https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Akordeon

Studia licencjackie

EGZAMIN SEMESTRALNY
Program egzaminu semestralnego (semestry I – V) obejmuje wykonanie co najmniej:
– jednego utworu z muzyki dawnej lub utrzymanego w tym stylu,
– jednego utworu cyklicznego (co najmniej dwie części),
– jednego utworu wirtuozowskiego lub etiudy
– jednego utworu z muzyki współczesnej.

Czas trwania programu egzaminu: 20-25 minut.
– Program winien być w przeważającej części wykonany z pamięci.
– Co najmniej dwa utwory z programu powinny przynależeć do repertuaru oryginalnego.
– Co najmniej jeden utwór z programu powinien prezentować twórczość kompozytora polskiego.
– W semestrze I można zrezygnować z utworu cyklicznego na koszt koniecznych ćwiczeń w przypadku korekty aparatu gry.

EGZAMIN DYPLOMOWY
Czas trwania: min. 30 minut.
Program:
– koncert lub transkrypcja na wybrany instrument,
– utwory dowolne
Program powinien w części nawiązywać do pracy dyplomowej.
Zaleca się, aby program zawierał utwór (utwory) kompozytora polskiego.
Program należy wykonywać z pamięci.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach.

 

Studia magisterskie

EGZAMIN SEMESTRALNY
Program egzaminów (semestry I-III) obejmuje wykonanie co najmniej:
– jednego utworu z muzyki dawnej lub utrzymanego w tym stylu,
– jednego utworu cyklicznego (2 części),
– jednego utworu wirtuozowskiego lub etiudy,
– jednego utworu z muzyki współczesnej.

Czas trwania programu egzaminu: 25-30 minut.
– Program powinien być wykonany z pamięci.
– Program powinien zawierać co najmniej jeden utwór z repertuaru oryginalnego, co najmniej jeden utwór kompozytora polskiego.

EGZAMIN DYPLOMOWY
Czas trwania: min. 40 minut.
Program recitalu zróżnicowany pod względem form i stylów lub recital monograficzny
Program dyplomu powinien być spójny z tematem pracy dyplomowej.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach na studiach I lub II st.

 

Altówka

Studia licencjackie

 1. Czas trwania egzaminu około 25 – 30 minut. Student zobowiązany jest wykonać obie formy przewidziane regulaminem egzaminu.
 2. Podczas trwania studiów licencjackich w każdym semestrze odbywa się przesłuchanie techniczne. Protokół z egzaminu technicznego może zawierać ocenę w punktach (formalnie jest na zaliczenie). Materiał podlegający zaliczeniu w danym semestrze:
 • dwa kaprysy lub etiudy, bądź zamiennie odpowiednio zaawansowany inny materiał techniczny (np. określony dział ze zbioru ćwiczeń H. Schradiecka). Dopuszcza się wykonanie tych pozycji z nut.
 • jedna para gam jednoimiennych, pasaże, gama chromatyczna, dwudźwięki dur lub moll (tercje, seksty i oktawy); zakres tonacji: rok I – C, D, rok II i III – pozostałe tonacje.
 1. Podczas studiów licencjackich, a także magisterskich, każdy student zobowiązany jest przynajmniej raz wykonać na egzaminie dowolny koncert klasyczny.
 2. Utwory w ramach programów egzaminacyjnych (poza przesłuchaniami technicznymi) i dyplomowych winny być wykonane z pamięci, z wyjątkiem sonat z fortepianem, koncertów napisanych po roku 1905, koncertów podwójnych i potrójnych, a także utworów współczesnych atonalnych, bądź pisanych technikami awangardowymi.
 3. Wyklucza się możliwość powtórzenia na recitalu dyplomowym utworu prezentowanego wcześniej podczas egzaminów.
 4. Podczas egzaminów semestralnych i recitali dyplomowych należy wykonać przynajmniej jedną pozycję z pamięci.
 5. Wszelkie wątpliwości dotyczące programów egzaminacyjnych rozstrzyga Kierownik Katedry (m.in. dopuszcza się możliwość modyfikacji programu w sytuacji przygotowań studenta do udziału w konkursie wieloetapowym odbywającym się w okresie danego semestru).
 6. Program egzaminów:
 • Sesje zimowe:
 1. Dwie kontrastujące części dowolnej formy cyklicznej na altówkę solo lub inna samodzielna forma (na altówkę solo)
 2. Cała sonata (lub suita) na altówkę i fortepian
 • Sesje letnie i dyplom licencjacki
 1. Cały koncert altówkowy
 2. Utwór dowolny

Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach.

Studia magisterskie

 1. Czas trwania egzaminu około 25 – 30 minut. Student zobowiązany jest wykonać obie formy przewidziane regulaminem egzaminu. W przypadku programu poniżej 20 minut ocena = 0 pkt.
 2. Czas trwania recitalu dyplomowego (mierzony od momentu wyjścia na estradę do chwili jej opuszczenia) –  45 – 50 minut.
 3. Podczas trwania pierwszego roku studiów magisterskich odbywają się 2 przesłuchania techniczne (w semestrze zimowym i letnim). Protokół z egzaminu technicznego może zawierać ocenę w punktach (formalnie jest na zaliczenie). Materiał podlegający zaliczeniu w danym semestrze:
 • 2 kaprysy lub etiudy, bądź zamiennie odpowiednio zaawansowany inny materiał techniczny. Dopuszcza się wykonanie tych pozycji z nut.
 • jedna para gam jednoimiennych, pasaże, gama chromatyczna, dwudźwięki dur lub moll (tercje, seksty i oktawy); zakres tonacji gam jest dowolny.
 1. Podczas studiów magisterskich każdy student zobowiązany jest przynajmniej raz wykonać na egzaminie dowolny koncert klasyczny.
 2. Utwory w ramach programów egzaminacyjnych (poza przesłuchaniami technicznymi) i dyplomowych winny być wykonane z pamięci, z wyjątkiem sonat z fortepianem, koncertów napisanych po roku 1905, koncertów podwójnych i potrójnych, a także utworów współczesnych atonalnych, bądź pisanych technikami awangardowymi.
 3. Wyklucza się możliwość powtórzenia na recitalu dyplomowym utworu prezentowanego wcześniej podczas egzaminów.
 4. Podczas egzaminów semestralnych i recitali dyplomowych należy wykonać przynajmniej jedną pozycję z pamięci.
 5. Wszelkie wątpliwości dotyczące programów egzaminacyjnych rozstrzyga Kierownik Katedry (m.in. dopuszcza się możliwość modyfikacji programu w sytuacji przygotowań studenta do udziału w konkursie wieloetapowym odbywającym się w okresie danego semestru).
 6. Program egzaminów:
 • Sesje zimowe:
 1. Dwie kontrastujące części dowolnej formy cyklicznej na altówkę solo lub inna samodzielna forma (na altówkę solo) 
 2. Cała sonata lub inna forma cykliczna na altówkę i fortepian
 • Sesja letnia pierwszego roku studiów
 1. Cały koncert altówkowy
 2. Utwór dowolny
 • Dyplom magisterski
 1. Cały koncert altówkowy
 2. Cała sonata na altówkę i fortepian lub dowolna forma cykliczna solowa, bądź też samodzielna duża forma na altówkę solo (np. passacaglia, ciaccona, sonata)
 3. Utwór dowolny (opcjonalnie, stosownie do czasu trwania całego recitalu)

Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach na studiach I lub II st.

Altówka barokowa

Studia licencjackie

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas trwania egzaminu: 20-25 minut.
Program: utwory w co najmniej dwóch rożnych stylach.

EGZAMIN DYPLOMOWY
Czas trwania egzaminu: min. 30 minut.
Program: utwory w co najmniej dwóch rożnych stylach.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach.

 

Studia magisterskie

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas trwania egzaminu: 25-30 minut.
Program: utwory w co najmniej dwóch rożnych stylach.

EGZAMIN DYPLOMOWY
Czas trwania egzaminu: min. 40 minut.
Program: utwory w co najmniej dwóch rożnych stylach.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach na studiach I lub II st.

