Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej

STUDIA I STOPNIA, 3-LETNIE

Kierunek: Dyrygentura, specjalność: Dyrygentura orkiestr dętych

NASI ABSOLWENCI

 

 • przygotowani są do prowadzenia działalności artystycznej w obszarze muzyki zarówno w szkołach, w ruchu amatorskim, jak i w profesjonalnych instytucjach kultury (prowadzenie zespołów instrumentalnych: estradowych orkiestr różnego typu, zespołów wokalno-instrumentalnych, chórów, muzycznych zespołów teatralnych);
 • przygotowani są do działalności pedagogicznej w strukturach szkolnictwa artystycznego (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem właściwego ministra w sprawie standardów kształcenia nauczycieli);
 • mogą podejmować pracę w instytucjach kultury oraz działają w jednostkach upowszechniania kultury;
 • mogą zajmować się organizacją i promocją imprez oraz marketingiem dóbr kultury;
 • mogą pełnić ważne i rozwojowe role w społeczeństwie np. dziennikarstwo prasowe, radiowe lub telewizyjne, krytyka muzyczna, publicystyka itp.

ABSOLWENCI POSIADAJĄ NABYTE KOMPETENCJE W ZAKRESIE:

 • prowadzenia zespołów instrumentalnych: orkiestr kameralnych, symfonicznych dętych, jazzowych i rozrywkowych a także zespołów wokalno-instrumentalnych i chórów w profesjonalnych instytucjach kultury i ruchu amatorskim;
 • zagadnień psychologii pracy z zespołami artystycznymi;
 • właściwego posługiwania się aparatem mowy;
 • pedagogiki, metodyki różnych przedmiotów;
 • dydaktyki w odniesieniu do szkolnictwa muzycznego I i II stopnia.

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • w ramach zajęć z dyrygentury nasi studenci regularne odbywają praktyki z zawodową orkiestrą symfoniczną oraz z orkiestrami dętymi;
 • studenci prezentują koncert dyplomowy z polskimi orkiestrami filharmonicznymi.

Kierunek: Dyrygentura, specjalność: Dyrygentura symfoniczno-operowa

NASI ABSOLWENCI

 • przygotowani są do prowadzenia działalności artystycznej w obszarze muzyki zarówno w szkołach, w ruchu amatorskim, jak i w profesjonalnych instytucjach kultury (prowadzenie zespołów instrumentalnych: estradowych orkiestr różnego typu, zespołów wokalno-instrumentalnych, chórów, muzycznych zespołów teatralnych);
 • przygotowani są do działalności pedagogicznej w strukturach szkolnictwa artystycznego (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem właściwego ministra w sprawie standardów kształcenia nauczycieli);
 • mogą podejmować pracę w instytucjach kultury oraz działają w jednostkach upowszechniania kultury;
 • mogą zajmować się organizacją i promocją imprez oraz marketingiem dóbr kultury;
 • mogą pełnić ważne i rozwojowe role w społeczeństwie np. dziennikarstwo prasowe, radiowe lub telewizyjne, krytyka muzyczna, publicystyka itp.

ABSOLWENCI POSIADAJĄ NABYTE KOMPETENCJE W ZAKRESIE:

 • prowadzenia zespołów instrumentalnych: orkiestr kameralnych, symfonicznych dętych, jazzowych i rozrywkowych a także zespołów wokalno-instrumentalnych i chórów w profesjonalnych instytucjach kultury i ruchu amatorskim;
 • zagadnień psychologii pracy z zespołami artystycznymi;
 • właściwego posługiwania się aparatem mowy;
 • pedagogiki, metodyki różnych przedmiotów;
 • dydaktyki w odniesieniu do szkolnictwa muzycznego I i II stopnia.

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • w ramach zajęć z dyrygentury nasi studenci regularne odbywają praktyki z zawodową orkiestrą symfoniczną oraz z orkiestrami dętymi;
 • studenci prezentują koncert dyplomowy z polskimi orkiestrami filharmonicznymi.

