Feliksa  Nowowiejskiego
ul. Słowackiego 7
85-008 Bydgoszcz

 • Komplet wymaganych dokumentów należy przesłać do dnia 5 września (lub dostarczyć osobiście do Biura Rekrutacji w dniach 5-9 września w godz. 10-12).
 • Egzaminy wstępne na studia stacjonarne* dobędą się w siedzibie Uczelni 19-21 września 2016 roku.
 • Wymagane są następujące dokumenty*:
 1. Podanie – ankieta – życiorys (do pobrania na stronie internetowej uczelni lub w Dziale Nauczania).
 2. Świadectwo dojrzałości w oryginale /dotyczy studiów pierwszego stopnia/ lub zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości.
 3. Dyplom ukończenia studiów wyższych w przypadku składania egzaminu na studia drugiego stopnia .
 4. Trzy fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, czwarta fotografia na nośniku elektronicznym (płyta CD) w formacie JPG o wymiarach: szer. 300, wys. 375 pikseli, wszystkie fotografie na jasnym tle, lewy półprofil, bez nakrycia głowy, podpisane.
 5. Odpis uwierzytelniony z dowodu osobistego.
 6. Dowód opłaty egzaminu wstępnego.
 • Ponadto wymaga się złożenia następujących dodatkowych dokumentów i prac:
 1. Kandydaci na Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku:

a/ specjalność kompozycja – zobowiązani są do złożenia samodzielnych prac kompozytorskich.

b/ kierunek Reżyseria dźwięku – zobowiązani są do złożenia wyniku badań audiometrycznych.

 1. Kandydaci na Wydział Instrumentalny (studia pierwszego stopnia) złożą spis repertuaru z  ostatnich dwóch lat nauki, poświadczony przez pedagoga prowadzącego przedmiot.
 • Wszyscy kandydaci zobowiązani są do wniesienia opłaty egzaminacyjnej w PLN w wysokości określonej Zarządzeniem Rektora pdf

Bank PeKaO S.A. Oddział Bydgoszcz
nr 38 1240 3493 1111 0000 4279 1373

 

*dotyczy studiów I i II stopnia

Pliki do pobrania

Podanie o przyjęcie na studia pdf 2016

Podanie o przyjęcie na podyplomowe studia chórmistrzostwa i emisji głosu doc

Podanie o przyjęcie na podyplomowe studia wokalistyki doc

Podanie o przyjęcie na podyplomowe studia instrumentalistyki doc

Podanie o przyjęcie na Studium Muzyki Dawnej doc

Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie doc

 

Warunki i tryb rekrutacji na Studium Muzyki Dawnej pdf

Warunki i tryb rekrutacji na studia podyplomowe  pdf

Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie pdf