 

Fagot

Studia licencjackie

EGZAMIN TECHNICZNY
Obowiązuje jeden egzamin techniczny w każdym semestrze oprócz semestru VI (dyplomowego).
Program:
– gamy: pierwszy semestr do 4 znaków, drugi semestr powyżej 4 znaków, pozostałe lata wszystkie gamy. Podczas egzaminu losowana jest jedna tonacja – wykonuje się wylosowaną tonację durową i równoległą molową.
– utwór dowolny,
– dwie etiudy o zróżnicowanym charakterze.
Utwór dowolny lub jedną z etiud należy wykonać z pamięci.
Czas trwania: do 20 minut.
Jeżeli z powodów osobistych student nie stawi się w pierwszym terminie, egzamin odbywa się w drugim terminie jako ostateczny.
Brak zaliczenia egzaminu technicznego skutkuje obniżeniem oceny na egzaminie semestralnym o 4 punkty.

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas trwania egzaminu 20-25 min.
W trakcie studiów licencjackich student zobowiązany jest do wykonania na egzaminie koncertu klasycznego, sonaty i wariacji.
Co najmniej jedna pozycja podczas egzaminu musi być wykonywana z towarzyszeniem fortepianu.
Przynajmniej jedna pozycja lub część formy cyklicznej powinna być wykonana z pamięci.
Programy egzaminacyjne powinny zawierać zarówno literaturę muzyki dawnej, jak i współczesnej (dobór zależy od specyfiki i literatury instrumentu).

EGZAMIN DYPLOMOWY
Czas trwania: min. 30 minut
Program:
– koncert lub transkrypcja,
– utwory dowolne.
Program powinien w części nawiązywać do pracy dyplomowej.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach.

Studia magisterskie

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas trwania egzaminu: 25-30 min.
Program powinien zawierać przegląd literatury z różnych epok; powinien obejmować utwory solowe oraz z towarzyszeniem innych instrumentów.
Przynajmniej jeden utwór na każdym egzaminie należy wykonywać z pamięci.

EGZAMIN DYPLOMOWY
Czas trwania dyplomu: min. 40 minut.
Program dyplomu powinien być spójny z tematem pracy magisterskiej.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach na studiach I lub II st.

 

Flet

Studia licencjackie

EGZAMIN TECHNICZNY
Obowiązuje jeden egzamin techniczny w każdym semestrze oprócz semestru VI (dyplomowego).
Program:
– gamy: pierwszy semestr do 4 znaków, drugi semestr powyżej 4 znaków, pozostałe lata wszystkie gamy. Podczas egzaminu losowana jest jedna tonacja – wykonuje się wylosowaną tonację durową i równoległą molową.
– utwór dowolny,
– dwie etiudy o zróżnicowanym charakterze.
Utwór dowolny lub jedną z etiud należy wykonać z pamięci.
Czas trwania: do 20 minut.
Jeżeli z powodów osobistych student nie stawi się w pierwszym terminie, egzamin odbywa się w drugim terminie jako ostateczny.
Brak zaliczenia egzaminu technicznego skutkuje obniżeniem oceny na egzaminie semestralnym o 4 punkty.

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas trwania egzaminu 20-25 min.
W trakcie studiów licencjackich student zobowiązany jest do wykonania na egzaminie koncertu klasycznego, sonaty i wariacji.
Co najmniej jedna pozycja podczas egzaminu musi być wykonywana z towarzyszeniem fortepianu.
Przynajmniej jedna pozycja lub część formy cyklicznej powinna być wykonana z pamięci.
Programy egzaminacyjne powinny zawierać zarówno literaturę muzyki dawnej, jak i współczesnej (dobór zależy od specyfiki i literatury instrumentu).

EGZAMIN DYPLOMOWY
Czas trwania: min. 30 minut
Program:
– koncert lub transkrypcja,
– utwory dowolne.
Program powinien w części nawiązywać do pracy dyplomowej.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach.

Studia magisterskie

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas trwania egzaminu: 25-30 min.
Program powinien zawierać przegląd literatury z różnych epok; powinien obejmować utwory solowe oraz z towarzyszeniem innych instrumentów.
Przynajmniej jeden utwór na każdym egzaminie należy wykonywać z pamięci.

EGZAMIN DYPLOMOWY
Czas trwania dyplomu: min. 40 minut.
Program dyplomu powinien być spójny z tematem pracy magisterskiej.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach na studiach I lub II st.

Flet traverso

Studia licencjackie

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas trwania egzaminu: 20-25 minut.
Program: utwory w co najmniej dwóch rożnych stylach.

EGZAMIN DYPLOMOWY
Czas trwania egzaminu: min. 30 minut.
Program: utwory w co najmniej dwóch rożnych stylach.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach.

Studia magisterskie

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas trwania egzaminu: 25-30 minut.
Program: utwory w co najmniej dwóch rożnych stylach.

EGZAMIN DYPLOMOWY
Czas trwania egzaminu: min. 40 minut.
Program: utwory w co najmniej dwóch rożnych stylach.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach na studiach I lub II st.

Fortepian

Studia licencjackie

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas trwania egzaminu: 25-30 minut.
W semestrach 1-5 należy wykonać 2 koncerty fortepianowe lub inne formy z towarzyszeniem orkiestry.
Obowiązkowe wykonanie w roku co najmniej dwóch etiud w tym jednej Chopina. W przypadku niespełnienia wymogu ocena = 0 pkt
Utwory należy wykonywać z pamięci. Wyjątkowo w przypadku utworów współczesnych można wnioskować do kierownika katedry o zgodę na wykonanie z nut.
W przypadku programu poniżej 25 minut za każdą brakującą minutę zostanie odjęty 1 pkt.

EGZAMIN DYPLOMOWY
Czas trwania egzaminu: 30-40 min.
W przypadku programu poniżej 30 minut za każdą brakującą minutę zostanie odjęty 1 pkt.
Na egzaminie dyplomowym nie wolno wykonywać utworów z akompaniamentem i nie wolno powtarzać programu z poprzednich egzaminów.
Utwory należy wykonywać z pamięci. Wyjątkowo w przypadku utworów współczesnych można wnioskować do kierownika katedry o zgodę na wykonanie z nut.
Program dyplomowy powinien zawierać utwory o znaczącym stopniu trudności artystycznej i technicznej.

Studia magisterskie

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas trwania egzaminu: 25-30 minut.
Utwory należy wykonywać z pamięci. Wyjątkowo w przypadku utworów współczesnych można wnioskować do kierownika katedry o zgodę na wykonanie z nut.
W przypadku programu poniżej 25 minut za każdą brakującą minutę zostanie odjęty 1 pkt.
W pierwszym roku obowiązkowe jest wykonanie co najmniej dwóch etiud w tym jednej Chopina. W przypadku niespełnienia wymogu ocena = 0 pkt

EGZAMIN DYPLOMOWY
Czas trwania egzaminu dyplomowego 55-70 minut. W przypadku programu poniżej 55 minut za każdą brakującą minutę zostanie odjęty 1 pkt.
Na egzaminie dyplomowym z zasady nie wolno powtarzać programu realizowanego na studiach I lub II stopnia. Wyjątkiem od tej reguły jest prezentowanie w całości form wieloczęściowych, z których wcześniej prezentowało się jakiś fragment, pod warunkiem, że długość programu bez powtarzanych elementów wynosi co najmniej 55 minut.
Utwory należy wykonywać z pamięci. Wyjątkowo w przypadku utworów współczesnych można wnioskować do kierownika katedry o zgodę na wykonanie z nut.
Program dyplomowy powinien zawierać utwory o znaczącym stopniu trudności artystycznej i technicznej.

