W przypadku konieczności uzupełnienia wymiaru godzin wskazanego w programie studiów wynikającej z organizacji roku akademickiego 2021/22, pedagodzy odbywają zajęcia w innym terminie niż określony w stałym planie. Informacja o terminie, uzgodnionym ze studentami, zostaje przekazana właściwemu Dziekanowi oraz Prorektorowi ds. dydaktyki, nauki i współpracy z zagranicą. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w formie zdalnej.

Przeprowadzenie egzaminów semestralnych poza terminem sesji egzaminacyjnej wymaga zgody Dziekana.