II TERMIN – WARUNKOWY  SZKOLENIA BHP DLA STUDENTÓW I  DOKTORANTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ:
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U.2018.2090)

PODSTAWA PRAWNA

 • art. 51 pkt 2 ustawa dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U.2018.1669;
 • § 28 ust. 1, 8, 9 w zw z § 29 ust.4 pkt. g i h Statutu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (uchwała nr 34 Senatu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy z dnia 15 października 2019 roku),
 • § 3 ust. 1 -3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U.2018.2090)
 • Zarządzenie  Rektora Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy nr 3/R/08-09/2020 z dnia 08.09.2020r. w sprawie organizacji szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów i doktorantów  Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

1. Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu pokazać jak postępować w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz z jakimi zagrożeniami może student mieć do czynienia w trakcie pobierania nauki. Przekazywane są niezbędne informacje wprowadzające studenta w życie Uczelni oraz jej funkcjonowanie z naciskiem na aspekt bezpieczeństwa i troski o zdrowie i życie wszystkich osób kontynuujących swoją edukację w obiektach Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Celem  szkolenia jest zaznajomienie studenta w szczególności z:

 1. przepisami i zasadami bhp obowiązującymi na uczelni,
 2. postępowania w razie wypadku, pożaru,
 3. zasadami udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku.

2. Uczestnicy szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla rozpoczynający naukę studentów i doktorantów Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Dotyczy studentów studiów stacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia. Bez względu na to czy student odbył już szkolenie na studiach w innej uczelni, student przyjęty na I rok studiów na AM jest zobowiązany zaliczyć Szkolenie BHP. Nie ma możliwości „przepisywania” zaliczenia. 

3. Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie bhp przeprowadza się w formie wykładu lub wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość w formie e-learningu.

Zakres i program szkolenia dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów obejmuje regulacje prawne w zakresie BHP na wyższych uczelniach, w tym:

 • Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zagrożenia występujące w procesie nauczania oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia studentów
 • Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacji i zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru
 1. ZALICZENIE
 1. Szkolenie bhp – II termin warunkowy dla studentów/doktorantów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022 odbędzie się w dniach 05-08.11.2021r.
 1. Studenci/doktoranci zobowiązani są w tym dniu do zapoznania się z materiałami umieszczonymi na stronie internetowej Akademii Muzycznej http://www.amuz.bydgoszcz.pl/ w zakładce DLA STUDENTA / INFORMACJE OGÓLNE / BHP.
 1. Po zapoznaniu z materiałami student/doktorant musi zaliczyć TEST BHP, poprzez pobranie pliku ze strony www i następnie wypełnienie testu.
  1. Test wyboru składa się z 10 pytań.  
  2. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu prawidłowych 6 odpowiedzi na 10 pytań.
 1. Wypełniony i podpisany TEST BHP należy w dniu 08.11.2021r. przesłać na adres email:  zaliczeniebhp@amfn.pl
 1. Udział w szkoleniu jest obowiązkowy.
 1. Zaliczenie szkolenia odnotowuje się wpisem do USOS.

 

 

Udział w szkoleniu jest obowiązkowy.

Zaliczenie szkolenia odnotowuje się wpisem do USOS.

 

 

Zarządzenie Rektora dotyczące drugiego terminu zaliczenia BHP

Materiały dydaktyczne   Pobierz

Test   Pobierz