https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Studia licencjackie

I. Pisemna praca dyplomowa

Praca o tematyce wykonawczej sporządzona w formie artykułu z bibliografią, związana z programem wykonywanym na recitalu dyplomowym, napisany z zastosowaniem obowiązujących dla pracy dyplomowej wymogów edytorskich. Tematyka pracy powinna być związana z programem recitalu dyplomowego. W wyjątkowych wypadkach kierownik katedry może wyrazić zgodę na inny zakres tematyczny.

Temat pracy należy przesłać mailowo do Biura Obsługi Studenta do końca przedostatniego semestru studiów. Temat podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Katedry. W przypadku nieustalenia tematu w terminie Kierownik Katedry narzuca temat pracy.

Złożenie pracy: Pracę zależy złożyć najpóźniej na dwa tygodnie przed początkiem sesji egzaminacyjnej VI semestru. Pracę (w formacie pdf) wgrywa się do Archiwum Prac Dyplomowych https://apd.amuz.bydgoszcz.pl Zostanie ona następnie przesłana przez promotora do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Promotor po zapoznaniu się z wynikami testu antyplagiatowego zatwierdza pracę lub odsyła ją do poprawy. Pracę uważa się za złożoną, gdy zostanie zatwierdzona przez promotora.

Ocenie podlegają:

– dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu opisu,

– zgodność treści pracy z tematem,

– merytoryczna poprawność opracowania,

– formalna strona pracy, poprawność języka.

Wymogi edytorskie prac dyplomowych (do pobrania)

Ostatnią stronę pracy stanowi oświadczenie studenta – do pobrania ze strony internetowej: Oświadczenie pdf

Wzór strony tytułowej do pobrania ze strony internetowej Akademii: Strona tytułowa pracy pisemnej

II. Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy – składa się z recitalu dyplomowego oraz kolokwium dyplomowego.

Recital dyplomowy

Zakres recitalu jest określany przez właściwą Katedrę. Kierownik Katedry może wymagać wcześniejszego podania programu recitalu do zatwierdzenia.

Uwaga! Nie można powtarzać utworów z wcześniejszych egzaminów! Wyjątki uzasadnione wyłacznie względami artystycznymi tylko za zgodą Kierownika Katedry!

Kolokwium dyplomowe

– Egzamin ustny z tematyki związanej z pracą pisemną, programem recitalu dyplomowego, ogólną wiedzą muzyczną (w szczególności związaną z instrumentem głównym, historią wykonawstwa, stylami i gatunkami muzycznymi) jak również z ogólną wiedzą humanistyczną.

III. Składowe oceny końcowej (rzeczywistego wyniku studiów)

Ocena za recital dyplomowy – stanowi 50% oceny końcowej,

Ocena za pracę pisemną –  stanowi 16,6 % oceny końcowej,

Ocena za kolokwium dyplomowe – stanowi 16,6 % oceny końcowej,

Średnia ocen z końcowych egzaminów i zaliczeń – stanowi 16,6 % oceny końcowej.

 

Rzeczywisty wynik studiów jest średnią z powyższych ocen (przy uwzględnieniu potrójnego mnożnika dla oceny z recitalu) i jest określany do drugiego miejsca po przecinku.

Ogólna ocena końcowa wpisywana słownie do dyplomu wynika z zaokrąglenia rzeczywistego wyniku studiów.

Ocenę za egzamin dyplomowy stanowi średnia arytmetyczna ocen z recitalu dyplomowego oraz kolokwium dyplomowego (przy uwzględnieniu potrójnego mnożnika dla oceny z recitalu).

Komisja egzaminacyjna może wnioskować o przyznanie dyplomu z wyróżnieniem w przypadku studentów, którzy:

a) zdali egzamin dyplomowy przed ukończeniem ostatniego semestru studiów,
b) uzyskali średnią ocen nie niższą niż 19 pkt ze wszystkich egzaminów i kolokwiów,
c) uzyskali ocenę bardzo dobry + (24 pkt) lub bardzo dobry ++ (25 pkt) za recital dyplomowy,
d) uzyskali ocenę nie niższą niż bardzo dobry (21 pkt) z pozostałych elementów egzaminu dyplomowego,
e) uzyskali nagrodę lub wyróżnienie na znaczącym ogólnopolskim albo międzynarodowym konkursie lub festiwalu.

