Altówka

Studia licencjackie

 1. Czas trwania egzaminu około 25 – 30 minut. Student zobowiązany jest wykonać obie formy przewidziane regulaminem egzaminu.
 2. Podczas trwania studiów licencjackich w każdym semestrze odbywa się przesłuchanie techniczne. Protokół z egzaminu technicznego może zawierać ocenę w punktach (formalnie jest na zaliczenie). Materiał podlegający zaliczeniu w danym semestrze:
 • dwa kaprysy lub etiudy, bądź zamiennie odpowiednio zaawansowany inny materiał techniczny (np. określony dział ze zbioru ćwiczeń H. Schradiecka). Dopuszcza się wykonanie tych pozycji z nut.
 • jedna para gam jednoimiennych, pasaże, gama chromatyczna, dwudźwięki dur lub moll (tercje, seksty i oktawy); zakres tonacji: rok I – C, D, rok II i III – pozostałe tonacje.
 1. Podczas studiów licencjackich, a także magisterskich, każdy student zobowiązany jest przynajmniej raz wykonać na egzaminie dowolny koncert klasyczny.
 2. Utwory w ramach programów egzaminacyjnych (poza przesłuchaniami technicznymi) i dyplomowych winny być wykonane z pamięci, z wyjątkiem sonat z fortepianem, koncertów napisanych po roku 1905, koncertów podwójnych i potrójnych, a także utworów współczesnych atonalnych, bądź pisanych technikami awangardowymi.
 3. Wyklucza się możliwość powtórzenia na recitalu dyplomowym utworu prezentowanego wcześniej podczas egzaminów.
 4. Podczas egzaminów semestralnych i recitali dyplomowych można wykonać tylko jedną pozycję z nut.
 5. Wszelkie wątpliwości dotyczące programów egzaminacyjnych rozstrzyga Kierownik Katedry (m.in. dopuszcza się możliwość modyfikacji programu w sytuacji przygotowań studenta do udziału w konkursie wieloetapowym odbywającym się w okresie danego semestru).
 6. Program egzaminów:
 • Sesje zimowe:
 1. Dwie kontrastujące części dowolnej formy cyklicznej na altówkę solo lub inna samodzielna forma (na altówkę solo)
 2. Cała sonata (lub suita) na altówkę i fortepian
 • Sesje letnie i dyplom licencjacki
 1. Cały koncert altówkowy
 2. Utwór dowolny

Studia magisterskie

 1. Czas trwania egzaminu około 25 – 30 minut. Student zobowiązany jest wykonać obie formy przewidziane regulaminem egzaminu. W przypadku programu poniżej 20 minut ocena = 0 pkt.
 2. Czas trwania recitalu dyplomowego (mierzony od momentu wyjścia na estradę do chwili jej opuszczenia) –  45 – 50 minut.
 3. Podczas trwania pierwszego roku studiów magisterskich odbywają się 2 przesłuchania techniczne (w semestrze zimowym i letnim). Protokół z egzaminu technicznego może zawierać ocenę w punktach (formalnie jest na zaliczenie). Materiał podlegający zaliczeniu w danym semestrze:
 • 2 kaprysy lub etiudy, bądź zamiennie odpowiednio zaawansowany inny materiał techniczny. Dopuszcza się wykonanie tych pozycji z nut.
 • jedna para gam jednoimiennych, pasaże, gama chromatyczna, dwudźwięki dur lub moll (tercje, seksty i oktawy); zakres tonacji gam jest dowolny.
 1. Podczas studiów magisterskich każdy student zobowiązany jest przynajmniej raz wykonać na egzaminie dowolny koncert klasyczny.
 2. Utwory w ramach programów egzaminacyjnych (poza przesłuchaniami technicznymi) i dyplomowych winny być wykonane z pamięci, z wyjątkiem sonat z fortepianem, koncertów napisanych po roku 1905, koncertów podwójnych i potrójnych, a także utworów współczesnych atonalnych, bądź pisanych technikami awangardowymi.
 3. Wyklucza się możliwość powtórzenia na recitalu dyplomowym utworu prezentowanego wcześniej podczas egzaminów.
 4. Podczas egzaminów semestralnych i recitali dyplomowych można wykonać tylko jedną pozycję z nut.
 5. Wszelkie wątpliwości dotyczące programów egzaminacyjnych rozstrzyga Kierownik Katedry (m.in. dopuszcza się możliwość modyfikacji programu w sytuacji przygotowań studenta do udziału w konkursie wieloetapowym odbywającym się w okresie danego semestru).
 6. Program egzaminów:
 • Sesje zimowe:
 1. Dwie kontrastujące części dowolnej formy cyklicznej na altówkę solo lub inna samodzielna forma (na altówkę solo) 
 2. Cała sonata lub inna forma cykliczna na altówkę i fortepian
 • Sesja letnia pierwszego roku studiów
 1. Cały koncert altówkowy
 2. Utwór dowolny
 • Dyplom magisterski
 1. Cały koncert altówkowy
 2. Cała sonata na altówkę i fortepian lub dowolna forma cykliczna solowa, bądź też samodzielna duża forma na altówkę solo (np. passacaglia, ciaccona, sonata)
 3. Utwór dowolny (opcjonalnie, stosownie do czasu trwania całego recitalu)