Kierunek: Jazz i muzyka estradowa, specjalność: Instrumentalistyka jazzowa

NASI ABSOLWENCI

 • mogą rozwijać swoją karierę zawodową na polu działalności estradowej zarówno w odniesieniu do działań solistycznych, jak i zespołowych, obejmujących swym zakresem projekty kameralne i orkiestrowe;
 • potrafią poruszać się zarówno w sferze gatunków pokrewnych jazzowi, jak i tych z kręgu muzyki popularnej i rozrywkowej (dzięki wszechstronności stylistycznej programu nauczania na studiach);
 • są przygotowani do przeprowadzania prób zespołów muzycznych, odpowiedniego opracowania repertuaru, aranżowania, organizacji miejsca pracy i estrady;
 • rozwijają umiejętność współpracy z realizatorem dźwięku; potrafią korzystać ze sprzętu nagłośnieniowego;
 • posiadają wiedzę na temat ochrony wartości dóbr kultury, prawa autorskiego i podstaw marketingu;
 • dzięki nabytym kompetencjom mogą stale rozwijać się w dziedzinie wykonawstwa instrumentalnego, jak i pracy aranżersko-organizacyjnej;
 • są przygotowani do współpracy z muzykami z kręgu profesjonalnego oraz mogą służyć radą i pomocą w pracy z muzycznym ruchem amatorskim.

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • studenci i absolwenci mają stałą możliwość uczestniczenia we wspólnych projektach muzycznych ze swymi pedagogami, co przynosi wymierne efekty w podnoszeniu własnych kwalifikacji wykonawczych.

Kierunek: Jazz i muzyka estradowa, specjalność: Wokalistyka jazzowa

NASI ABSOLWENCI

 • nabywają umiejętności pozwalające im prowadzić samodzielną działalność wokalno-artystyczną zarówno na polu aktywności solistycznej jak i zespołowej;
 • potrafią prowadzić działania pedagogiczne mogące wykreować solistę lub zespół wokalny w rozmaitych odsłonach stylistycznych, pokrewnych muzyce jazzowej i rozrywkowej;
 • posiadają umiejętność pracy z zespołem akompaniującym, korzystania z aparatury nagłośnieniowej, jak i podstawy pracy w warunkach estradowych oraz studyjnych;
 • dzięki nabytym umiejętnościom mogą rozwijać się w pracy wykonawczej, artystycznej, organizacyjnej i popularyzatorskiej w instytucjach kultury, szkolnictwie i działalności indywidualnej.

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • studenci i absolwenci mają stałą możliwość uczestniczenia we wspólnych projektach muzycznych ze swymi pedagogami, co przynosi wymierne efekty w podnoszeniu własnych kwalifikacji wykonawczych;
 • studenci mają możliwość rozwijania umiejętności komponowania własnych tekstów pod okiem specjalisty.

Kierunek: Jazz i muzyka estradowa, specjalność: Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej

NASI ABSOLWENCI

 • w ramach nabytych kompetencji posiadają zdolność przygotowania i poprowadzenia występu artystycznego począwszy od małego zespołu kameralnego po big-band wraz z wokalistami;
 • mogą rozwijać swoją karierę zawodową w dziedzinie prowadzenia zespołów muzyki rozrywkowej w szkolnictwie artystycznym, ogólnokształcącym (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem właściwego ministra w sprawie standardów kształcenia nauczycieli) oraz w instytucjach propagujących amatorski ruch artystyczny;
 • są przygotowani do organizowania i wykonywania wszelkiego typu opraw muzycznych w teatrach, domach kultury, instytucjach kultury, podczas uroczystości oficjalnych i okolicznościowych;
 • dzięki nabytym umiejętnościom absolwenci mogą poświęcić się czynnemu tworzeniu aparatów wykonawczych zarówno w ramach instytucji artystycznych, szkolnictwie, jak i działalności estradowej.

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • kształcimy na kierunku Prowadzenie Zespołów Jazzowych i Muzyki Rozrywkowej jako jedyni w Polsce;
 • studenci i absolwenci mają stałą możliwość uczestniczenia we wspólnych projektach muzycznych ze swymi pedagogami, co przynosi wymierne efekty w podnoszeniu własnych kwalifikacji wykonawczych.

