https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Zasady składania podań

 • Wszystkie podania z wyjątkiem podań o przydzielenie do składu kameralnego (składanych przed początkiem roku akademickiego) należy składać przez USOS (zakładka do podań).

 

 • Propozycje składów kameralnych na kolejny rok akademicki należy składać mailowo na adres kameralistyka.w2@amfn.pl w terminie 1-30 czerwca.

 

 • Na fakultety można się zapisywać przez dwa tygodnie od dnia rozpoczęcia każdego semestru. Zapisy polegają na rejestracji na dany przedmiot w systemie USOS (a nie na złożeniu podania). Niewielka liczba fakultetów wymaga osobnego podania do dziekana (na liście fakultetów jest to oznaczone) – w tym przypadku obowiązuje podanie przez USOS. Przez 30 dni od dnia rozpoczęcia semestru można rezygnować z dowolnej liczby fakultetów, na które się zapisało w danym semestrze. Po tym terminie możliwa jest rezygnacja tylko z jednego fakultetu.

 

 • Podania o uznanie przedmiotów zewnętrznych (a więc zaliczonych na innych uczelniach lub w toku wcześniejszych studiów) można składać przez 30 dni od dnia rozpoczęcia każdego semestru. Podanie powinno zawierać:
 1. listę przedmiotów, o których przepisanie się wnioskuje, wraz z ilością semestrów, ilością godzin zajęć w semestrze oraz oceną,      (np: Harmonia, 2 semestry, 15h/semestr, 1. semestr ZAL, 2. semestr 20 pkt);
 2. skan suplementu do dyplomu (lub karty przebiegu studiów) zawierający przedmioty realizowane w trakcie studiów;
 3. w przypadku przedmiotów realizowanych poza AMFN sylabusy  przedmiotów (w formie skanów lub linków), zawierające w szczególności efekty uczenia się, liczbę godzin przedmiotu oraz treści przedmiotu;
 4. skalę ocen stosowaną w danej uczelni.

Uwaga!!! Informacje opisane w punkcie „a” należy wpisać w okienku dialogowym, a nie załączać jako zeskanowany dokument!

 • Podania o indywidualny przebieg studiów można składać przez dwa pierwsze tygodnie każdego semestru. Przypominam, że warunki udzielania IPS określone są w §4 Regulaminu studiów. Proszę o merytoryczne uzasadnianie podań. Od semestru letniego 2020/2021 nie obowiązuje wcześniejszy załącznik do podania o IPS.

 

 • Podania o zmianę tematu pracy dyplomowej powinien zawierać:
 1. pierwotny temat,
 2. nowy temat,
 3. uzasadnienie,
 4. informację o opinii promotora w sprawie zmiany tematu (akceptacja lub jej brak).

 

 • Podanie o przełożenie egzaminu można składać jedynie z powodu ważnych wydarzeń artystycznych (w szczególności udział w prestiżowym koncercie czy konkursie) lub wyjątkowych sytuacjach losowych. Podania takie można składać najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej. Podania złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania.
  W pozostałych przypadkach nieobecność na egzaminie będzie usprawiedliwiana jedynie w wypadku zwolnienia lekarskiego lub innych nieprzewidzianych wypadków losowych. O zaistnieniu takich okoliczności należy powiadomić niezwłocznie pisemnie Dział Nauczania lub pedagoga danego przedmiotu i w ciągu 7 dni przedłożyć w Dziale Nauczania zwolnienie lekarskie lub pisemne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Brak stosownych wyjaśnień w wyznaczonym terminie będzie skutkował uznaniem nieobecności jako nieusprawiedliwionej.
  Osoby, które bez stosownego usprawiedliwienia nie przystąpią do egzaminu w pierwszym terminie, otrzymają ocenę niedostateczną (0 pkt.) w rubryce pierwszego terminu oraz w protokole egzaminacyjnym i będzie im przysługiwał drugi termin w sesji poprawkowej.

 

 • Studenci, którzy chcą się umówić na spotkanie z dziekanem, proszeni są o wcześniejszy kontakt przez platformę Teams lub USOSMail. W treści listu proszę podać tematykę spotkania.
slot 88