https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Wyjazdy studentów

Kryteria wyboru studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus oraz zasady dofinansowania w roku akademickim 2020/2021

INFORMACJE OGÓLNE

W ramach programu Erasmus+ realizowane są wyjazdy w celu odbycia części studiów w uczelni zagranicznej.

Studia za granicą w ramach Programu Erasmus+ traktowane są jako część programu studiów w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Osoby wyjeżdżające zachowują status studenta (doktoranta) Akademii i wszelkie związane z tym prawa, w tym uprawnienia do otrzymywania pomocy materialnej przyznanej przez Uczelnię. Dzięki systemowi punktowemu ECTS (European Credit Transfer System) rozliczany jest nakład pracy stypendysty po powrocie do Akademii. Jak wynika z podstawowych zasad realizacji Erasmus+, każdy student (doktorant) zakwalifikowany na wyjazd powinien mieć zagwarantowane pełne zaliczenie okresu studiów w uczelni partnerskiej. Osobami odpowiedzialnymi za to są Wydziałowi Koordynatorzy ECTS.

Student (doktorant) ubiegający się o stypendium powinien z pełną świadomością i w porozumieniu z Wydziałowym Koordynatorem ECTS wybrać uczelnię zagraniczną, która oferuje kierunki studiów i przedmioty podobne do tych, jakie student (doktorant) miałby do zrealizowania podczas semestru w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Wybór semestru zimowego lub letniego zostaje pozostawiony do decyzji studenta (doktoranta), po konsultacji z Koordynatorem ECTS i dziekanami.

Student (doktorant) musi wnikliwie rozważyć wszystkie aspekty „za i przeciw” przed przystąpieniem do rekrutacji – zakwalifikowany stypendysta, który w późniejszym okresie zrezygnuje z wyjazdu, musi mieć świadomość, że, ze względu na procedury i terminy uczelni przyjmującej, miejsce, które zajął, najprawdopodobniej nie będzie mogło być wykorzystane przez inną osobę.

Szczegółowe warunki realizacji wyjazdu stypendialnego, w tym również wysokość przyznanego stypendium oraz czasokres wyjazdu, określa umowa pomiędzy Uczelnią a studentem (doktorantem) na realizację wyjazdu stypendialnego. Umowa zostanie zawarta przed wyjazdem stypendialnym.

KRYTERIA FORMALNE

Stypendia dostępne są dla studentów (doktorantów) kształcących się na poziomie studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia: stacjonarnych i niestacjonarnych. Kandydat ubiegający się o wyjazd w ramach Programu Erasmus musi spełniać następujące podstawowe kryteria formalne:

 1. Musi być obywatelem kraju uprawnionego do uczestnictwa w Programie Erasmus lub posiadać oficjalny status uchodźcy albo prawo stałego pobytu na terytorium Polski;
 2. Student (doktorant) musi być zarejestrowany na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata, magistra lub doktora w UE;
 3. Musi być (w momencie wyjazdu) studentem, co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia; wyjazdy na ostatnim semestrze studiów I° lub II° są możliwe jedynie za odrębną zgodą Dziekana/Kierownika Katedry i Rektora.
 4. Student/doktorant ma prawo do mobilności w ramach programu Erasmus+ na czas do 12 miesięcy w ciągu każdego cyklu studiów.
 5. Student (doktorant) może ubiegać się maksymalnie o 2 miejsca na wyjazd, przy czym jest zobowiązany do zgłoszenia swojego wyboru Koordynatorowi.
 6. W czasie trwania stypendium nie jest możliwe korzystanie z dofinansowania oferowanego przez inne programy Unii Europejskiej.

Erasmus-regulamin-rekrutacyjny

 

KRYTERIA WYBORU

 1. Student (doktorant) nie może mieć żadnych zaległości, jeśli chodzi o wymagane zaliczenia i egzaminy.
 2. Wyniki w nauce: ocena z przedmiotu głównego (kierunkowego)/ bloku przedmiotów – minimum 18 punktów (w przypadku dwóch lub większej liczby studentów aplikujących o wyjazd do tej samej uczelni przy ustalaniu kolejności brana jest pod uwagę ilość punktów zdobytych przez poszczególnych studentów)
 3. Znajomość języków obcych.
 4. Zgoda dziekana i profesora przedmiotu głównego.
 5. Szczególne osiągnięcia (np. nagrody i wyróżnienia w konkursach, udział w kursach mistrzowskich).
 6. Praca na rzecz uczelni i współpraca z działem współpracy z zagranicą (np. opieka nad studentami zagranicznymi)
 7. Pierwszeństwo na liście osób zakwalifikowanych do wyjazdu mają ci studenci/doktoranci, którzy nie uczestniczyli jeszcze w programie.

DOKUMENTY DLA STUDENTÓW (DOKTORANTÓW) UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYJAZD

ERASMUS – podanie i wniosek o wyjazd skierowane do dziekana wydziału (z podpisem pedagoga przedmiotu głównego).

Studenci, których podania w innej formie zostały rozpatrzone pozytywnie, wypełniają część „Wniosek o zakwalifikowanie do wyjazdu (…)”)

 

Dokumenty Erasmus+ uzupełniane po zakwalifikowaniu się do Programu Erasmus+:

 1. Student application form (1 egzemplarz do każdej z uczelni) doc

– 2 zdjęcia paszportowe,

– nagranie na CD lub DVD (min. 15 minut),

– ewentualne inne wymagane dokumenty określa uczelnia partnerska.

 1. List motywacyjny w j. obcym kierowany do uczelni partnerskiej.
 2. CV w języku obcym.
  Opinia profesora przedmiotu głównego, opiekuna naukowego.
 3. Ewentualnie certyfikaty językowe.
 4. Udokumentowane osiągnięcia (nagrody i wyróżnienia w konkursach, udział w
  kursach mistrzowskich).

 

Dokumenty uzupełniane przed wyjazdem:

 1. Umowa z Uczelnią
 2. Learning Agreement (Porozumienie o programie zajęć)uzupełniane przed wyjazdem (2 egzemplarze) doc
 3. Dane o numerze rachunku bankowego doc pdf

Do Umowy dołącza się Kartę Studenta Erasmusa

 

W Uczelni partnerskiej, student realizuje przedmioty wyszczególnione w Learning Agreement.

Jeśli po przyjeździe do Uczelni partnerskiej zachodzi potrzeba zmiany listy przedmiotów w Learning Agreement, student wypełnia drugą część formularza:Changes to Original LA, podpisuje formularz, uzyskuje podpisy ze strony uczelni przyjmującej i przesyła do Akademii Muzycznej w Bydgoszcz w celu uzyskania niezbędnych podpisów.

 

Po zakończeniu okresu studiów za granicą

Uczelnia przyjmująca wysyła Transcript of Records (Wykaz zaliczeń) i Confirmation Letter, na podstawie których Akademia Muzyczna w Bydgoszczy dokonuje zaliczenia semestru.

Student dokonuje tłumaczenia nazw przedmiotów w celu sprawnego dokonania zaliczeń w porozumieniu z Koordynatorem LLP Erasmus w Uczelni macierzystej.

Student wypełnia on-line Ankietę stypendysty Erasmus oraz składa jej wydruk u Koordynatora(wydruk w wersji ekonomicznej – 2 arkusze na stronie, drukowanie dwustronne).