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalność: Edukacja muzyczna

NASI ABSOLWENCI

 • posiadają uprawnienia pedagogiczne w szkolnictwie ogólnokształcącym,
 • przygotowani są do podjęcia działalności dydaktycznej w zakresie edukacji artystycznej szkolnej (w tym jako nauczyciele muzyki),
 • posiadają kompetencje do prowadzenia zajęć umuzykalniających, włączając w to edukację przedszkolną i wczesnoszkolną.

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • studenci odbywają szereg praktyk pedagogicznych w szkolnictwie ogólnokształcącym;
 • współpraca wydziału z chórami działającymi w regionie owocuje praktykami dyrygenckimi studentów oraz prezentacjami koncertowymi egzaminów dyplomowych.

DOBIERZ SPECJALIZACJĘ!

 • po pierwszym roku studiów określ, czy chcesz rozszerzyć swoje kompetencje:

Dyrygentura chóralna – przygotowanie do prowadzenia różnego rodzaju zespołów wokalnych i chóralnych.

Kierunek: Muzyka kościelna, specjalność: Muzyka kościelna (NOWOŚĆ!)

NASI ABSOLWENCI

 • posiadają umiejętności gry na organach oraz swobodnego akompaniamentu liturgicznego z elementami improwizacji;
 • właściwie dobierają repertuar z muzyki sakralnej, w oparciu o prawodawstwo kościelne;
 • przygotowani są do prowadzenia parafialnych zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych;
 • posiadają kompetencje z zakresu animacji kultury na rzecz parafii.

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • Katedra Muzyki Kościelnej intensywnie współpracuje z instytucjami diecezjalnymi regionu;
 • studenci mają szerokie możliwości odbywania zajęć oraz praktyk w ważnych kościołach diecezji;
 • zajęcia z zakresu organoznawstwa odbywają się w warsztacie organmistrzowskim.

Kierunek: Muzyka kościelna, specjalność: Improwizacja organowa (NOWOŚĆ)

NASI ABSOLWENCI

 • posiadają umiejętność improwizacji form muzycznych z uwzględnieniem charakterystyk poszczególnych epok w muzyce;
 • posiadają umiejętności gry na organach z uwzględnieniem swobodnego akompaniamentu liturgicznego;
 • właściwie dobierają repertuar z muzyki sakralnej, w oparciu o prawodawstwo kościelne;
 • posiadają kompetencje z zakresu animacji kultury na rzecz parafii.

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • kształcimy w specjalności Improwizacja organowa na profilu ogólnoakademickim jako jedyni w Polsce;
 • zindywidualizowane podejście do studenta;
 • Katedra Muzyki Kościelnej intensywnie współpracuje z instytucjami diecezjalnymi regionu;
 • studenci mają szerokie możliwości odbywania zajęć oraz praktyk w ważnych kościołach diecezji;
 • zajęcia z zakresu organoznawstwa odbywają się w warsztacie organmistrzowskim.

STUDIA II STOPNIA, 2-LETNIE

Kierunek: Dyrygentura, specjalność: Dyrygentura symfoniczno-operowa

NASI ABSOLWENCI

 • przygotowani są do prowadzenia działalności artystycznej w profesjonalnych instytucjach kultury: orkiestrach różnego typu (filharmonie), zespołach wokalno-instrumentalnych (formy wokalno-instrumentalne, opera), chórach, teatrach muzycznych;
 • mogą podejmować pracę w obszarze muzyki w szkołach oraz w ruchach amatorskich;
 • mogą prowadzić działalność pedagogiczną w strukturach szkolnictwa artystycznego (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem właściwego ministra w sprawie standardów kształcenia nauczycieli);
 • mogą zajmować się organizacją i promocją imprez oraz marketingiem dóbr kultury, jak również podejmować pracę w jednostkach upowszechniania kultury;
 • mogą sprawować funkcje doradcze w zakresie kultury w strukturach administracyjnych różnego szczebla;
 • mogą wpływać na upowszechnianie wiedzy o sztuce muzycznej w mediach poprzez wykonywanie zawodu dziennikarza prasowego, radiowego i telewizyjnego, krytyka lub publicysty muzycznego.

