Historia i działalność

Wydział Dyrygentury Jazzu i Edukacji Muzycznej (dawniej Wydział Wychowania Muzycznego, Wydział Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej) powołano 1października 1975 roku. Początkowo Wydział Wychowania Muzycznego prowadziłdwie specjalności: Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych oraz Wychowanie muzyczne (obecnie Edukacja muzyczna w szkolnictwie artystycznym iogólnokształcącym). Od roku 2005, ramach realizacji kierunku Edukacja artystyczna wzakresie sztuki muzycznej Wydział (oprócz wyżej już wymienionych) realizuje także następujące specjalności: Kształcenie w zakresie muzyki sakralnej oraz Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej.

Wydziałem kierowali od początku jego istnienia: st. wykł. Andrzej Lechnio (1.10.197531.01.1980), doc. Andrzej Lechnio (1.02.198003.1980), doc. Franciszek Woźniak (04.198031.08.1980), doc. Mieczysław Rymarczyk (1.09.198031.08.1981), st.wykł. Jerzy Dubrowiński (1.09.198131.08.1987), prof. Mieczysław Rymarczyk (1.09.198721.03.1993), prof. Zbigniew Bruna (1.04.199331.08.1993), prof. AM Janusz Stanecki (1.09.199331.08.1999), st. wykł. Alicja Weber (1.09.199931.08.2005), prof.zw. Janusz Stanecki (1.09.200531.08.2012), prof. Elżbieta Wtorkowska od 1.09.2012).

W 1982 roku powołano Katedrę Prowadzenia Zespołów Muzycznych, której pierwszym kierownikiem został prof. Jerzy Zabłocki (1.08.198230.11.1984). Następnie Katedrąkierowali: prof. Mieczysław Rymarczyk (1.04.198521.03.1993), prof.Zbigniew Bruna (1.10.199331.08.2004), prof. Janusz Stanecki (1.09.200431.08.2005), prof. Elżbieta Wiesztordt (1.09.2005–31.08.2012). Od 1 września 2012 roku na Wydziale funkcjonują trzy Katedry: Dyrygentury prof. Elżbieta Wiesztordt, Jazzu ad. dr hab. Piotr Bisupski i Chóralistyki i Edukacji Muzycznej prof.zw. Janusz Stanecki.

Historię Wydziału w pierwszych latach działalności budowali znakomici dyrygenci wielu polskich orkiestr i chórów: Mieczysław Rymarczyk, Szymon Kawalla, Zygmunt Rychert, Jerzy Zabłocki. W kolejnych etapach rozwoju, z uwagi na dynamicznąrozbudowę Wydziału i coraz większą liczbę studentów, Wydział zatrudniał dyrygentów szczycących się licznymi osiągnięciami dydaktycznymi i artystycznymi o zasięgu ogólnopolskim imiędzynarodowym m.in.: Grzegorza Sutta, Henryka Gostomskiego, Henryka Wierzchonia, Grzegorza Rubina, Henryka Nawotkę, Jana Przybylskiego, Elżbietę Wiesztordt, Janusza Staneckiego, Zbigniewa Brunę, Radosława Wilkiewicza, Andrzeja Zubka, Benedykta Błońskiego, Ryszarda Handke, Mariusza Kończala, Krzysztofa Szydzisza, Elżbietę Wtorkowską, Monikę Wilkiewicz, Grażynę Wolter-Kaźmierczak, Piotra Jańczaka.

Od kilku lat Wydział wyróżnia aktywna działalność zakładów kierowanych przez wybitnych muzyków, pedagogów i animatorów życia muzycznego. Na szczególnąuwagę zasługuje Zakład Emisji Głosu, który działa od 2004 roku pod kierunkiem prof. Krzysztofa Szydzisza. 1.10.2003 roku powołano do życia Pracownię Muzyki Kościelnej, którą do 2011 roku kierował ks. prof. Andrzej Filaber. W roku akademickim 2011/12 Pracownią kierował prof. Mariusz Kończal. Aktualnie działalność Pracowni została zawieszona. Planowane przywrócenie 1.10.2014.

