https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

FAQ

Co to jest ERASMUS?

ERASMUS jest jedną z akcji wspólnotowego programu edukacyjnego LLP a jej zadaniem jest podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru w szkołach wyższych – przede wszystkim poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz rozszerzenie wymiany studentów i nauczycieli akademickich w Europie.
Programowi ERASMUS patronuje Dezyderiusz Erasmus (1469-1536), zwany Erazmem z Rotterdamu. Uniwersalną koncepcję mądrości postrzegał jako klucz do wzajemnego zrozumienia między narodami. Ten wybitny znawca teologii, edukacji, retoryki i studiów klasycznych, a także błyskotliwy satyryk studiował i nauczał we Francji, Anglii i Włoszech, Szwajcarii i na terenach obecnej Belgii. Był prawdziwym prekursorem obecnego Programu.
Erasmus przyznaje granty na wyjazdy tysiącom studentów i nauczycieli, ale dąży także do rozszerzenia europejskiego wymiaru studentów z myślą o tych studentach i wykładowcach, którzy nie uczestniczą bezpośrednio w wymianie.
Erasmus jest otwarty dla wszystkich rodzajów szkół wyższych i obejmuje wszystkie kierunki oraz poziomy studiów, ze studiami doktoranckimi włącznie.
Program jest otwarty dla następujących krajów:

  • 25 krajów Unii Europejskiej
  • 3 krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein, Norwegia)
  • 2 krajów stowarzyszonych (Bułgaria, Rumunia)

Podstawowe zasady wymiany studentów w ErasmusieW programie Erasmus można ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:

  • wyjazd na część studiów – do zagranicznej uczelni współpracującej z Twoją uczelnią macierzystą;
  • wyjazd na praktykę – do zagranicznej instytucji nieakademickiej współpracującej z Twoją uczelnią.

Kto może skorzystać z wyjazdów studenckich Erasmusa?

Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa, należy:

  • być studentem uczelni, która posiada Kartę Uczelni Erasmusa i prowadzi wymianę studentów,
  • być zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu (licencjata, inżyniera, magistra lub doktora);
  • mieć ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich);
  • być obywatelem kraju uczestniczącego w Erasmusie (albo mieć status uchodźcy lub kartę stałego pobytu w kraju uczestniczącym).

Jest jeszcze jeden warunek ubiegania się o wyjazd: Twój macierzysty wydział musi faktycznie brać udział w Erasmusie, to znaczy współpracować z zagranicznymi uczelniami albo instytucjami w ramach tego programu.

Gdzie ubiegać się o wyjazd na stypendium Erasmusa?

O wyjazd na studia albo na praktykę w ramach programu Erasmus możesz się ubiegać tylko w swojej macierzystej uczelni. Uczelnie otrzymują fundusze na wyjazdy studentów i samodzielnie prowadzą rekrutację i ocenę kandydatów, organizują wyjazdy i wypłacają stypendia.
Rekrutacja stypendystów Erasmusa może być prowadzona na uczelni centralnie albo na poszczególnych wydziałach.
Szczegółowych informacji o możliwościach udziału w Erasmusie szukaj na stronie internetowej własnej uczelni, wydziału, u wydziałowego albo uczelnianego koordynatora Erasmusa lub w biurze współpracy z zagranicą.
Do jakich krajów można wyjechać?

Jako stypendysta Erasmusa możesz wyjechać tylko do kraju uczestniczącego w tym programie. W Erasmusie biorą udział: kraje członkowskie UE, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandia, Lichtenstein i Norwegia, kraj kandydujący – Turcja.

Do jakich uczelni można wyjechać na część studiów?

Wymianę studentów w Erasmusie mogą prowadzić uczelnie mające Kartę Uczelni Erasmusa, które podpisały ze sobą porozumienie o wymianie w ramach tego programu.

Możesz planować wyjazd na część studiów do zagranicznej uczelni, która zawarła z Twoją macierzystą uczelnią (wydziałem) porozumienie o współpracy w tym programie, czyli do uczelni partnerskiej. Musi to być szkoła wyższa znajdująca się w kraju uczestniczącym w Erasmusie. Możesz odbyć część studiów tylko na wydziale kształcącym w tej samej dziedzinie, którą studiujesz, ewentualnie w dziedzinie pokrewnej.

Na jak długo można wyjechać na studia?

Na okres od trzech miesięcy do jednego roku akademickiego. Uczelnia powinna wysyłać swoich studentów na okres stanowiący pewną zamkniętą część programu studiów, którą łatwo jest zaliczyć, np. jeden semestr.