Gitara

Studia licencjackie

 1. Czas trwania egzaminów (z wyłączeniem dyplomu) 20 – 25 minut.
 2. Student powinien wykonać wszystkie formy przewidziane w regulaminie egzaminu. 
 3. Program dyplomów i egzaminów wykonywany jest z pamięci, z wyjątkiem utworów współczesnych.  Pod pojęciem – utwór współczesny rozumie się utwory z muzyki najnowszej (XXI w.). W przypadkach spornych – decyduje kierownik Katedry w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym.
 4. Podczas trwania studiów licencjackich odbywają się (na zaliczenie) 2 przesłuchania techniczne w ciągu roku akademickiego (na początku semestru zimowego i na początku semestru letniego). Protokół z przesłuchania technicznego może zawierać ocenę w punktach dla poszczególnych studentów. Brak zaliczenia przesłuchania technicznego skutkuje nie dopuszczeniem do sesji egzaminacyjnej. NA EGZAMINACH SEMESTRALNYCH NIE WYKONUJEMY ETIUD! 
 5. W przypadku studentów planujących udział w konkursie można indywidualnie uzgadniać zakres programu z Kierownikiem Katedry. 
 • Przesłuchania techniczne (sesja zimowa: do 15 grudnia; sesja letnia: do 15 kwietnia):
 1. dwie etiudy lub kaprysy – zamiennie można wykonać etiudę lub kaprys + kompozycję zawierającą problem techniczny (tremolo, arpeggio, gamy) np. Wspomnienie z Alhambry Francisco Tarregi, El Colibri – Julio Sagreras.
 • Sesja zimowa – egzamin:
 1. muzyka dawna (do wyboru dzieła renesansowe i barokowe);
 2. cała sonata lub suita na gitarę albo zamiennie duża forma (utwór trwający 8 -10 minut lub więcej) np. Inwokacja i Taniec – Joaquin Rodrigo, Wielka Uwertura – Mauro Giuliani, Cavatina – Aleksander Tansman, Rondo op. 129 – Mario Castelnuovo – Tedesco, Elegie – Johann Kaspar Mertz;
 3. utwory dowolne: muzyka hiszpańska lub latynoamerykańska (np. Isaac Albeniz, Manuel de Falla,  Regino Sainz de la Maza, Astor Piazzolla,  Jorge Morel, Jorge Cardoso, Cacho Titao) ewentualnie muzyka współczesna: (np. Roland Dyens, Marek Pasieczny, Leo Brouwer, Nikita Koshkin, Duśan Bogdanović itp.)
 • Sesja letnia – egzamin:
 1. forma wariacyjna; 
 2. sonata, suita lub zamiennie duża forma (utwór trwający 8 -10 minut lub więcej) np. Chacconne – J.S.Bach, Inwaokacja i Taniec – J. Rodrigo, Wielka Uwertura – Mauro Giuliani, Rondo op. 129 – Mario Castelnuovo – Tedesco;
 3. Utwory dowolne: muzyka hiszpańska lub latynoamerykańska (np. Albeniz, de Falla, de la Maza, Piazzolla, Morel, Titao) ewentualnie muzyka współczesna: np. Dyens, Pasieczny, Brouwer, Koshkin.
 • DYPLOM LICENCJACKI
 1. Czas trwania dyplomu: 30 – 35 minut. Czas trwania liczy się od momentu wyjścia na estradę do momentu zejścia.
 2. Na dyplomie można wykonać tylko jedną pozycję z nut.
 • Program:
 1. cała sonata, suita lub forma wariacyjna, 
 2. opcjonalnie pierwsza część koncertu lub cały koncert gitarowy;
 3. utwory dowolne: muzyka hiszpańska lub latynoamerykańska (np. Albeniz, de Falla, de la Maza, Piazzolla, Morel, Titao) ewentualnie muzyka współczesna: np. Dyens, Pasieczny, Brouwer, Koshkin.

Studia magisterskie

 1. Czas trwania egzaminów (z wyłączeniem dyplomu): 20 – 25 minut.
 2. Student powinien wykonać wszystkie formy przewidziane w regulaminie egzaminu. 
 3. Program dyplomów i egzaminów wykonywany jest z pamięci, z wyjątkiem utworów współczesnych.  Pod pojęciem – utwór współczesny rozumie się utwory z muzyki najnowszej (XXI w.). W przypadkach spornych – decyduje kierownik Katedry w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym.
 4. Podczas trwania pierwszego roku studiów magisterskich odbywają się (na zaliczenie) 2 przesłuchania techniczne (na początku semestru zimowego i na początku semestru letniego). Protokół z przesłuchania technicznego może zawierać ocenę w punktach dla poszczególnych studentów.  Brak zaliczenia przesłuchania technicznego skutkuje nie dopuszczeniem do sesji egzaminacyjnej. NA EGZAMINACH SEMESTRALNYCH NIE WYKONUJEMY ETIUD! 
 5. W przypadku studentów planujących udział w konkursie, można indywidualnie uzgadniać zakres programu z Kierownikiem Katedry.
 • Przesłuchania techniczne (sesja zimowa: do 15 grudnia; sesja letnia: do 15 kwietnia):

 

 1. dwie etiudy lub kaprysy – zamiennie można wykonać etiudę lub kaprys i kompozycję zawierającą problem techniczny (tremolo, arpeggio, gamy) np. Wspomnienie z Alhambry Francisco Tarregi, El Colibri – Julio Sagreras.
 • Sesja zimowa – egzamin:
 1. muzyka dawna (do wyboru dzieła renesansowe i barokowe);
 2. cała sonata lub suita na gitarę albo zamiennie duża forma (utwór trwający 8 -10 minut lub więcej) np. Inwokacja i Taniec – Joaquin Rodrigo, Wielka Uwertura – Mauro Giuliani, Cavatina – Aleksander Tansman, Rondo op. 129 – Mario Castelnuovo – Tedesco, Elegie – Johann Kaspar Mertz;
 3. utwory dowolne: muzyka hiszpańska lub latynoamerykańska (np. Isaac Albeniz, Manuel de Falla,  Regino Sainz de la Maza, Astor Piazzolla,  Jorge Morel, Jorge Cardoso, Cacho Titao) ewentualnie muzyka współczesna: (np. Roland Dyens, Marek Pasieczny, Leo Brouwer, Nikita Koshkin, Duśan Bogdanović itp.)
 • Sesja letnia – egzamin:
 1. forma wariacyjna; 
 2. sonata, suita lub zamiennie duża forma (utwór trwający 8 -10 minut lub więcej) np. Chacconne – J.S.Bach, Inwaokacja i Taniec – J. Rodrigo, Wielka Uwertura – Mauro Giuliani, Rondo op. 129 – Mario Castelnuovo – Tedesco;
 3. utwory dowolne: muzyka hiszpańska lub latynoamerykańska (np. Albeniz, de Falla, de la Maza, Piazzolla, Morel, Titao) ewentualnie muzyka współczesna: np. Dyens, Pasieczny, Brouwer, Koshkin.
 • DYPLOM MAGISTERSKI
 1. Czas trwania dyplomu: 45 –  50 minut. Czas trwania liczy się od momentu wyjścia na estradę do momentu zejścia.
 2. Jeśli wybrany program spełnia wymóg czasowy, można zrezygnować z jednego z utworów.
 3. Na dyplomie można wykonać tylko jedną pozycję z nut.
 4. Student, który podczas studiów magisterskich został laureatem wieloetapowego konkursu, może zaprezentować na dyplomie magisterskim dowolny program. 
 • Program:
 1. opcjonalnie pierwsza część koncertu lub cały koncert gitarowy (jeśli będzie możliwość zorganizowania akompaniamentu); 
 2. cała sonata, suita lub forma wariacyjna  albo zamiennie duża forma (utwór trwający 8 -10 minut lub więcej) np. Chacconne – J.S.Bach, Inwokacja i Taniec – J. Rodrigo, Wielka Uwertura – Mauro Giuliani, Rondo op. 129 – Mario Castelnuovo – Tedesco;
 3. utwory dowolne: muzyka hiszpańska lub latynoamerykańska (np. Albeniz, de Falla, de la Maza, Piazzolla, Morel, Titao) ewentualnie muzyka współczesna: np. Dyens, Pasieczny, Brouwer, Koshkin.

Harfa

Studia licencjackie

 • Czas trwania egzaminów (z wyłączeniem dyplomu) 20 – 25 minut.
 • Student powinien wykonać wszystkie formy przewidziane w regulaminie egzaminu.
 • Program dyplomów i egzaminów wykonywany jest z pamięci, z wyjątkiem utworów współczesnych. Pod pojęciem – utwór współczesny rozumie się utwory z muzyki najnowszej (XXI w.). W przypadkach spornych – decyduje kierownik Katedry w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym.
 • W przypadku studentów planujących udział w wieloetapowym konkursie można indywidualnie uzgadniać zakres programu z Kierownikiem Katedry.

