Studia licencjackie

I. Recital dyplomowy z instrumentu głównego

ocena x 3, stanowi 50% oceny końcowej

Zakres recitalu określony przez właściwą Katedrę.

 

II. Egzamin dyplomowy:

 • Prezentacja opisu zagadnień wykonawczych recitalu dyplomowego – ustna prezentacja w języku polskim sporządzonego wcześniej opisu (ok. 10 minut) – ocena stanowi 16,6 % oceny końcowej.

Opis zagadnień interpretacyjnych recitalu dyplomowego – zbliżony w formie do artykułu, napisany z zastosowaniem obowiązujących dla pracy dyplomowej wymogów edytorskich. Praca powinna być wydrukowana w 1 egzemplarzu (w miękkiej oprawie) i złożona w Dziale Nauczania najpóźniej w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych VI semestru.

Temat opisu powinien być związany z utworem (lub utworami) wykonywanymi podczas recitalu i zatwierdzony przez pedagoga prowadzącego. Kierownik Katedry może zarządzić, że osobiście zatwierdza tematy.

Uwaga! Dopiero od roku akademickiego 2020/2021 „Opis zagadnień interpretacyjnych” zostanie zastąpiony przez „Pisemną pracę dyplomową” i będzie podlegał obowiązkowi wgrywania do Archiwum Prac Dyplomowych.

 • Obrona pracy dyplomowej – odpowiedzi na pytania dotyczące tematyki podjętej w opisie oraz tematyki związanej z wykonywanym programem recitalu – ocena stanowi 16,6 % oceny końcowej.

Ocenie podlegają:

– dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu opisu,

– zgodność treści pracy z tematem,

– formalna strona pracy, poprawność języka.

Ocenę za egzamin dyplomowy stanowi średnia arytmetyczna ocen z Prezentacji opisu zagadnień wykonawczych recitalu dyplomowego oraz z Obrony pracy dyplomowej. 

 

Wymogi edytorskie pracy pisemnej:

 • format arkusza papieru: A4
 • czcionka: Times New Roman
 • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
 • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
 • marginesy: lewy 2,5 – 3,5; prawy, górny, dolny 2,5 cm
 • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
 • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
 • wszystkie strony pracy są uwzględnione w numeracji ciągłej
 • objętość pracy – min. 5 stron tekstu (nie wliczając strony tytułowej oraz oświadczenia o samodzielnym przygotowaniu pracy)
 • ostatnią stronę pracy stanowi oświadczenie studenta (do pobrania ze strony internetowej Akademii) Licencjat – oświadczenie
 • wzór strony tytułowej do pobrania ze strony internetowej Akademii: Licencjat – strona tytułowa

 

III. Średnia ocen ze studiów

stanowi 16,6 % oceny końcowej

Studia magisterskie

I. Recital dyplomowy z instrumentu głównego

ocena x 3, stanowi 50% oceny końcowej
Zakres recitalu określony przez właściwą Katedrę.

II. Pisemna praca dyplomowa
Praca o tematyce wykonawczej związana z programem wykonywanym na recitalu dyplomowym, napisana z zastosowaniem obowiązujących dla pracy dyplomowej wymogów edytorskich. Temat pracy należy złożyć w Dziale Nauczania do końca drugiego semestru studiów. Temat pracy podlega akceptacji przez Kierownika właściwej Katedry. Ocena za pracę pisemną stanowi 16,6 % oceny końcowej.

Pracę pisemną w formacie pdf należy wprowadzić do Archiwum Prac Dyplomowych https://apd.amuz.bydgoszcz.pl 

Zostanie ona przesłana przez promotora do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

Po zbadaniu pracy w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym i zatwierdzeniu jej przez promotora pracę należy wydrukować i złożyć podpisaną przez promotora w Dziale Nauczania do końca trzeciego semestru studiów.

Praca powinna być wydrukowana w 2 egzemplarzach:
– 1 egzemplarz w sztywnej oprawie wydrukowany dwustronnie;
– 1 egzemplarz w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie.

Dopuszcza się wydrukowanie obu egzemplarzy w sztywnej oprawie jednostronnie.
Ponieważ praca została już umieszczona w formie elektronicznej w Archiwum Prac Dyplomowych, nie należy dołączać do formy papierowej wersji zapisanej na płycie CD;

Wymogi edytorskie pracy pisemnej:

 • format arkusza papieru: A4
 • czcionka: Times New Roman
 • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
 • odstęp między wierszami 1,5 wiersza
 • marginesy: lewy 2,5 – 3,5; prawy, górny, dolny 2,5 cm
 • należy stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
 • każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm
 • wszystkie strony pracy są uwzględnione w numeracji ciągłej
 • ostatnią stronę pracy stanowi oświadczenie studenta (do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania) pdf
 • wzór strony tytułowej do pobrania ze strony internetowej Akademii lub z Działu Nauczania pdf

Ocenę za pisemną pracę dyplomową stanowi średnia arytmetyczna z dwóch recenzji.
Przy ocenie bierze się pod uwagę następujące aspekty:
– zgodność treści pracy z tematem określonym w tytule,
– zakres wiedzy związanej z tematem podjętym w pracy pisemnej z uwzględnieniem wiedzy ogólnej,
– dobór i wykorzystanie źródeł,
– poprawność formalną i językową pracy,
– umiejętność formułowania i argumentowania własnych tez.

III. Egzamin dyplomowy:

– Obrona pracy dyplomowej – egzamin ustny z wiedzy na tematy podjęte w pracy pisemnej i znajomości związanych z nią źródeł.
– Pytania z ogólnej wiedzy muzycznej, w szczególności związanej z instrumentem głównym, historią wykonawstwa, stylami i gatunkami muzycznymi.
Ocena za egzamin dyplomowy stanowi 16,6 % oceny końcowej.

IV. Średnia ocen ze studiów
stanowi 16,6 % oceny końcowej