Fortepian

Studia licencjackie

 • Utwory należy wykonywać z pamięci. Wyjątkowo w przypadku utworów współczesnych można wnioskować do kierownika katedry o zgodę na wykonanie z nut.
 • Czas trwania egzaminów w semestrach 1-5 około 30 minut, jednak nie mniej niż 25 min. W przypadku programu poniżej 25 minut za każdą brakującą minutę zostanie odjęty 1 pkt.
 • Obowiązkowe wykonanie w roku co najmniej dwóch etiud w tym jednej Chopina. W przypadku niespełnienia wymogu ocena = 0 pkt
 • W semestrach 1-5 należy wykonać 2 koncerty fortepianowe lub inne formy z towarzyszeniem orkiestry.
 • Czas trwania egzaminu dyplomowego 30-40 min. W przypadku programu poniżej 30 minut za każdą brakującą minutę zostanie odjęty 1 pkt.
 • Na egzaminie dyplomowym nie wolno wykonywać utworów z akompaniamentem i nie wolno powtarzać programu.
 • Program dyplomowy powinien zawierać utwory o znaczącym stopniu trudności artystycznej i technicznej.

Studia magisterskie

 • Utwory należy wykonywać z pamięci. Wyjątkowo w przypadku utworów współczesnych można wnioskować do kierownika katedry o zgodę na wykonanie z nut.
 • Czas trwania egzaminów w semestrach 1-3 około 30 minut, jednak nie mniej niż 25 min. W przypadku programu poniżej 25 minut za każdą brakującą minutę zostanie odjęty 1 pkt.
 • W pierwszym roku obowiązkowe jest wykonanie co najmniej dwóch etiud w tym jednej Chopina. W przypadku niespełnienia wymogu ocena = 0 pkt
 • Czas trwania egzaminu dyplomowego 55-70 minut. W przypadku programu poniżej 55 minut za każdą brakującą minutę zostanie odjęty 1 pkt.
 • Na egzaminie dyplomowym z zasady nie wolno powtarzać programu. Wyjątkiem od tej reguły jest prezentowanie w całości form wieloczęściowych, z których wcześniej prezentowało się jakiś fragment, pod warunkiem, że długość programu bez powtarzanych elementów wynosi co najmniej 55 minut.
 • Program dyplomowy powinien zawierać utwory o znaczącym stopniu trudności artystycznej i technicznej.