Przesłuchania techniczne – sesja zimowa

 1. gama równolegle do losowania spośród tonacji bemolowych;
 2. pasaż prosty do losowania spośród tonacji bemolowych durowych;
 3. etiuda lub zamiennie kompozycja zawierającą wybrane zagadnienie techniczne;
 4. solowa kadencja;

Egzamin – sesja zimowa:

 1. do wyboru dzieła renesansu, baroku i klasycyzmu;
 2. forma cykliczna: passacaglia, sonata, fantazja, forma wariacyjna lub suita (np. G. F. Haendel – Wariacje, Passacaglia; M. Grandjany – Fantazja nt. Haydna; P. Houdy – Sonata; M. Mchedelov – Wariacje nt. Paganiniego; V. Mortari – Sonatina Prodigio; J.B. Krumpholtz – Sonata for harp Op.13; F. Dizi – Grande Sonate), wymiennie – koncert.

Przesłuchania techniczne – sesja letnia

 1. gama równolegle i rozbieżnie do losowania spośród tonacji krzyżykowych durowych;
 2. pasaż łamany do losowania spośród tonacji krzyżykowych;
 3. etiuda lub zamiennie kompozycja zawierającą wybrane zagadnienie techniczne;
 4. jedna do wyboru np. z następujących pozycji: F. Godefroid – Etude de concert; A. Hasselmans – La Sourse; L. Tedeschi – Etude Impromptu Op. 37; M. Tournier – Au Matin; A. Zabel – La Sourse; E.Schmit – Etiudy.

Egzamin – sesja letnia:

 1. forma cykliczna: passacaglia, sonata, fantazja, forma wariacyjna lub suita; wymiennie – koncert;
 2. utwór dowolny z różnych epok, w tym muzyka różnych kultur (muzyka irlandzka, np. dzieła T. O’Carolana, latynoamerykańska, np. dzieła A. R.Ortiz’a) oraz współczesna zawierająca nowatorskie techniki XX I XXI.

DYPLOM LICENCJACKI

 • Czas trwania dyplomu: 30 – 35 minut. Czas trwania liczy się od momentu wyjścia na estradę do momentu zejścia.
 • Na dyplomie można wykonać tylko jedną pozycję z nut.
 • Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach.

Program:

 1. forma cykliczna: passacaglia, sonata, fantazja, forma wariacyjna lub suita; wymiennie – koncert opcjonalnie pierwsza część koncertu lub cały koncert;
 2. utwór dowolny z różnych epok, w tym muzyka różnych kultur (muzyka irlandzka, latynoamerykańska) oraz współczesna zawierająca nowatorskie techniki XX I XXI;
 3. opcjonalnie – solowa kadencja.
 • Student, który podczas studiów licencjackich został laureatem wieloetapowego konkursu, może zaprezentować na dyplomie licencjackim dowolny program.

Studia magisterskie

 • Czas trwania egzaminów (z wyłączeniem dyplomu): 20 – 25 minut.
 • Student powinien wykonać wszystkie formy przewidziane w regulaminie egzaminu. Program dyplomów i egzaminów wykonywany jest z pamięci, z wyjątkiem utworów współczesnych.
 • Pod pojęciem – utwór współczesny rozumie się utwory z muzyki najnowszej (XXI w.). W przypadkach spornych – decyduje kierownik Katedry w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym.
 • W przypadku studentów planujących udział w wieloetapowym konkursie, można indywidualnie uzgadniać zakres programu z Kierownikiem Katedry.

Przesłuchania techniczne – sesja zimowa

 1. gama równolegle i rozbieżnie do losowania spośród tonacji bemolowych durowych i molowych;
 2. pasaż prosty i łamany do losowania spośród tonacji bemolowych durowych i molowych;
 3. utwór wirtuozowski: etiuda koncertowa, impromptu lub zamiennie inna kompozycja o charakterze wirtuozowskim;
 4. wirtuozowska kadencja;

Egzamin – sesja zimowa:

 1. – utwory renesansu, baroku i klasycyzmu;
 2. forma cykliczna: passacaglia, sonata, fantazja, forma wariacyjna lub suita; wymiennie – koncert

Przesłuchania techniczne – sesja letnia

 1. gama równolegle i rozbieżnie do losowania spośród tonacji krzyżykowych durowych i molowych;
 2. pasaż prosty i łamany do losowania spośród tonacji krzyżykowych durowych i molowych;
 3. utwór wirtuozowski: etiuda koncertowa, impromptu lub zamiennie inna kompozycja o charakterze wirtuozowskim (np. F. Godefroid –Etiudy, W. Posse – Etiudy; G. Fauré – Impromptu) wirtuozowska kadencja (np. G.Donizetti – kadencja z opery„Lucia di Lammermoor”, P. Czajkowski – kadencja z baletu „Dziadek do orzechów” (opracowanie A. Zabla lub inne), P. Czajkowski – kadencja z baletu „Jezioro łabędzie”, M. Ravel – kadencja z Tzigane, H. Berlioz partia harfy z II cz. Symfonii fantastycznej).

Egzamin – sesja letnia:

 1. forma cykliczna: passacaglia, sonata, fantazja, forma wariacyjna lub suita; np. B. Britten – Suite, C. Salzedo – Wariacje sur un theme dans le style ancien, P. Hindemith – Sonata, L. Spohr – Fantaisie op. 35; wymiennie – koncert;
 2. utwór dowolny z różnych epok, w tym muzyka różnych kultur (muzyka irlandzka, latynoamerykańska) oraz współczesna zawierająca nowatorskie techniki XX I XXI.

DYPLOM MAGISTERSKI

 

 • Czas trwania dyplomu: 45 –50 minut. Czas trwania liczy się od momentu wyjścia na estradę do momentu zejścia. Jeśli wybrany program spełnia wymóg czasowy, można zrezygnować z jednego z utworów.
 • Na dyplomie można wykonać tylko jedną pozycję z nut.
 • Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach na studiach I lub II st.

Program:

 1. – utwór wirtuozowski;
 2. forma cykliczna: passacaglia, sonata, fantazja, forma wariacyjna lub suita; wymiennie – koncert opcjonalnie pierwsza część koncertu lub cały koncert;
 3. utwór dowolny z różnych epok, w tym muzyka różnych kultur (muzyka irlandzka, latynoamerykańska) oraz współczesna zawierająca nowatorskie techniki XX I XXI.
 • Student, który podczas studiów magisterskich został laureatem wieloetapowego konkursu, może zaprezentować na dyplomie magisterskim dowolny program.

Klarnet

Studia licencjackie

EGZAMIN TECHNICZNY
Obowiązuje jeden egzamin techniczny w każdym semestrze oprócz semestru VI (dyplomowego).
Program:
– gamy: pierwszy semestr do 4 znaków, drugi semestr powyżej 4 znaków, pozostałe lata wszystkie gamy. Podczas egzaminu losowana jest jedna tonacja – wykonuje się wylosowaną tonację durową i równoległą molową.
– utwór dowolny,
– dwie etiudy o zróżnicowanym charakterze.
Utwór dowolny lub jedną z etiud należy wykonać z pamięci.
Czas trwania: do 20 minut.
Jeżeli z powodów osobistych student nie stawi się w pierwszym terminie, egzamin odbywa się w drugim terminie jako ostateczny.
Brak zaliczenia egzaminu technicznego skutkuje obniżeniem oceny na egzaminie semestralnym o 4 punkty.

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas trwania egzaminu 20-25 min.
W trakcie studiów licencjackich student zobowiązany jest do wykonania na egzaminie koncertu klasycznego, sonaty i wariacji.
Co najmniej jedna pozycja podczas egzaminu musi być wykonywana z towarzyszeniem fortepianu.
Przynajmniej jedna pozycja lub część formy cyklicznej powinna być wykonana z pamięci.
Programy egzaminacyjne powinny zawierać zarówno literaturę muzyki dawnej, jak i współczesnej (dobór zależy od specyfiki i literatury instrumentu).

EGZAMIN DYPLOMOWY
Czas trwania: min. 30 minut
Program:
– koncert lub transkrypcja,
– utwory dowolne.
Program powinien w części nawiązywać do pracy dyplomowej.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach.