Pobyt za granicą w ramach Erasmusa nie może wykroczyć poza jeden – ten sam – rok akademicki – tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie może być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku.
Dokładny termin rozpoczęcia studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej zależy przede wszystkim od tego, kiedy rozpoczynają się tam zajęcia w semestrze zimowym i letnim, a także od indywidualnych ustaleń między studentem, uczelnią wysyłającą i przyjmującą.

Jak skorzystać z programu i dokąd można wyjechać?

Jeśli spełniacie te wymogi, należy skontaktować się z uczelnianym koordynatorem programu LLP/Erasmus. W naszej uczelni jest nim prof. Jerzy Kaszuba – Prorektor ds. dydaktyki, lub z osobą kontaktową: Agata Piętka, ul. Słowackiego 7, Dział Nauczania pok. 16.

Osoby te udzielą Wam informacji na temat zasad ubiegania się o stypendium i rekrutacji kandydatów. Uwaga: możecie wyjechać na studia jedynie do tych uczelni, z którymi Akademia Muzyczna w Bydgoszczy podpisała umowy o współpracy w ramach ERASMUSa, przewidujące wymianę studentów.

Kiedy zgłosić chęć wyjazdu? Jak ubiegać się o stypendium ERASMUSa?

W naszej uczelni termin zgłaszania się studentów, którzy zamierzają ubiegać się o stypendium ERASMUSa, przypada na kwiecień/maj. Zasady dotyczące rekrutacji kandydatów są zawarte w odrębnej broszurze dostępnej u koordynatora lub osoby kontaktowej.

Jaka jest wysokość stypendium?

Stypendium ERASMUSa jest z założenia jedynie dofinansowaniem pobytu za granicą. Jest ono przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów podróży i zredukowania do minimum różnicy w kosztach utrzymania między krajem macierzystym a tym, do którego się wyjeżdża. W związku z tym kwota stypendium nie jest wysoka. Może się ona różnić w zależności od uczelni (zmienia się też w kolejnych latach).

Czy okres spędzony za granicą zostanie zaliczony przez macierzystą uczelnię bez konieczności powtarzania roku? (Uznanie studiów odbytych za granicą w ramach ERASMUSa)?

Studia odbyte za granicą w ramach ERASMUSa powinny zostać zaliczone przez uczelnię macierzystą Jest to jeden z wymogów programu LLP/Erasmus – okres studiów odbytych za granicą w ramach ERASMUSa uznawany jest za integralną część studiów w uczelni macierzystej. Gwarancja uznania okresu studiów za granicą powinna się znaleźć w “Porozumieniu o programie zajęć” (tzw. Learning agreement). O zaliczeniu jednak decyduje uczelnia lub wydział uczelni macierzystej po przeanalizowaniu wykazu zaliczeń wystawionego studentowi przez uczelnię przyjmującą.

 

Co to jest “Porozumienie o programie zajęć” (Learning agreement)?

Porozumienie o programie zajęć za granicą to umowa między studentem, jego uczelnią macierzystą i uczelnią przyjmującą, określająca program zajęć, w jakich uczestniczyć ma student za granicą oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie. Porozumienie ułatwia pełne uznanie okresu studiów odbytego w zagranicznej uczelni. Dokument ten musi zostać podpisany przez wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta, a jego kopię powinna otrzymać każda ze stron. Po podpisaniu porozumienia można do niego wprowadzić zmiany pod warunkiem, że zostaną one zaakceptowane prze obie uczelnie i studenta (zmiany te powinny mieć formę pisemną). Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu powinno gwarantować automatyczne zaliczenie okresu studiów/zajęć przez uczelnię macierzystą.

 

Co to jest “Wykaz zaliczeń” (Transcript of Records)?

Jest to wykaz wszystkich przedmiotów/zajęć, w których student uczestniczył w uczelni zagranicznej wraz z uzyskaną liczbą punktów oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą stosowaną w danej uczelni, a także – jeśli to możliwe – stopniami przyznanymi zgodnie ze skalą ECTS.

 

Co to jest ECTS?

Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System) jest systemem, który ma ułatwić uznawanie okresów studiów odbytych za granicą. System ten pozwala na “mierzenie“ w skali punktowej nakładu pracy studenta, jaki musi on włożyć w zaliczenie określonego przedmiotu/zajęć (za pełny rok akademicki studiów z reguły przyznawanych jest 60 punktów kredytowych).

 

Jak dobrze trzeba znać język kraju, do którego się wyjeżdża?

Język, w którym zamierzacie studiować powinniście znać w stopniu gwarantującym aktywny udział w zajęciach i egzaminach. Językiem, którym najczęściej porozumiewają się wyjeżdżający studenci naszej uczelni jest język angielski.