Gitara

Studia licencjackie

 1. Czas trwania egzaminów (z wyłączeniem dyplomu) 20 – 25 minut.
 2. Student powinien wykonać wszystkie formy przewidziane w regulaminie egzaminu. 
 3. Program dyplomów i egzaminów wykonywany jest z pamięci, z wyjątkiem utworów współczesnych.  Pod pojęciem – utwór współczesny rozumie się utwory z muzyki najnowszej (XXI w.). W przypadkach spornych – decyduje kierownik Katedry w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym.
 4. Podczas trwania studiów licencjackich odbywają się (na zaliczenie) 2 przesłuchania techniczne w ciągu roku akademickiego (na początku semestru zimowego i na początku semestru letniego). Protokół z przesłuchania technicznego może zawierać ocenę w punktach dla poszczególnych studentów. Brak zaliczenia przesłuchania technicznego skutkuje nie dopuszczeniem do sesji egzaminacyjnej. NA EGZAMINACH SEMESTRALNYCH NIE WYKONUJEMY ETIUD! 
 5. W przypadku studentów planujących udział w konkursie można indywidualnie uzgadniać zakres programu z Kierownikiem Katedry. 
 • Przesłuchania techniczne (sesja zimowa: do 15 grudnia; sesja letnia: do 15 kwietnia):
 1. dwie etiudy lub kaprysy – zamiennie można wykonać etiudę lub kaprys + kompozycję zawierającą problem techniczny (tremolo, arpeggio, gamy) np. Wspomnienie z Alhambry Francisco Tarregi, El Colibri – Julio Sagreras.
 • Sesja zimowa – egzamin:
 1. muzyka dawna (do wyboru dzieła renesansowe i barokowe);
 2. cała sonata lub suita na gitarę albo zamiennie duża forma (utwór trwający 8 -10 minut lub więcej) np. Inwokacja i Taniec – Joaquin Rodrigo, Wielka Uwertura – Mauro Giuliani, Cavatina – Aleksander Tansman, Rondo op. 129 – Mario Castelnuovo – Tedesco, Elegie – Johann Kaspar Mertz;
 3. utwory dowolne: muzyka hiszpańska lub latynoamerykańska (np. Isaac Albeniz, Manuel de Falla,  Regino Sainz de la Maza, Astor Piazzolla,  Jorge Morel, Jorge Cardoso, Cacho Titao) ewentualnie muzyka współczesna: (np. Roland Dyens, Marek Pasieczny, Leo Brouwer, Nikita Koshkin, Duśan Bogdanović itp.)
 • Sesja letnia – egzamin:
 1. forma wariacyjna; 
 2. sonata, suita lub zamiennie duża forma (utwór trwający 8 -10 minut lub więcej) np. Chacconne – J.S.Bach, Inwaokacja i Taniec – J. Rodrigo, Wielka Uwertura – Mauro Giuliani, Rondo op. 129 – Mario Castelnuovo – Tedesco;
 3. Utwory dowolne: muzyka hiszpańska lub latynoamerykańska (np. Albeniz, de Falla, de la Maza, Piazzolla, Morel, Titao) ewentualnie muzyka współczesna: np. Dyens, Pasieczny, Brouwer, Koshkin.
 • DYPLOM LICENCJACKI
 1. Czas trwania dyplomu: 30 – 35 minut. Czas trwania liczy się od momentu wyjścia na estradę do momentu zejścia.
 2. Na dyplomie można wykonać tylko jedną pozycję z nut.
 • Program:
 1. cała sonata, suita lub forma wariacyjna, 
 2. opcjonalnie pierwsza część koncertu lub cały koncert gitarowy;
 3. utwory dowolne: muzyka hiszpańska lub latynoamerykańska (np. Albeniz, de Falla, de la Maza, Piazzolla, Morel, Titao) ewentualnie muzyka współczesna: np. Dyens, Pasieczny, Brouwer, Koshkin.

Studia magisterskie

 1. Czas trwania egzaminów (z wyłączeniem dyplomu): 20 – 25 minut.
 2. Student powinien wykonać wszystkie formy przewidziane w regulaminie egzaminu. 
 3. Program dyplomów i egzaminów wykonywany jest z pamięci, z wyjątkiem utworów współczesnych.  Pod pojęciem – utwór współczesny rozumie się utwory z muzyki najnowszej (XXI w.). W przypadkach spornych – decyduje kierownik Katedry w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym.
 4. Podczas trwania pierwszego roku studiów magisterskich odbywają się (na zaliczenie) 2 przesłuchania techniczne (na początku semestru zimowego i na początku semestru letniego). Protokół z przesłuchania technicznego może zawierać ocenę w punktach dla poszczególnych studentów.  Brak zaliczenia przesłuchania technicznego skutkuje nie dopuszczeniem do sesji egzaminacyjnej. NA EGZAMINACH SEMESTRALNYCH NIE WYKONUJEMY ETIUD! 
 5. W przypadku studentów planujących udział w konkursie, można indywidualnie uzgadniać zakres programu z Kierownikiem Katedry.
 • Przesłuchania techniczne (sesja zimowa: do 15 grudnia; sesja letnia: do 15 kwietnia):

 