Studia magisterskie

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas trwania egzaminu: 25-30 min.
Program powinien zawierać przegląd literatury z różnych epok; powinien obejmować utwory solowe oraz z towarzyszeniem innych instrumentów.
Przynajmniej jeden utwór na każdym egzaminie należy wykonywać z pamięci.

EGZAMIN DYPLOMOWY
Czas trwania dyplomu: min. 40 minut.
Program dyplomu powinien być spójny z tematem pracy magisterskiej.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach na studiach I lub II st.

Klawesyn

Studia licencjackie

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas trwania egzaminu: 20-25 minut.
Program: utwory w co najmniej dwóch rożnych stylach.

EGZAMIN DYPLOMOWY
Czas trwania egzaminu: min. 30 minut.
Program: utwory w co najmniej dwóch rożnych stylach.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach.

Studia magisterskie

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas trwania egzaminu: 25-30 minut.
Program: utwory w co najmniej dwóch rożnych stylach.

EGZAMIN DYPLOMOWY
Czas trwania egzaminu: min. 40 minut.
Program: utwory w co najmniej dwóch rożnych stylach.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach na studiach I lub II st.

Kontrabas barokowy

Studia licencjackie

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas trwania egzaminu: 20-25 minut.
Program: utwory w co najmniej dwóch rożnych stylach.

EGZAMIN DYPLOMOWY
Czas trwania egzaminu: min. 30 minut.
Program: utwory w co najmniej dwóch rożnych stylach.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach.

Studia magisterskie

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas trwania egzaminu: 25-30 minut.
Program: utwory w co najmniej dwóch rożnych stylach.

EGZAMIN DYPLOMOWY
Czas trwania egzaminu: min. 40 minut.
Program: utwory w co najmniej dwóch rożnych stylach.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach na studiach I lub II st.

Lutnia

Studia licencjackie

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas trwania egzaminu: 20-25 minut.
Program: utwory w co najmniej dwóch rożnych stylach.

EGZAMIN DYPLOMOWY
Czas trwania egzaminu: min. 30 minut.
Program: utwory w co najmniej dwóch rożnych stylach.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach.

Studia magisterskie

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas trwania egzaminu: 25-30 minut.
Program: utwory w co najmniej dwóch rożnych stylach.

EGZAMIN DYPLOMOWY
Czas trwania egzaminu: min. 40 minut.
Program: utwory w co najmniej dwóch rożnych stylach.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach na studiach I lub II st.

Nauka akompaniamentu

Studia licencjackie

I i II semestr:

– 3 arie starowłoskie, Sonata wczesnoklasyczna (czas przesłuchania 20 minut) – przesłuchanie w grudniu;

– sonata klasyczna (czas przesłuchania 15-20 minut) połączone z zaliczeniem a vista – przesłuchanie w marcu;

– koncert klasyczny (wyciąg fortepianowy) – (czas przesłuchania 20 minut) – przesłuchanie w czercu.

III semestr:

– operowe wyciągi fortepianowe (arie, ansamble) / pieśni (czas przesłuchania 25 minut)

IV semestr:

– koncert romantyczny (wyciąg fortepianowy) (czas przesłuchania 25 minut)

Uwaga 1: Poza I, II i III semestrem, dopuszcza się stosunkowo swobodne operowanie programem w poszczególnych semestrach (w zależności od dostępu ilustratorów).

Uwaga 2: Dopuszcza się możliwość jednorazowego (łącznie na studiach I i II stopnia) akompaniowania drugiemu fortepianowi podczas egzaminu.

Studia magisterskie

I semestr:

– sonata romantyczna/XX wiek (czas przesłuchania 25 minut)

II semestr:

– Szymanowski/impresjonizm/XX wiek (czas przesłuchania 25 minut)

Uwaga 1: Dopuszcza się stosunkowo swobodne operowanie programem w poszczególnych semestrach (w zależności od dostępu ilustratorów).

Uwaga 2: Dopuszcza się możliwość jednorazowego (łącznie na studiach I i II stopnia) akompaniowania drugiemu fortepianowi podczas egzaminu.

Obój

Studia licencjackie

EGZAMIN TECHNICZNY
Obowiązuje jeden egzamin techniczny w każdym semestrze oprócz semestru VI (dyplomowego).
Program:
– gamy: pierwszy semestr do 4 znaków, drugi semestr powyżej 4 znaków, pozostałe lata wszystkie gamy. Podczas egzaminu losowana jest jedna tonacja – wykonuje się wylosowaną tonację durową i równoległą molową.
– utwór dowolny,
– dwie etiudy o zróżnicowanym charakterze.
Utwór dowolny lub jedną z etiud należy wykonać z pamięci.
Czas trwania: do 20 minut.
Jeżeli z powodów osobistych student nie stawi się w pierwszym terminie, egzamin odbywa się w drugim terminie jako ostateczny.
Brak zaliczenia egzaminu technicznego skutkuje obniżeniem oceny na egzaminie semestralnym o 4 punkty.

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas trwania egzaminu 20-25 min.
W trakcie studiów licencjackich student zobowiązany jest do wykonania na egzaminie koncertu klasycznego, sonaty i wariacji.
Co najmniej jedna pozycja podczas egzaminu musi być wykonywana z towarzyszeniem fortepianu.
Przynajmniej jedna pozycja lub część formy cyklicznej powinna być wykonana z pamięci.
Programy egzaminacyjne powinny zawierać zarówno literaturę muzyki dawnej, jak i współczesnej (dobór zależy od specyfiki i literatury instrumentu).

EGZAMIN DYPLOMOWY
Czas trwania: min. 30 minut
Program:
– koncert lub transkrypcja,
– utwory dowolne.
Program powinien w części nawiązywać do pracy dyplomowej.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach.

Studia magisterskie

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas trwania egzaminu: 25-30 min.
Program powinien zawierać przegląd literatury z różnych epok; powinien obejmować utwory solowe oraz z towarzyszeniem innych instrumentów.
Przynajmniej jeden utwór na każdym egzaminie należy wykonywać z pamięci.

EGZAMIN DYPLOMOWY
Czas trwania dyplomu: min. 40 minut.
Program dyplomu powinien być spójny z tematem pracy magisterskiej.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach na studiach I lub II st.

Obój barokowy

Studia licencjackie

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas trwania egzaminu: 20-25 minut.
Program: utwory w co najmniej dwóch rożnych stylach.

EGZAMIN DYPLOMOWY
Czas trwania egzaminu: min. 30 minut.
Program: utwory w co najmniej dwóch rożnych stylach.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach.

Studia magisterskie

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas trwania egzaminu: 25-30 minut.
Program: utwory w co najmniej dwóch rożnych stylach.

EGZAMIN DYPLOMOWY
Czas trwania egzaminu: min. 40 minut.
Program: utwory w co najmniej dwóch rożnych stylach.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach na studiach I lub II st.

Organy

Studia licencjackie

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas trwania egzaminu: 25-30 minut.
Program: utwory w co najmniej dwóch rożnych stylach.

EGZAMIN DYPLOMOWY
Czas trwania egzaminu: min. 30 minut.
Program: utwory w co najmniej dwóch rożnych stylach.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach.

Studia magisterskie

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas trwania egzaminu: 25-30 minut.
Program: utwory w co najmniej dwóch rożnych stylach.

EGZAMIN DYPLOMOWY
Czas trwania egzaminu: min. 40 minut.
Program: utwory w co najmniej dwóch rożnych stylach.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach na studiach I lub II st.

Perkusja

Studia licencjackie

EGZAMIN TECHNICZNY
Obowiązuje jeden egzamin techniczny w każdym semestrze oprócz semestru VI (dyplomowego).
Program:
– gamy, pierwszy rok do 4 znaków, pozostałe lata wszystkie gamy. Podczas egzaminu losowana jest jedna tonacja – wykonuje się wylosowaną tonację durową i równoległą molową.
– utwór na instrument melodyczny,
– dwa utwory na membranofony.
Jeden utwór należy wykonać z pamięci.
Czas trwania: do 20 minut.
Jeżeli z powodów osobistych student nie stawi się w pierwszym terminie, egzamin odbywa się w drugim terminie jako ostateczny.
Brak zaliczenia egzaminu technicznego skutkuje obniżeniem oceny na egzaminie semestralnym o 4 punkty.