ABSOLWENCI POSIADAJĄ NABYTE KOMPETENCJE W ZAKRESIE:

 • prowadzenia zespołów instrumentalnych: orkiestr kameralnych, symfonicznych, dętych, jazzowych i rozrywkowych, a także zespołów wokalno-instrumentalnych i chórów w profesjonalnych instytucjach kultury (także w teatrze) i w ruchu amatorskim;
 • wykonawstwa muzyki dawnej i współczesnej;
 • muzyki teatralnej i filmowej, projektów multimedialnych (przedmioty fakultatywne);
 • realizacji elementarnych zadań aktorskich (przedmioty fakultatywne);
 • pracy w studiu z elementami akustyki (przedmioty fakultatywne);
 • aranżacji komputerowej (przedmioty fakultatywne);
 • działań w instytucjach upowszechniania kultury.

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • w ramach zajęć z dyrygentury nasi studenci regularnie odbywają praktyki z zawodową orkiestrą symfoniczną oraz w teatrze operowym;
 • studenci prezentują koncert dyplomowy z polskimi orkiestrami filharmonicznymi.

Kierunek: Dyrygentura, specjalność: Dyrygentura orkiestr dętych

NASI ABSOLWENCI

 • przygotowani są do prowadzenia działalności artystycznej w profesjonalnych instytucjach kultury: orkiestrach różnego typu (filharmonie), zespołach wokalno-instrumentalnych (formy wokalno-instrumentalne, opera), chórach, teatrach muzycznych;
 • mogą podejmować pracę w obszarze muzyki w szkołach oraz w ruchach amatorskich;
 • mogą prowadzić działalność pedagogiczną w strukturach szkolnictwa artystycznego (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem właściwego ministra w sprawie standardów kształcenia nauczycieli);
 • mogą zajmować się organizacją i promocją imprez oraz marketingiem dóbr kultury, jak również podejmować pracę w jednostkach upowszechniania kultury;
 • mogą sprawować funkcje doradcze w zakresie kultury w strukturach administracyjnych różnego szczebla;
 • mogą wpływać na upowszechnianie wiedzy o sztuce muzycznej w mediach poprzez wykonywanie zawodu dziennikarza prasowego, radiowego i telewizyjnego, krytyka lub publicysty muzycznego

ABSOLWENCI POSIADAJĄ NABYTE KOMPETENCJE W ZAKRESIE:

 • prowadzenia zespołów instrumentalnych: orkiestr kameralnych, symfonicznych, dętych, jazzowych i rozrywkowych, a także zespołów wokalno-instrumentalnych i chórów w profesjonalnych instytucjach kultury (także w teatrze) i w ruchu amatorskim;
 • wykonawstwa muzyki dawnej i współczesnej;
 • muzyki teatralnej i filmowej, projektów multimedialnych (przedmioty fakultatywne);
 • realizacji elementarnych zadań aktorskich (przedmioty fakultatywne);
 • pracy w studiu z elementami akustyki (przedmioty fakultatywne);
 • aranżacji komputerowej (przedmioty fakultatywne);
 • działań w instytucjach upowszechniania kultury.

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • w ramach zajęć z dyrygentury nasi studenci regularnie odbywają praktyki z zawodową orkiestrą symfoniczną oraz w teatrze operowym;
 • studenci prezentują koncert dyplomowy z polskimi orkiestrami filharmonicznymi.