 1. dwie etiudy lub kaprysy – zamiennie można wykonać etiudę lub kaprys i kompozycję zawierającą problem techniczny (tremolo, arpeggio, gamy) np. Wspomnienie z Alhambry Francisco Tarregi, El Colibri – Julio Sagreras.
 • Sesja zimowa – egzamin:
 1. muzyka dawna (do wyboru dzieła renesansowe i barokowe);
 2. cała sonata lub suita na gitarę albo zamiennie duża forma (utwór trwający 8 -10 minut lub więcej) np. Inwokacja i Taniec – Joaquin Rodrigo, Wielka Uwertura – Mauro Giuliani, Cavatina – Aleksander Tansman, Rondo op. 129 – Mario Castelnuovo – Tedesco, Elegie – Johann Kaspar Mertz;
 3. utwory dowolne: muzyka hiszpańska lub latynoamerykańska (np. Isaac Albeniz, Manuel de Falla,  Regino Sainz de la Maza, Astor Piazzolla,  Jorge Morel, Jorge Cardoso, Cacho Titao) ewentualnie muzyka współczesna: (np. Roland Dyens, Marek Pasieczny, Leo Brouwer, Nikita Koshkin, Duśan Bogdanović itp.)
 • Sesja letnia – egzamin:
 1. forma wariacyjna; 
 2. sonata, suita lub zamiennie duża forma (utwór trwający 8 -10 minut lub więcej) np. Chacconne – J.S.Bach, Inwaokacja i Taniec – J. Rodrigo, Wielka Uwertura – Mauro Giuliani, Rondo op. 129 – Mario Castelnuovo – Tedesco;
 3. utwory dowolne: muzyka hiszpańska lub latynoamerykańska (np. Albeniz, de Falla, de la Maza, Piazzolla, Morel, Titao) ewentualnie muzyka współczesna: np. Dyens, Pasieczny, Brouwer, Koshkin.
 • DYPLOM MAGISTERSKI
 1. Czas trwania dyplomu: 45 –  50 minut. Czas trwania liczy się od momentu wyjścia na estradę do momentu zejścia.
 2. Jeśli wybrany program spełnia wymóg czasowy, można zrezygnować z jednego z utworów.
 3. Na dyplomie można wykonać tylko jedną pozycję z nut.
 4. Student, który podczas studiów magisterskich został laureatem wieloetapowego konkursu, może zaprezentować na dyplomie magisterskim dowolny program. 
 • Program:
 1. opcjonalnie pierwsza część koncertu lub cały koncert gitarowy (jeśli będzie możliwość zorganizowania akompaniamentu); 
 2. cała sonata, suita lub forma wariacyjna  albo zamiennie duża forma (utwór trwający 8 -10 minut lub więcej) np. Chacconne – J.S.Bach, Inwokacja i Taniec – J. Rodrigo, Wielka Uwertura – Mauro Giuliani, Rondo op. 129 – Mario Castelnuovo – Tedesco;
 3. utwory dowolne: muzyka hiszpańska lub latynoamerykańska (np. Albeniz, de Falla, de la Maza, Piazzolla, Morel, Titao) ewentualnie muzyka współczesna: np. Dyens, Pasieczny, Brouwer, Koshkin.

Skrzypce

Studia licencjackie

 1. Czas trwania egzaminu 25 – 30 minut. Student powinien wykonać obie formy przewidziane w regulaminie egzaminu. Jeżeli program egzaminu jest krótszy niż 20 minut, ocena = 0 pkt.
 2. Podczas studiów licencjackich każdy student musi zagrać na egzaminie dowolny koncert W.A. Mozarta lub J. Haydna.
 3. Podczas studiów licencjackich każdy student musi zagrać Fugę lub Ciacconę J.S. Bacha.
 4. Program dyplomów i egzaminów wykonywany jest z pamięci, z wyjątkiem Sonat z fortepianem oraz utworów współczesnych. Pod pojęciem – utwór współczesny rozumie się utwory z muzyki najnowszej (XXI w.) z wyłączeniem np. Subito i Partity W. Lutosławskiego lub Cadenzy K. Pendereckiego. W przypadkach spornych – decyduje kierownik Katedry w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym. Na dyplomie można wykonać tylko jedną pozycję z nut.
 5. Podczas trwania studiów licencjackich w każdym semestrze odbywa się przesłuchanie techniczne.  Protokół z egzaminu technicznego może zawierać ocenę w punktach (formalnie jest na zaliczenie). Materiał do zaliczenia w semestrze zimowym: dwa kaprysy lub etiudy. Materiał do zaliczenia w semestrze letnim: 1 para gam jednoimiennych, sposobami plus pasaże i dwudźwięki: tercje, seksty, oktawy zwykłe, oktawy palcowane i decymy. Zakres tonacji gam: rok I g – c , rok II i III cis – fis.
 6. W przypadku studentów biorących udział w konkursie, można indywidualnie uzgadniać zakres programu z Kierownikiem Katedry. 
 7. Program egzaminów:
 • Sesje zimowe:
 1. Dwie kontrastujące części z Partit i Sonat J.S. Bacha lub 2 kontrastujące części z Fantazji Telemanna lub 2 kontrastujące części z innych utworów na skrzypce solo 
 2. Cała sonata (lub suita) na skrzypce i fortepian. 
 • Sesje letnie i dyplom licencjacki
 1. Cały koncert skrzypcowy*
 2. Utwór dowolny 
 • *Poniższe koncerty skrzypcowe (z powodu swojej długości lub trudności) stanowią wyjątek od tej reguły i mogą być dzielone we wskazany sposób:
 1. H. Wieniawski – Koncert fis-moll: cześć 1 lub 2 i 3
 2. D. Szostakowicz – Koncert a-moll: część 1 i 2 lub 3 i 4
 3. J. Sibelius – Koncert d-moll: część 1 i 2 lub 2 i 3
 4. J. Brahms – Koncert D-dur: część 1 lub 2 i 3
 5. A. Chaczaturian – Koncert D-dur: część 1 lub 2 i 3
 6. E. Elgar – Koncert h-moll: część 1 lub 2 i 3
 7. L. Beethoven – Koncert D-dur: część 1 lub 2 i 3
 8. N. Paganini – jeden z oryginalnych koncertów: część 1 lub 2 i 3.
 9. A. Dworzak- Koncert a-moll: część 1 lub 2 i 3