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas trwania egzaminu 25-30 min.
Przynajmniej jeden utwór na każdym egzaminie należy wykonać z pamięci.
W trakcie studiów licencjackich student zobowiązany jest do wykonania programu na podstawowe instrumenty perkusyjne tj. werbel, kotły, marimba wibrafon oraz utwory na zestawy instrumentów perkusyjnych. Utwory te powinny zawierać najważniejsze techniki i umiejętności perkusyjne: tremolo, przestrajanie kotłów, techniki czteropałkowe na wibrafonie i marimbie.
W programie studiów licencjackich powinny się także znaleźć transkrypcje kompozycji z epoki baroku i klasycyzmu.

DYPLOM LICENCJACKI
Czas trwania: min. 40 minut
Program powinien obejmować zarówno literaturę współczesną, jak i transkrypcje.
Program powinien w części nawiązywać do pracy dyplomowej.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach.

Studia magisterskie

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas trwania egzaminu: 25-30 min.
Program powinien zawierać utwory solowe i z towarzyszeniem innych instrumentów.
Należy uwzględniać także utwory z wykorzystaniem multimediów oraz teatr instrumentalny.
Dobór programu na poszczególnych semestrach uzgodniony jest z wykładowcą prowadzącym
Przynajmniej jeden utwór na każdym egzaminie należy wykonywać z pamięci.

DYPLOM MAGISTERSKI
Czas trwania dyplomu: min. 40 minut.
Program dyplomu powinien być spójny z tematem pracy magisterskiej.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach na studiach I lub II st.

Puzon

Studia licencjackie

EGZAMIN TECHNICZNY
Obowiązuje jeden egzamin techniczny w każdym semestrze oprócz semestru VI (dyplomowego).
Program:
– gamy: pierwszy semestr do 4 znaków, drugi semestr powyżej 4 znaków, pozostałe lata wszystkie gamy. Podczas egzaminu losowana jest jedna tonacja – wykonuje się wylosowaną tonację durową i równoległą molową.
– utwór dowolny,
– dwie etiudy o zróżnicowanym charakterze.
Utwór dowolny lub jedną z etiud należy wykonać z pamięci.
Czas trwania: do 20 minut.
Jeżeli z powodów osobistych student nie stawi się w pierwszym terminie, egzamin odbywa się w drugim terminie jako ostateczny.
Brak zaliczenia egzaminu technicznego skutkuje obniżeniem oceny na egzaminie semestralnym o 4 punkty.

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas trwania egzaminu 20-25 min.
W trakcie studiów licencjackich student zobowiązany jest do wykonania na egzaminie koncertu klasycznego, sonaty i wariacji.
Co najmniej jedna pozycja podczas egzaminu musi być wykonywana z towarzyszeniem fortepianu.
Przynajmniej jedna pozycja lub część formy cyklicznej powinna być wykonana z pamięci.
Programy egzaminacyjne powinny zawierać zarówno literaturę muzyki dawnej, jak i współczesnej (dobór zależy od specyfiki i literatury instrumentu).

EGZAMIN DYPLOMOWY
Czas trwania: min. 30 minut
Program:
– koncert lub transkrypcja,
– utwory dowolne.
Program powinien w części nawiązywać do pracy dyplomowej.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach.

Studia magisterskie

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas trwania egzaminu: 25-30 min.
Program powinien zawierać przegląd literatury z różnych epok; powinien obejmować utwory solowe oraz z towarzyszeniem innych instrumentów.
Przynajmniej jeden utwór na każdym egzaminie należy wykonywać z pamięci.

EGZAMIN DYPLOMOWY
Czas trwania dyplomu: min. 40 minut.
Program dyplomu powinien być spójny z tematem pracy magisterskiej.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach na studiach I lub II st.

Saksofon

Studia licencjackie

EGZAMIN TECHNICZNY
Obowiązuje jeden egzamin techniczny w każdym semestrze oprócz semestru VI (dyplomowego).
Program:
– gamy, pierwszy semestr do 4 znaków, pozostałe semestry wszystkie gamy. Podczas egzaminu losowana jest jedna tonacja – wykonuje się wylosowaną tonację durową i równoległą molową.
– 5 etiud lub
– utwór solowy o charakterze wirtuozowskim oraz 4 etiudy.
Utwór solowy lub jedną z etiud należy wykonać z pamięci.
Czas trwania: do 20 minut.
Jeżeli z powodów osobistych student nie stawi się w pierwszym terminie, egzamin odbywa się w drugim terminie jako ostateczny.
Brak zaliczenia egzaminu technicznego skutkuje obniżeniem oceny na egzaminie semestralnym o 4 punkty.

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas trwania egzaminu 20-25 min.
W trakcie studiów licencjackich student zobowiązany jest do wykonania na egzaminie koncertu lub sonaty oraz utworu dowolnego.
Przynajmniej dwie części koncertu lub sonaty powinno być wykonane z pamięci.

DYPLOM LICENCJACKI
Czas trwania: min. 30 minut.
Program:
Program:
– koncert lub transkrypcja,
– sonata,
– utwory dowolne.
Jedna pozycja powinna byś wykonywana z pamięci.
Program powinien w części nawiązywać do pracy dyplomowej.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach.

Studia magisterskie

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas trwania egzaminu: 25-30 minut.
W trakcie studiów magisterskich student zobowiązany jest do wykonania na egzaminie koncertu lub sonaty, utworu dowolnego oraz utworu solowy o charakterze wirtuozowskim.
Przynajmniej jeden utwór na każdym egzaminie należy wykonywać z pamięci.

DYPLOM MAGISTERSKI
Czas trwania dyplomu: min. 45 minut.
Program:
– koncert,
– sonata,
– utwór dowolny,
– utwór solowy.
Przynajmniej jeden utwór należy wykonywać z pamięci.
Program dyplomu powinien być spójny z tematem pracy dyplomowej.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach na studiach I lub II st.

Skrzypce

Studia licencjackie

 1. Czas trwania egzaminu 25-30 minut. Student powinien wykonać obie formy przewidziane w regulaminie egzaminu. Jeżeli program egzaminu jest krótszy niż 20 minut, ocena = 0 pkt.
 2. Podczas studiów licencjackich każdy student musi zagrać na egzaminie dowolny koncert W.A. Mozarta lub J. Haydna.
 3. Program dyplomów i egzaminów wykonywany jest z pamięci, z wyjątkiem Sonat z fortepianem oraz utworów współczesnych. Pod pojęciem – utwór współczesny rozumie się utwory z muzyki najnowszej (XXI w.) z wyłączeniem np. Subito i Partity W. Lutosławskiego lub Cadenzy K. Pendereckiego. W przypadkach spornych – decyduje kierownik Katedry w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym. Na dyplomie można wykonać tylko jedną pozycję z nut.
 4. Podczas trwania studiów licencjackich w każdym semestrze odbywa się przesłuchanie techniczne.  Protokół z egzaminu technicznego może zawierać ocenę w punktach (formalnie jest na zaliczenie). Materiał do zaliczenia w semestrze zimowym: dwa kaprysy lub etiudy. Materiał do zaliczenia w semestrze letnim: 1 para gam jednoimiennych, sposobami plus pasaże i dwudźwięki: tercje, seksty, oktawy zwykłe, oktawy palcowane i decymy. Zakres tonacji gam: rok I g – c , rok II i III cis – fis.
 5. Zaliczenie egzaminu technicznego jest warunkiem przystąpienia do egzaminu semestralnego.
 6. Na egzaminach technicznych jest obecny Kierownik Katedry.
 7. W przypadku studentów biorących udział w konkursie, można indywidualnie uzgadniać zakres programu z Kierownikiem Katedry. 
 8. Program egzaminów:
 • Sesje zimowe:
 1. Dwie kontrastujące części z Partit i Sonat J.S. Bacha lub 2 kontrastujące części z Fantazji Telemanna lub 2 kontrastujące części z innych utworów na skrzypce solo 
 2. Cała sonata (lub suita) na skrzypce i fortepian. 
 • Sesje letnie i dyplom licencjacki
 1. Cały koncert skrzypcowy*
 2. Utwór dowolny 
 • *Poniższe koncerty skrzypcowe (z powodu swojej długości lub trudności) stanowią wyjątek od tej reguły i mogą być dzielone we wskazany sposób:
 1. H. Wieniawski – Koncert fis-moll: cześć 1 lub 2 i 3
 2. D. Szostakowicz – Koncert a-moll: część 1 i 2 lub 3 i 4
 3. J. Sibelius – Koncert d-moll: część 1 i 2 lub 2 i 3
 4. J. Brahms – Koncert D-dur: część 1 lub 2 i 3
 5. A. Chaczaturian – Koncert D-dur: część 1 lub 2 i 3
 6. E. Elgar – Koncert h-moll: część 1 lub 2 i 3
 7. L. Beethoven – Koncert D-dur: część 1 lub 2 i 3
 8. N. Paganini – jeden z oryginalnych koncertów: część 1 lub 2 i 3.
 9. A. Dworzak- Koncert a-moll: część 1 lub 2 i 3

