Studia licencjackie

I. Pisemna praca dyplomowa

Praca o tematyce wykonawczej sporządzona w formie artykułu z bibliografią, związana z programem wykonywanym na recitalu dyplomowym, napisany z zastosowaniem obowiązujących dla pracy dyplomowej wymogów edytorskich. Tematyka pracy powinna być związana z programem recitalu dyplomowego. W wyjątkowych wypadkach kierownik katedry może wyrazić zgodę na inny zakres tematyczny.

Propozycję tematu pracy należy złożyć w Dziale Nauczania (mailowo) do dnia poprzedzającego termin rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej przedostatniego semestru studiów.

Pracę pisemną w formacie pdf należy wprowadzić do Archiwum Prac Dyplomowych https://apd.amuz.bydgoszcz.pl Zostanie ona przesłana przez promotora do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Promotor po zapoznaniu się z wynikami testu antyplagiatowego zatwierdza pracę lub odsyła ją do poprawy. Po zatwierdzeniu pracy przez promotora należy ją wydrukować (zatwierdzoną przez promotora wersję z USOS-a) i złożyć w Dziale Nauczania najpóźniej na dwa tygodnie przed początkiem sesji egzaminacyjnej VI semestru.

Praca powinna być wydrukowana w 1 egzemplarzu w miękkiej oprawie (druk dwustronny).

Ocenie podlegają:

– dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu opisu,

– zgodność treści pracy z tematem,

– merytoryczna poprawność opracowania,

– formalna strona pracy, poprawność języka.

Wymogi edytorskie opisu:

 • format arkusza papieru: A4
 • czcionka: Times New Roman
 • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
 • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
 • marginesy: na oprawę 3,5 cm, pozostałe 2,5 cm
 • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
 • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 1 cm
 • wszystkie strony pracy są uwzględnione w numeracji ciągłej
 • objętość pracy – minimum 10 stron (nie wliczając strony tytułowej oraz oświadczenia o samodzielnym przygotowaniu pracy). Elementy graficzne (przykłady, zdjęcia itp.) nie powinny przekraczać 20% objętości pracy. Praca może zawierać abstrakt w języku angielskim – max. 200 wyrazów.
 • ostatnią stronę pracy stanowi oświadczenie studenta – do pobrania ze strony internetowej: Oświadczenie pdf
 • wzór strony tytułowej do pobrania ze strony internetowej Akademii: Strona tytułowa pracy pisemnej

II. Egzamin dyplomowy – składa się z  recitalu dyplomowego oraz kolokwium dyplomowego.

Recital dyplomowy

Zakres recitalu jest określany przez właściwą Katedrę. Kierownik Katedry może wymagać wcześniejszego podania programu recitalu do zatwierdzenia.

Uwaga! Nie można powtarzać utworów z wcześniejszych egzaminów! Wyjątki uzasadnione wyłacznie względami artystycznymi tylko za zgodą Kierownika Katedry!

Kolokwium dyplomowe

– Obrona pracy dyplomowej – egzamin ustny z tematyki związanej z pracą pisemną, programem recitalu dyplomowego, ogólną wiedzą muzyczną (w szczególności związaną z instrumentem głównym, historią wykonawstwa, stylami i gatunkami muzycznymi) jak również z ogólną wiedzą humanistyczną.

III. Składowe oceny końcowej (rzeczywistego wyniku studiów)

Ocena za recital dyplomowy – stanowi 50% oceny końcowej,

Ocena za pracę pisemną –  stanowi 16,6 % oceny końcowej,

Ocena za kolokwium dyplomowe – stanowi 16,6 % oceny końcowej,

Średnia ocen z końcowych egzaminów i zaliczeń – stanowi 16,6 % oceny końcowej.

 

Rzeczywisty wynik studiów jest średnią z powyższych ocen (przy uwzględnieniu potrójnego mnożnika dla oceny z recitalu) i jest określany do drugiego miejsca po przecinku.

Ogólna ocena końcowa wpisywana słownie do dyplomu wynika z zaokrąglenia rzeczywistego wyniku studiów.

Ocenę za egzamin dyplomowy stanowi średnia arytmetyczna ocen z recitalu dyplomowego oraz kolokwium dyplomowego (przy uwzględnieniu potrójnego mnożnika dla oceny z recitalu).

Komisja egzaminacyjna może wnioskować o przyznanie dyplomu z wyróżnieniem w przypadku studentów, którzy:

a) zdali egzamin dyplomowy przed ukończeniem ostatniego semestru studiów,
b) uzyskali średnią ocen nie niższą niż 19 pkt ze wszystkich egzaminów i kolokwiów,
c) uzyskali ocenę bardzo dobry + (24 pkt) lub bardzo dobry ++ (25 pkt) za recital dyplomowy,
d) uzyskali ocenę nie niższą niż bardzo dobry (21 pkt) z pozostałych elementów egzaminu dyplomowego,
e) uzyskali nagrodę lub wyróżnienie na znaczącym ogólnopolskim albo międzynarodowym konkursie lub festiwalu.