Kierunek: Jazz i muzyka estradowa, specjalność: Instrumentalistyka jazzowa

NASI ABSOLWENCI

 • przygotowani są do działalności pedagogicznej w strukturach szkolnictwa artystycznego (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem właściwego ministra w sprawie standardów kształcenia nauczycieli);
 • mogą rozwijać swoją karierę zawodową na polu działalności estradowej zarówno w odniesieniu do działań solistycznych, jak i zespołowych, obejmujących swym zakresem projekty kameralne i orkiestrowe;
 • potrafią poruszać się zarówno w sferze gatunków pokrewnych jazzowi, jak i tych z kręgu muzyki popularnej i rozrywkowej (dzięki wszechstronności stylistycznej programu nauczania na studiach);
 • są przygotowani do przeprowadzania prób zespołów muzycznych, odpowiedniego opracowania repertuaru, aranżowania, organizacji miejsca pracy i estrady;
 • rozwijają umiejętności współpracy z realizatorem dźwięku;
 • potrafią korzystać ze sprzętu nagłośnieniowego;
 • posiadają wiedzę na temat ochrony wartości dóbr kultury, prawa autorskiego i podstaw marketingu;
 • dzięki nabytym kompetencjom mogą stale rozwijać się w dziedzinie wykonawstwa instrumentalnego, jak i pracy aranżersko-organizacyjnej;
 • są przygotowani do współpracy z muzykami z kręgu profesjonalnego oraz mogą służyć radą i pomocą w pracy z muzycznym ruchem amatorskim.

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • studenci i absolwenci mają stałą możliwość uczestniczenia we wspólnych projektach muzycznych ze swymi pedagogami, co przynosi wymierne efekty w podnoszeniu własnych kwalifikacji wykonawczych.

Kierunek: Jazz i muzyka estradowa, specjalność: Wokalistyka jazzowa

NASI ABSOLWENCI

 • przygotowani są do działalności pedagogicznej w strukturach szkolnictwa artystycznego (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem właściwego ministra w sprawie standardów kształcenia nauczycieli);
 • nabywają umiejętności pozwalające im prowadzić samodzielną działalność wokalno-artystyczną zarówno na polu aktywności solistycznej, jak i zespołowej;
 • potrafią prowadzić działania pedagogiczne mogące wykreować solistę lub zespół wokalny w rozmaitych odsłonach stylistycznych, pokrewnych muzyce jazzowej i rozrywkowej;
 • posiadają umiejętność pracy z zespołem akompaniującym, korzystania z aparatury nagłośnieniowej, jak i podstawy pracy w warunkach estradowych oraz studyjnych;
 • dzięki nabytym umiejętnościom mogą rozwijać się w pracy wykonawczej, artystycznej, organizacyjnej i popularyzatorskiej w instytucjach kultury, szkolnictwie i działalności indywidualnej.

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • studenci i absolwenci mają stałą możliwość uczestniczenia we wspólnych projektach muzycznych ze swymi pedagogami, co przynosi wymierne efekty w podnoszeniu własnych kwalifikacji wykonawczych.

Kierunek: Jazz i muzyka estradowa, specjalność: Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej

NASI ABSOLWENCI

 • w ramach nabytych kompetencji posiadają zdolność przygotowania i poprowadzenia występu artystycznego począwszy od małego zespołu kameralnego po big-band wraz z wokalistami;
 • mogą rozwijać swoją karierę zawodową w dziedzinie prowadzenia zespołów muzyki rozrywkowej w szkolnictwie artystycznym, ogólnokształcącym (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem właściwego ministra w sprawie standardów kształcenia nauczycieli) oraz w instytucjach propagujących amatorski ruch artystyczny;
 • są przygotowani do organizowania i wykonywania wszelkiego typu opraw muzycznych w teatrach, domach kultury, instytucjach kultury, podczas uroczystości oficjalnych i okolicznościowych;
 • dzięki nabytym umiejętnościom absolwenci mogą poświęcić się czynnemu tworzeniu aparatów wykonawczych zarówno w ramach instytucji artystycznych, szkolnictwie, jak i działalności estradowej.

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • kształcimy w specjalności Prowadzenie Zespołów Jazzowych i Muzyki Rozrywkowej jako jedyni w Polsce;
 • studenci i absolwenci mają stałą możliwość uczestniczenia we wspólnych projektach muzycznych ze swymi pedagogami, co przynosi wymierne efekty w podnoszeniu własnych kwalifikacji wykonawczych.