Studia magisterskie

 1. Czas trwania egzaminu 25-30 minut. Student powinien wykonać obie formy, przewidziane w regulaminie egzaminu. Jeżeli program egzaminu jest krótszy niż 20 minut, ocena = 0 pkt.
 2. Czas trwania dyplomu 45-50 minut. Jeśli wybrany program spełnia wymóg czasowy, można zrezygnować z utworu dowolnego lub sonaty. Czas trwania liczy się od momentu wyjścia na estradę do momentu zejścia.
 3. Student, który podczas studiów magisterskich został laureatem wieloetapowego konkursu, może zaprezentować na dyplomie magisterskim dowolny program.
 4. Podczas studiów magisterskich (z dyplomem włącznie) dopuszcza się wykonanie pierwszej części koncertu W.A. Mozarta zamiast utworu dowolnego.
 5. Program dyplomów i egzaminów wykonywany jest z pamięci, z wyjątkiem Sonat z fortepianem oraz utworów współczesnych. Pod pojęciem – utwór współczesny rozumie się utwory z muzyki najnowszej (XXI w.) z wyłączeniem np. Subito i Partity W. Lutosławskiego lub Cadenzy K. Pendereckiego. W przypadkach spornych – decyduje kierownik Katedry w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym. Na dyplomie można wykonać tylko jedną pozycję z nut.
 6. Podczas trwania pierwszego roku studiów magisterskich odbywają się 2 przesłuchania techniczne (w semestrze zimowym i letnim). Protokół z egzaminu technicznego może zawierać ocenę w punktach (formalnie jest na zaliczenie). Wymagane są dwa kaprysy lub etiudy, jedna para gam jednoimiennych, sposobami plus pasaże i dwudźwięki: tercje, seksty, oktawy zwykłe, oktawy palcowane i decymy. Zakres tonacji gam jest dowolny.
 7. Zaliczenie egzaminu technicznego jest warunkiem przystąpienia do egzaminu semestralnego.
 8. Na egzaminach technicznych jest obecny Kierownik Katedry.
 9. W przypadku studentów biorących udział w konkursie, można indywidualnie uzgadniać zakres programu z Kierownikiem Katedry.
 10. Program egzaminów:
 • Sesje zimowe
 1. Dwie kontrastujące części z Partit i Sonat J.S. Bacha lub 2 kontrastujące części z Fantazji Telemanna lub 2 kontrastujące części z innych utworów na skrzypce solo 
 2. Cała sonata (lub suita) na skrzypce i fortepian.
 • Sesja letnia pierwszego roku studiów
 1. Cały koncert skrzypcowy*
 2. Utwór dowolny
 • Dyplom magisterski
 1. Sonata na skrzypce i fortepian
 2. Utwór dowolny
 3. Cały koncert skrzypcowy 
 • *Poniższe koncerty skrzypcowe (z powodu swojej długości lub trudności) stanowią wyjątek od tej reguły i mogą być dzielone we wskazany sposób. Wyjątek ten nie dotyczy egzaminu dyplomowego na studiach magisterskich!!!
 1. H. Wieniawski – Koncert fis-moll: cześć 1 lub 2 i 3
 2. D. Szostakowicz – Koncert a-moll: część 1 i 2 lub 3 i 4
 3. J. Sibelius – Koncert d-moll: część 1 i 2 lub 2 i 3
 4. J. Brahms – Koncert D-dur: część 1 lub 2 i 3
 5. A. Chaczaturian – Koncert D-dur: część 1 lub 2 i 3
 6. E. Elgar – Koncert h-moll: część 1 lub 2 i 3
 7. L. Beethoven – Koncert D-dur: część 1 lub 2 i 3
 8. N. Paganini – jeden z oryginalnych koncertów: część 1 lub 2 i 3.
 9. A. Dworzak- Koncert a-moll: część 1 lub 2 i 3

Skrzypce barokowe

Studia licencjackie

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas trwania egzaminu: 20-25 minut.
Program: utwory w co najmniej dwóch rożnych stylach.

EGZAMIN DYPLOMOWY
Czas trwania egzaminu: min. 30 minut.
Program: utwory w co najmniej dwóch rożnych stylach.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach.

Studia magisterskie

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas trwania egzaminu: 25-30 minut.
Program: utwory w co najmniej dwóch rożnych stylach.

EGZAMIN DYPLOMOWY
Czas trwania egzaminu: min. 40 minut.
Program: utwory w co najmniej dwóch rożnych stylach.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach na studiach I lub II st.

Trąbka

Studia licencjackie

EGZAMIN TECHNICZNY
Obowiązuje jeden egzamin techniczny w każdym semestrze oprócz semestru VI (dyplomowego).
Program:
– gamy: pierwszy semestr do 4 znaków, drugi semestr powyżej 4 znaków, pozostałe lata wszystkie gamy. Podczas egzaminu losowana jest jedna tonacja – wykonuje się wylosowaną tonację durową i równoległą molową.
– utwór dowolny,
– dwie etiudy o zróżnicowanym charakterze.
Utwór dowolny lub jedną z etiud należy wykonać z pamięci.
Czas trwania: do 20 minut.
Jeżeli z powodów osobistych student nie stawi się w pierwszym terminie, egzamin odbywa się w drugim terminie jako ostateczny.
Brak zaliczenia egzaminu technicznego skutkuje obniżeniem oceny na egzaminie semestralnym o 4 punkty.

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas trwania egzaminu 20-25 min.
W trakcie studiów licencjackich student zobowiązany jest do wykonania na egzaminie koncertu klasycznego, sonaty i wariacji.
Co najmniej jedna pozycja podczas egzaminu musi być wykonywana z towarzyszeniem fortepianu.
Przynajmniej jedna pozycja lub część formy cyklicznej powinna być wykonana z pamięci.
Programy egzaminacyjne powinny zawierać zarówno literaturę muzyki dawnej, jak i współczesnej (dobór zależy od specyfiki i literatury instrumentu).

EGZAMIN DYPLOMOWY
Czas trwania: min. 30 minut
Program:
– koncert lub transkrypcja,
– utwory dowolne.
Program powinien w części nawiązywać do pracy dyplomowej.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach.

Studia magisterskie

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas trwania egzaminu: 25-30 min.
Program powinien zawierać przegląd literatury z różnych epok; powinien obejmować utwory solowe oraz z towarzyszeniem innych instrumentów.
Przynajmniej jeden utwór na każdym egzaminie należy wykonywać z pamięci.

EGZAMIN DYPLOMOWY
Czas trwania dyplomu: min. 40 minut.
Program dyplomu powinien być spójny z tematem pracy magisterskiej.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach na studiach I lub II st.

Trąbka naturalna

Studia licencjackie

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas trwania egzaminu: 20-25 minut.
Program: utwory w co najmniej dwóch rożnych stylach.

EGZAMIN DYPLOMOWY
Czas trwania egzaminu: min. 30 minut.
Program: utwory w co najmniej dwóch rożnych stylach.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach.

Studia magisterskie

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas trwania egzaminu: 25-30 minut.
Program: utwory w co najmniej dwóch rożnych stylach.

EGZAMIN DYPLOMOWY
Czas trwania egzaminu: min. 40 minut.
Program: utwory w co najmniej dwóch rożnych stylach.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach na studiach I lub II st.

Tuba

Studia licencjackie

EGZAMIN TECHNICZNY
Obowiązuje jeden egzamin techniczny w każdym semestrze oprócz semestru VI (dyplomowego).
Program:
– gamy: pierwszy semestr do 4 znaków, drugi semestr powyżej 4 znaków, pozostałe lata wszystkie gamy. Podczas egzaminu losowana jest jedna tonacja – wykonuje się wylosowaną tonację durową i równoległą molową.
– utwór dowolny,
– dwie etiudy o zróżnicowanym charakterze.
Utwór dowolny lub jedną z etiud należy wykonać z pamięci.
Czas trwania: do 20 minut.
Jeżeli z powodów osobistych student nie stawi się w pierwszym terminie, egzamin odbywa się w drugim terminie jako ostateczny.
Brak zaliczenia egzaminu technicznego skutkuje obniżeniem oceny na egzaminie semestralnym o 4 punkty.

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas trwania egzaminu 20-25 min.
W trakcie studiów licencjackich student zobowiązany jest do wykonania na egzaminie koncertu klasycznego, sonaty i wariacji.
Co najmniej jedna pozycja podczas egzaminu musi być wykonywana z towarzyszeniem fortepianu.
Przynajmniej jedna pozycja lub część formy cyklicznej powinna być wykonana z pamięci.
Programy egzaminacyjne powinny zawierać zarówno literaturę muzyki dawnej, jak i współczesnej (dobór zależy od specyfiki i literatury instrumentu).

EGZAMIN DYPLOMOWY
Czas trwania: min. 30 minut
Program:
– koncert lub transkrypcja,
– utwory dowolne.
Program powinien w części nawiązywać do pracy dyplomowej.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach.

Studia magisterskie

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas trwania egzaminu: 25-30 min.
Program powinien zawierać przegląd literatury z różnych epok; powinien obejmować utwory solowe oraz z towarzyszeniem innych instrumentów.
Przynajmniej jeden utwór na każdym egzaminie należy wykonywać z pamięci.

EGZAMIN DYPLOMOWY
Czas trwania dyplomu: min. 40 minut.
Program dyplomu powinien być spójny z tematem pracy magisterskiej.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach na studiach I lub II st.

Viola da gamba

Studia licencjackie

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas trwania egzaminu: 20-25 minut.
Program: utwory w co najmniej dwóch rożnych stylach.

EGZAMIN DYPLOMOWY
Czas trwania egzaminu: min. 30 minut.
Program: utwory w co najmniej dwóch rożnych stylach.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach.

Studia magisterskie

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas trwania egzaminu: 25-30 minut.
Program: utwory w co najmniej dwóch rożnych stylach.

EGZAMIN DYPLOMOWY
Czas trwania egzaminu: min. 40 minut.
Program: utwory w co najmniej dwóch rożnych stylach.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach na studiach I lub II st.

Waltornia

Studia licencjackie

EGZAMIN TECHNICZNY
Obowiązuje jeden egzamin techniczny w każdym semestrze oprócz semestru VI (dyplomowego).
Program:
– gamy: pierwszy semestr do 4 znaków, drugi semestr powyżej 4 znaków, pozostałe lata wszystkie gamy. Podczas egzaminu losowana jest jedna tonacja – wykonuje się wylosowaną tonację durową i równoległą molową.
– utwór dowolny,
– dwie etiudy o zróżnicowanym charakterze.
Utwór dowolny lub jedną z etiud należy wykonać z pamięci.
Czas trwania: do 20 minut.
Jeżeli z powodów osobistych student nie stawi się w pierwszym terminie, egzamin odbywa się w drugim terminie jako ostateczny.
Brak zaliczenia egzaminu technicznego skutkuje obniżeniem oceny na egzaminie semestralnym o 4 punkty.

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas trwania egzaminu 20-25 min.
W trakcie studiów licencjackich student zobowiązany jest do wykonania na egzaminie koncertu klasycznego, sonaty i wariacji.
Co najmniej jedna pozycja podczas egzaminu musi być wykonywana z towarzyszeniem fortepianu.
Przynajmniej jedna pozycja lub część formy cyklicznej powinna być wykonana z pamięci.
Programy egzaminacyjne powinny zawierać zarówno literaturę muzyki dawnej, jak i współczesnej (dobór zależy od specyfiki i literatury instrumentu).

EGZAMIN DYPLOMOWY
Czas trwania: min. 30 minut
Program:
– koncert lub transkrypcja,
– utwory dowolne.
Program powinien w części nawiązywać do pracy dyplomowej.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach.

Studia magisterskie

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas trwania egzaminu: 25-30 min.
Program powinien zawierać przegląd literatury z różnych epok; powinien obejmować utwory solowe oraz z towarzyszeniem innych instrumentów.
Przynajmniej jeden utwór na każdym egzaminie należy wykonywać z pamięci.

EGZAMIN DYPLOMOWY
Czas trwania dyplomu: min. 40 minut.
Program dyplomu powinien być spójny z tematem pracy magisterskiej.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach na studiach I lub II st.

Wiolonczela

Studia licencjackie

EGZAMIN TECHNICZNY
Obowiązuje w każdym semestrze.
Program:
– gama dur/moll jednoimienna, sposoby artykulacyjne według wskazań pedagoga, sekwencje tercjowe/pasaże według wskazań pedagoga, dwudźwięki (3,6,8),
– dwie etiudy lub dwa kaprysy, w tym jedna/jeden z dwudźwiękami – wykonanie z pamięci.
Protokół z egzaminu technicznego może zawierać ocenę w punktach (formalnie jest na zaliczenie).
Warunkiem przystąpienia do egzaminu semestralnego, jest zaliczenie przesłuchania technicznego.

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas egzaminu: 25-30 minut.
Program realizowany w ciągu studiów i prezentowany na egzaminach powinien uwzględniać różnorodność form, stylów i epok.
Student zobowiązany jest przynajmniej raz podczas studiów I st. wykonać na egzaminie dowolny koncert klasyczny.
Istnieje możliwość interpretacji sonat kameralnych lub dzieł współczesnych z nut, konstrukcja repertuaru semestralnego powinna jednak uwzględniać przynajmniej jeden utwór wykonany z pamięci.

EGZAMIN DYPLOMOWY
Czas egzaminu: min. 30 minut.
Program:
– forma koncertu,
– utwory dowolne.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach.

 

Studia magisterskie

EGZAMIN TECHNICZNY
Obowiązuje w pierwszych 3 semestrach.
Program:
– gama dur/moll jednoimienna, sposoby artykulacyjne według wskazań pedagoga, sekwencje tercjowe/pasaże według wskazań pedagoga, dwudźwięki (3,6,8),
– dwie etiudy lub dwa kaprysy, w tym jedna/jeden z dwudźwiękami – wykonanie z pamięci. Protokół z egzaminu technicznego może zawierać ocenę w punktach (formalnie jest na zaliczenie).
Warunkiem przystąpienia do egzaminu semestralnego jest zaliczenie przesłuchania technicznego.

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas egzaminu: 25-30 minut.
Program realizowany w ciągu studiów i prezentowany na egzaminach powinien uwzględniać różnorodność form, stylów i epok.
Istnieje możliwość interpretacji sonat kameralnych lub dzieł współczesnych z nut, konstrukcja repertuaru semestralnego powinna jednak uwzględniać przynajmniej jeden utwór wykonany z pamięci.

EGZAMIN DYPLOMOWY
Czas egzaminu: min. 45 minut.
Program:
– forma koncertu,
– utwory dowolne.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach na studiach I lub II st.

 

Wiolonczela barokowa

Studia licencjackie

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas trwania egzaminu: 20-25 minut.
Program: utwory w co najmniej dwóch rożnych stylach.

EGZAMIN DYPLOMOWY
Czas trwania egzaminu: min. 30 minut.
Program: utwory w co najmniej dwóch rożnych stylach.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach.

Studia magisterskie

EGZAMIN SEMESTRALNY
Czas trwania egzaminu: 25-30 minut.
Program: utwory w co najmniej dwóch rożnych stylach.

EGZAMIN DYPLOMOWY
Czas trwania egzaminu: min. 40 minut.
Program: utwory w co najmniej dwóch rożnych stylach.
Nie można powtarzać utworów prezentowanych na wcześniejszych egzaminach na studiach I lub II st.