Studia magisterskie

 1. Czas trwania egzaminu 25 – 30 minut. Student powinien wykonać obie formy, przewidziane w regulaminie egzaminu. Jeżeli program egzaminu jest krótszy niż 20 minut, ocena = 0 pkt.
 2. Czas trwania dyplomu 45 – 50 minut. Jeśli wybrany program spełnia wymóg czasowy, można zrezygnować z utworu dowolnego lub sonaty. Czas trwania liczy się od momentu wyjścia na estradę do momentu zejścia.
 3. Student, który podczas studiów magisterskich został laureatem wieloetapowego konkursu, może zaprezentować na dyplomie magisterskim dowolny program.
 4. Podczas studiów magisterskich (z dyplomem włącznie) dopuszcza się wykonanie pierwszej części koncertu W.A. Mozarta zamiast utworu dowolnego.
 5. Program dyplomów i egzaminów wykonywany jest z pamięci, z wyjątkiem Sonat z fortepianem oraz utworów współczesnych. Pod pojęciem – utwór współczesny rozumie się utwory z muzyki najnowszej (XXI w.) z wyłączeniem np. Subito i Partity W. Lutosławskiego lub Cadenzy K. Pendereckiego. W przypadkach spornych – decyduje kierownik Katedry w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym. Na dyplomie można wykonać tylko jedną pozycję z nut.
 6. Podczas trwania pierwszego roku studiów magisterskich odbywają się 2 przesłuchania techniczne (w semestrze zimowym i letnim). Protokół z egzaminu technicznego może zawierać ocenę w punktach (formalnie jest na zaliczenie). Wymagane są dwa kaprysy lub etiudy, jedna para gam jednoimiennych, sposobami plus pasaże i dwudźwięki: tercje, seksty, oktawy zwykłe, oktawy palcowane i decymy. Zakres tonacji gam jest dowolny.
 7. W przypadku studentów biorących udział w konkursie, można indywidualnie uzgadniać zakres programu z Kierownikiem Katedry.
 8. Program egzaminów:
 • Sesje zimowe
 1. Dwie kontrastujące części z Partit i Sonat J.S. Bacha lub 2 kontrastujące części z Fantazji Telemanna lub 2 kontrastujące części z innych utworów na skrzypce solo 
 2. Cała sonata (lub suita) na skrzypce i fortepian.
 • Sesja letnia pierwszego roku studiów
 1. Cały koncert skrzypcowy*
 2. Utwór dowolny
 • Dyplom magisterski
 1. Sonata na skrzypce i fortepian
 2. Utwór dowolny
 3. Cały koncert skrzypcowy 
 • *Poniższe koncerty skrzypcowe (z powodu swojej długości lub trudności) stanowią wyjątek od tej reguły i mogą być dzielone we wskazany sposób. Wyjątek ten nie dotyczy egzaminu dyplomowego na studiach magisterskich!!!
 1. H. Wieniawski – Koncert fis-moll: cześć 1 lub 2 i 3
 2. D. Szostakowicz – Koncert a-moll: część 1 i 2 lub 3 i 4
 3. J. Sibelius – Koncert d-moll: część 1 i 2 lub 2 i 3
 4. J. Brahms – Koncert D-dur: część 1 lub 2 i 3
 5. A. Chaczaturian – Koncert D-dur: część 1 lub 2 i 3
 6. E. Elgar – Koncert h-moll: część 1 lub 2 i 3
 7. L. Beethoven – Koncert D-dur: część 1 lub 2 i 3
 8. N. Paganini – jeden z oryginalnych koncertów: część 1 lub 2 i 3.
 9. A. Dworzak- Koncert a-moll: część 1 lub 2 i 3