Studia magisterskie

I. Pisemna praca dyplomowa

Praca o tematyce wykonawczej związana z programem wykonywanym na recitalu dyplomowym, napisana z zastosowaniem obowiązujących dla pracy dyplomowej wymogów edytorskich. W wyjątkowych przypadkach – za zgodą kierownika Katedry – praca może nie być związana z programem recitalu.

Temat pracy należy złożyć w formie pisemnej w Dziale Nauczania najpóźniej w terminie 14 dni od rozpoczęcia trzeciego semestru studiów. Pismo powinno zawierać podpis promotora z adnotacją o akceptacji tematu. Kierownik Katedry może zarządzić, że dodatkowo osobiście zatwierdza tematy.

Pracę pisemną w formacie pdf należy wprowadzić do Archiwum Prac Dyplomowych https://apd.amuz.bydgoszcz.pl Zostanie ona przesłana przez promotora do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Promotor po zapoznaniu się z wynikami testu antyplagiatowego zatwierdza pracę lub odsyła ją do poprawy. Po zatwierdzeniu pracy przez promotora należy ją wydrukować (zatwierdzoną przez promotora wersję z USOS-a) i złożyć w Dziale Nauczania do końca trzeciego semestru studiów.

Praca powinna być wydrukowana w 2 egzemplarzach: jeden w sztywnej oprawie (druk dwustronny), drugi w miękkiej oprawie (druk dwustronny).

Ponieważ praca została już umieszczona w formie elektronicznej w Archiwum Prac Dyplomowych, nie należy dołączać do formy papierowej wersji zapisanej na płycie CD.

Wymogi edytorskie pracy pisemnej:

  • format arkusza papieru: A4
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
  • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
  • marginesy: na oprawę 3,5 cm, pozostałe 2,5 cm
  • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
  • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 1 cm
  • wszystkie strony pracy są uwzględnione w numeracji ciągłej
  • ostatnią stronę pracy stanowi oświadczenie studenta (do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania) pdf
  • wzór strony tytułowej do pobrania ze strony internetowej Akademii: Strona tytułowa pracy pisemnej

Ocenę za pisemną pracę dyplomową stanowi średnia arytmetyczna z dwóch recenzji.
Przy ocenie bierze się pod uwagę następujące aspekty:
– zgodność treści pracy z tematem określonym w tytule,
– zakres wiedzy związanej z tematem podjętym w pracy pisemnej z uwzględnieniem wiedzy ogólnej,
– dobór i wykorzystanie źródeł,
– poprawność formalną i językową pracy,
– umiejętność formułowania i argumentowania własnych tez.

II. Egzamin dyplomowy – składa się z Recitalu dyplomowego i Kolokwium dyplomowego.

Recital dyplomowy

Zakres recitalu jest określany przez właściwą Katedrę. Kierownik Katedry może wymagać wcześniejszego podania programu recitalu do zatwierdzenia.

Uwaga! Nie można powtarzać utworów z wcześniejszych egzaminów! Wyjątki uzasadnione wyłącznie względami artystycznymi tylko za zgodą Kierownika Katedry!

Kolokwium dyplomowe

– Obrona pracy dyplomowej – egzamin ustny z tematyki związanej z pracą pisemną, programem recitalu dyplomowego, ogólną wiedzą muzyczną (w szczególności związaną z instrumentem głównym, historią wykonawstwa, stylami i gatunkami muzycznymi) jak również z ogólną wiedzą humanistyczną.

III. Składowe oceny końcowej (rzeczywistego wyniku studiów)

Ocena za pisemną pracę dyplomową – jest średnią ocen z dwóch recenzji i stanowi 16,6 % oceny końcowej,

Ocena za recital dyplomowy – stanowi 50% oceny końcowej,

Ocena za kolokwium dyplomowe – stanowi 16,6 % oceny końcowej,

Średnia ocen ze studiów – stanowi 16,6 % oceny końcowej.

 

Rzeczywisty wynik studiów jest średnią z powyższych ocen (przy uwzględnieniu potrójnego mnożnika dla oceny z recitalu) i jest określany do drugiego miejsca po przecinku.

Ogólna ocena końcowa wpisywana słownie do dyplomu wynika z zaokrąglenia rzeczywistego wyniku studiów.

Ocenę za egzamin dyplomowy stanowi średnia arytmetyczna ocen z recitalu dyplomowego oraz kolokwium dyplomowego (przy uwzględnieniu potrójnego mnożnika dla oceny z recitalu).

 

Komisja egzaminacyjna może wnioskować o przyznanie dyplomu z wyróżnieniem w przypadku studentów, którzy:

a) zdali egzamin dyplomowy przed ukończeniem ostatniego semestru studiów,
b) uzyskali średnią ocen nie niższą niż 19 pkt ze wszystkich egzaminów i kolokwiów,
c) uzyskali ocenę bardzo dobry + (24 pkt) lub bardzo dobry ++ (25 pkt) za recital dyplomowy,
d) uzyskali ocenę nie niższą niż bardzo dobry (21 pkt) z pozostałych elementów egzaminu dyplomowego,
e) uzyskali nagrodę lub wyróżnienie na znaczącym ogólnopolskim albo międzynarodowym konkursie lub festiwalu.