Studia magisterskie

I. Pisemna praca dyplomowa

Praca o tematyce wykonawczej związana z programem wykonywanym na recitalu dyplomowym, napisana z zastosowaniem obowiązujących dla pracy dyplomowej wymogów edytorskich. W wyjątkowych przypadkach – za zgodą kierownika Katedry – praca może nie być związana z programem recitalu.

Temat pracy należy przesłać mailowo do Biura Obsługi Studenta Dziale Nauczania najpóźniej w terminie 30 dni od rozpoczęcia trzeciego semestru studiów. Temat podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Katedry. W przypadku nieustalenia tematu w terminie Kierownik Katedry narzuca temat pracy.

Złożenie pracy: Pracę zależy złożyć do końca III semestru studiów. Pracę (w formacie pdf) wgrywa się do Archiwum Prac Dyplomowych https://apd.amuz.bydgoszcz.pl Zostanie ona następnie przesłana przez promotora do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Promotor po zapoznaniu się z wynikami testu antyplagiatowego zatwierdza pracę lub odsyła ją do poprawy. Pracę uważa się za złożoną, gdy zostanie zatwierdzona przez promotora.

Wymogi edytorskie prac dyplomowych (do pobrania)

Ostatnią stronę pracy stanowi oświadczenie studenta (do pobrania ze strony internetowej Akademii) pdf

Wzór strony tytułowej do pobrania ze strony internetowej Akademii: Strona tytułowa pracy pisemnej

Ocenę za pisemną pracę dyplomową stanowi średnia arytmetyczna z dwóch recenzji.
Przy ocenie bierze się pod uwagę następujące aspekty:
– zgodność treści pracy z tematem określonym w tytule,
– zakres wiedzy związanej z tematem podjętym w pracy pisemnej z uwzględnieniem wiedzy ogólnej,
– dobór i wykorzystanie źródeł,
– poprawność formalną i językową pracy,
– umiejętność formułowania i argumentowania własnych tez.

II. Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy – składa się z recitalu dyplomowego oraz kolokwium dyplomowego.

Recital dyplomowy

Zakres recitalu jest określany przez właściwą Katedrę. Kierownik Katedry może wymagać wcześniejszego podania programu recitalu do zatwierdzenia.

Uwaga! Nie można powtarzać utworów z wcześniejszych egzaminów! Wyjątki uzasadnione wyłącznie względami artystycznymi tylko za zgodą Kierownika Katedry!

Kolokwium dyplomowe

Egzamin ustny z tematyki związanej z pracą pisemną, programem recitalu dyplomowego, ogólną wiedzą muzyczną (w szczególności związaną z instrumentem głównym, historią wykonawstwa, stylami i gatunkami muzycznymi) jak również z ogólną wiedzą humanistyczną.

III. Składowe oceny końcowej (rzeczywistego wyniku studiów)

Ocena za pisemną pracę dyplomową – jest średnią ocen z dwóch recenzji i stanowi 16,6 % oceny końcowej,

Ocena za recital dyplomowy – stanowi 50% oceny końcowej,

Ocena za kolokwium dyplomowe – stanowi 16,6 % oceny końcowej,

Średnia ocen ze studiów – stanowi 16,6 % oceny końcowej.

 

Rzeczywisty wynik studiów jest średnią z powyższych ocen (przy uwzględnieniu potrójnego mnożnika dla oceny z recitalu) i jest określany do drugiego miejsca po przecinku.

Ogólna ocena końcowa wpisywana słownie do dyplomu wynika z zaokrąglenia rzeczywistego wyniku studiów.

Ocenę za egzamin dyplomowy stanowi średnia arytmetyczna ocen z recitalu dyplomowego oraz kolokwium dyplomowego (przy uwzględnieniu potrójnego mnożnika dla oceny z recitalu).

 

Komisja egzaminacyjna może wnioskować o przyznanie dyplomu z wyróżnieniem w przypadku studentów, którzy:

a) zdali egzamin dyplomowy przed ukończeniem ostatniego semestru studiów,
b) uzyskali średnią ocen nie niższą niż 19 pkt ze wszystkich egzaminów i kolokwiów,
c) uzyskali ocenę bardzo dobry + (24 pkt) lub bardzo dobry ++ (25 pkt) za recital dyplomowy,
d) uzyskali ocenę nie niższą niż bardzo dobry (21 pkt) z pozostałych elementów egzaminu dyplomowego,
e) uzyskali nagrodę lub wyróżnienie na znaczącym ogólnopolskim albo międzynarodowym konkursie lub festiwalu.

slot 88