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalność: Edukacja muzyczna

NASI ABSOLWENCI

 • posiadają wiedzę i umiejętności dotyczące nowoczesnych metod nauczania, z uwzględnieniem dedykowanych narzędzi do kształcenia na odległość;
 • przygotowani są do wszechstronnej, opartej na wysokich kwalifikacjach, działalności jako metodycy w szkołach wyższych prowadzących kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz w kolegiach nauczycielskich, a także działalności dydaktycznej w szkolnictwie ogólnokształcącym;
 • przygotowani są również do działalności w instytucjach kultury i mediach oraz do animacji życia muzycznego w różnych środowiskach.

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • studenci odbywają szereg praktyk pedagogicznych w szkolnictwie ogólnokształcącym,

DOBIERZ SPECJALIZACJĘ!

 • określ, czy chcesz rozszerzyć swoje kompetencje:

Wokalistyka chóralna – przygotowanie do pracy etatowej w zawodowych zespołach chóralnych – filharmonicznych, radiowych, operowych i kameralnych.

Edukacja w szkolnictwie muzycznym – przygotowanie do prowadzenia przedmiotów kształcenia słuchu oraz audycji muzycznych w szkolnictwie muzycznym I stopnia.

Muzyka w teatrze – przygotowanie do objęcia funkcji kierownika muzycznego w teatrach dramatycznych i innych instytucjach kultury.

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalność: Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych

NASI ABSOLWENCI

 • przygotowani są do wszechstronnej, opartej na wysokich kwalifikacjach, działalności jako dyrygenci w zawodowych instytucjach muzycznych, a także społecznym ruchu muzycznym oraz w szkolnictwie artystycznym wszystkich stopni, w uczelniach kształcących nauczycieli (kolegia nauczycielskie, akademie pedagogiczne, uniwersytety), jak również w szkolnictwie ogólnokształcącym;
 • przygotowani są również do działalności w instytucjach kultury i mediach oraz do animacji życia muzycznego w różnych środowiskach.

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • współpraca wydziału z chórami i orkiestrami działającymi w regionie owocuje praktykami dyrygenckimi studentów oraz prezentacjami koncertowymi egzaminów dyplomowych.

DOBIERZ SPECJALIZACJĘ!

 • określ, czy chcesz rozszerzyć swoje kompetencje:

Wokalistyka chóralna – przygotowanie do pracy etatowej w zawodowych zespołach chóralnych – filharmonicznych, radiowych, operowych i kameralnych.

Edukacja w szkolnictwie muzycznym – przygotowanie do prowadzenia przedmiotów kształcenia słuchu oraz audycji muzycznych w szkolnictwie muzycznym I stopnia.

Muzyka w teatrze – przygotowanie do objęcia funkcji kierownika muzycznego w teatrach dramatycznych i innych instytucjach kultury.

KADRA

Katedra Dyrygentury

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Piotr Sułkowski

prof. dr Wojciech Michniewski

prof. dr hab. Henryk Wierzchoń

prof. dr hab. Piotr Sułkowski

dr hab. Michał Dworzyński, prof. uczelni

dr hab. Bohdan Jarmołowicz, prof. uczelni

as. dr Szymon Stec

wykł. Marzena Frankiewicz-Stępień

wykł. Magdalena Holec

instr. Michał Gozdek

instr. Aleksandra Karolczak

• Współpracownicy Katedry:

dr Maciej Figas 

mgr Cezary Nelkowski

instr. Dominik Franczuk

 

Katedra Jazzu

Kierownik Katedry: dr hab. Marcin Gawdzis, prof. uczelni

prof. dr hab. Piotr Salaber

prof. dr hab. Andrzej Zubek

prof. dr Krzysztof Herdzin

dr hab. Piotr Biskupski, prof. uczelni

dr hab. Marcin Gawdzis, prof. uczelni

dr hab. Maciej Sikała, prof. uczelni

dr hab. Karol Szymanowski, prof. uczelni

dr hab. Joanna Żółkoś-Zagdańska, prof. uczelni

ad. dr hab. Kamila Abrahamowicz-Szlempo

ad. dr hab. Piotr Olszewski

ad. dr Michał Szlempo

as. dr Maciej Afanasjew

instr. dr Krzysztof Iwaneczko

as. Mateusz Krawczyk

as. Grzegorz Nadolny

as. Antoni Olszewski

st. wykł. Adam Żółkoś

wykł. Adam Lemańczyk

instr. Emilia Hamerlik

instr. Barłomiej Halicki

instr. Klaudia Kaczyńska

• Współpracownicy Katedry:

ad. dr Rafał Tworek

mgr Mikołaj Gąsiewski

mgr Sabina Myrczek

lic. Kacper Kasprzak


Katedra Chóralistyki

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Monika Wilkiewicz

prof. dr hab. Piotr Salaber

prof. dr hab. Janusz Stanecki

prof. dr hab. Krzysztof Szydzisz
prof. dr hab. Renata Szerafin-Wójtowicz

prof. dr hab. Monika Wilkiewicz

prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska

dr hab. Piotr Jańczak, prof. uczelni

dr hab. Mariusz Mróz, prof. uczelni

dr hab. Grażyna Wolter-Kaźmierczak, prof. uczelni

dr hab. Joanna Maluga, prof. uczelni

ad. dr hab. Ewelina Boesche-Kopczyńska

ad. dr Magdalena Filipska

ad. dr Rafał Tworek

st.wykł. dr Elzbieta Macierewicz

st. wykł. Wojciech Broczkowski

st. wykł. Magdalena Stopińska

wykł. Weronika Jarzyńska

• Współpracownicy Katedry:

dr hab. Filip Pierzchalski

dr Monika Deja

dr Anna Nogaj

mgr Agata Ciechacka

mgr Magdalena Dołęgowska

mgr Honorata Glaza-Gulgowska

mgr Anna Merder

mgr Elżbieta Mikicka

mgr Grzegorz Nazaruk

mgr Joanna Urbaniak

mgr Agnieszka Soroka

mgr Jacek Szacho-Głuchowicz

wykł. Anna Jurgawka


Katedra Muzyki Kościelnej

Kierownik Katedry: dr hab. Mariusz Mróz, prof. uczelni

prof. dr hab. Janusz Stanecki 

prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska

dr hab. Mariusz Mróz, prof. uczelni

dr hab. Tomasz Orlow, prof. uczelni

ks. dr hab. Kazimierz Dąbrowski, prof. uczelni

ad. dr Jakub Kwintal

mgr Patryk Podwojski

mgr Michał Przygodzki

as. Jarosław Ciechacki


Zakład Emisji Głosu

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Krzysztof Szydzisz

prof. dr hab. Krzysztof Szydzisz

prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska

dr hab. Joanna Żółkoś – Zagdańska, prof. uczelni

ad. dr hab. Kamila Abrahamowicz-Szlempo

st. wykł. dr Elżbieta Macierewicz

mgr Dorota Nowak


Pracownia Edukacji Szkolnej

Kierownik Pracowni: ad. dr hab. Ewelina Boesche-Kopczyńska

ad. dr hab. Ewelina Boesche-Kopczyńska

wykł. Weronika Jarzyńska 

dr Monika Deja

dr Anna Nogaj

mgr Agata Ciechacka

mgr Magdalena Dołęgowska

mgr Honorata Glaza-Gulgowska

mgr Joanna Urbaniak

mgr Anna Merder

mgr Elżbieta Mikicka

mgr Grzegorz Nazaruk

mgr Agnieszka Soroka

mgr Jacek Szacho-Głuchowicz

PROGRAM STUDIÓW

dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022


STUDIA I STOPNIA

Dyrygentura:

Dyrygentura symfoniczno-operowa

Dyrygentura orkiestr dętych

Jazz i muzyka estradowa:

Wokalistyka jazzowa

Instrumentalistyka jazzowa

Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:

Edukacja muzyczna


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Dyrygentura:

Dyrygentura symfoniczno-operowa

Dyrygentura orkiestr dętych

Jazz i muzyka estradowa:

Wokalistyka jazzowa

Instrumentalistyka jazzowa

Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 

 

▲▲▲Wróć do spisu kierunków i specjalności▲▲▲

Sprawdź ważne informacje: