https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Informacje ogólne

Polityka Erasmus 2022

Kod Uczelni w Programie ERASMUS:

PL BYDGOSZ04

Do udziału w programie uprawnia szkoły wyższe Karta Uczelni Erasmusa nadawana przez Komisję Europejską.

 

KARTA ERASMUSA DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 2021-2027

____________________________________

KARTA STUDENTA ERASMUS+

Karta określa  prawa i obowiązki studenta oraz zawiera informacje o tym, jakiej pomocy student może oczekiwać od organizacji wysyłającej i przyjmującej na każdym etapie  udziału w programie Erasmus+

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE
Erasmus jest programem współpracy między uczelniami. Jest przeznaczony przede wszystkim dla szkół wyższych, ich studentów i pracowników. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami.

Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.

Od roku akademickiego 2007/08 Erasmus jest częścią programu „Uczenie się przez całe życie” (The Lifelong Learning Programme), nowego programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidzianego na lata 2007-2013.

Do udziału w programie jest uprawnionych 31 krajów:
  • 27 krajów członkowskich UE (Austria, Belgia, Bułgaria, CYpr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, NIemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy)
  • 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia,
  • kraj kandydujący: Turcja.

Oczekiwane jest przystąpienie do programu Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz Szwajcarii.

UCZELNIE biorące udział w Erasmusie mają możliwość:

  • prowadzenia wymiany studentów (wyjazdy/przyjazdy na część studiów albo na praktykę w przedsiębiorstwie lub innej instytucji);
  • prowadzenia wymiany pracowników uczelni (nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni);
  • organizowania kursów intensywnych (Intensive Programmes) tj. cyklu zajęć dydaktycznych opracowanych i prowadzonych przez wykładowców z różnych krajów dla międzynarodowej grupy studentów;
  • udziału w projektach wielostronnych (Multilateral Projects) wraz z grupą uczelni z innych krajów uczestniczących; projekty mogą dotyczyć np. opracowywania nowych programów nauczania, np. wspólnych studiów, kształcenia we współpracy z przemysłem itp.
  • udziału w sieciach akademickich (Academic Networks).

Uczelnie prowadzące wymianę studentów lub pracowników mogą uzyskać dofinansowanie na działania związane z organizacją wymiany, np. na promocję wymiany, przygotowanie (organizacyjne, językowe) wyjeżdżających studentów i pracowników, opiekę nad studentami przyjeżdżającymi z zagranicy, w tym np. kursy języka polskiego, programy „integracyjne” itp., przygotowanie (organizacyjne, językowe) wyjeżdżających studentów i pracowników.

 

ZASADY I KRYTERIA WYBORU NA ROK AKADEMICKI 2021/2022-  STUDENCI

Szanowni Państwo

Termin składania wniosków dla studentów ubiegających się o wyjazd za granicę w roku akademickim 2021/2022 w celu odbycia studiów(SMS), praktyk (SMP )w ramach Programu Erasmus+ mija 11 lutego 2022 roku

 

Procedura rekrutacji studentów na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+

Regulamin rekrutacji Erasmus+ mobilność w celu odbycia części studiów.

Zasady finansowania – studenci

 

ZASADY I KRYTERIA WYBORU NA ROK AKADEMICKI 2021/2022 – NAUCZYCIELE AKADEMICCY 

Szanowni Państwo

Termin składania wniosków dla pedagogów ubiegających się o wyjazd za granicę w roku akademickim 2021/2022 w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych(ST), szkoleniowych(STT) w ramach Programu Erasmus+ mija 11 lutego 2022 roku

 

 

UZNAWALNOŚĆ

Celem uczelni jest terminowe i prawidłowe informowanie partnerskiej uczelni macierzystej o osiągnięciach jej studentów. Dla osiągnięcia powyższego AMFN w Bydgoszczy przesyła Transcript of records (wykaz zaliczeń) w okresie jednego miesiąca od zakończeniu wymiany. TR zawiera daty rozpoczęcia, zakończenia wymiany, wszystkie realizowane przedmioty wraz z nazwiskami wykładowców, uzyskane oceny oraz ewentualne dodatkowe uwagi. TR podpisywany jest przez Rektora i koordynatora. Szczególna troska przyłożona jest do pełnej realizacji przedmiotów wyszczególnionych w Learning Agrement, a zmiany pojawiające się w trakcie realizacji wymagają akceptacji obu uczelni i studenta. Takiego samego systemu działania AMFN oczekuje od swoich partnerów.