Od 1994 r. Wydział jest pomysłodawcą, organizatorem i organem odpowiedzialnym merytorycznie za cykl comiesięcznych audycji umuzykalniających dla dzieci pn. Poranki Muzyczne. Do innych form aktywności Wydziału Dyrygentury Jazzu i Edukacji Muzycznej należy prowadzenie sekcji muzyki Olimpiady Artystycznej w ramach Komitetu Okręgowego w Toruniu (1.09.1998 nadal), a także realizacja dydaktyczno-artystyczna Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych„Śpiewająca Polska Region Bydgoszcz (1.09.2006 nadal), którego koordynatorem jest prof. Mariusz Kończal.

Wydział Dyrygentury Jazzu i Edukacji Muzycznej posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie: sztuki muzyczne, dyscyplinie artystycznej: dyrygentura. Zaistnienie od października 2003 roku czterech specjalności na Wydziale zaowocowało zatrudnieniem w strukturach Wydziału wybitnych przedstawicieli życia muzycznego w Polsce, a zarazem znakomitych pedagogów, co doprowadziło do rozwoju Wydziału i powstania nowych kierunków studiów: Dyrygentura oraz Jazz i muzyka estradowa. Oprócz pracowników Wydziału, jego potencjał uzupełnia grupa kilku pedagogów o niekwestionowanym dorobku artystycznym, zatrudnionych na zasadzie umów o dzieło.

Podstawę jakości kształcenia na Wydziale stanowi potencjał naukowo-artystyczny gwarantowany przez kadrę wybitnych wykładowców. Łączą oni swą działalnośćtwórczą z dydaktyką. Wysokie kwalifikacje naukowo-artystyczne i umiejętności dydaktyczno-pedagogiczne, niekwestionowany dorobek, pasja i zaangażowanie z jakimi wykładowcy przekazują młodzieży studenckiej wiedzę popartą bogatym doświadczeniem, przynoszą efekty w postaci wielu nagród i osiągnięć zdobywanych przez studentów, zespoły wokalne, instrumentalne i chóralne zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Miernikiem uznania umiejętności artystycznych i pedagogicznych są nagrody i wyróżnienia uzyskane przez wielu pedagogów podczas krajowych i międzynarodowych konkursów chóralnych, instrumentalnych, jazzowych a także odznaczenia państwowe, regionalne, miejskie oraz nagrody rektorskie I, II i III stopnia.

Oferta edukacyjna Wydziału wprowadzana stopniowo od 1.10.2003 roku spowodowała zmianę specyfiki kształcenia z kształcenia pedagogiczno-artystycznego na artystyczno-pedagogiczne. Fakt ten spowodował również bardzo duże zainteresowanie podjęciem studiów na Wydziale, o czym świadczy ciągle wzrastająca liczba osób przystępujących do egzaminów wstępnych.

W roku akademickim 2008/2009 została przeprowadzona wizytacja Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W jej wyniku Wydział otrzymałocenę pozytywną na prowadzenie kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w zakresie studiów I i II stopnia. Z dniem 1.10.2009 roku zostałuruchomiony nowy kierunek studiów: Dyrygentura w zakresie studiów I stopnia. 1 października 2010 został uruchomiony kolejny kierunek w zakresie studiów I stopnia: Jazz i muzyka estradowa.

W roku akademickim 2012/2013 przeprowadzona została wizytacja Państwowej Komisji Akredytacyjnej w zakresie studiów I stopnia na kierunku Dyrygentura. Wydział ponownie otrzymał ocenę pozytywną.

W wyniku przeprowadzonej parametryzacji Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.09.2010 roku Wydział otrzymał 1. Kategorię efektywności naukowej.

Kolejnym ważnym krokiem w rozwoju Wydziału było uruchomienie z dniem 1 października 2012 roku studiów II stopnia na kierunku Dyrygentura oraz z dniem 1.12.2013 studiów II stopnia na kierunku Jazz i muzyka estradowa.

W dniu 29.03.2014 w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie odbyły się pierwsze egzaminy magisterskie na kierunku Dyrygentura.

Działalność Wydziału Dyrygentury Jazzu i Edukacji Muzycznej nie skupia się wyłącznie na aktywności dydaktyczno-artystycznej w ramach studiów I i II stopnia. Z ofertąedukacyjną Wydziału nierozerwalnie łączy się funkcjonowanie Studiów Podyplomowych. Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie (wcześniej Podyplomowe Studium Chórmistrzowstwa) funkcjonują nieprzerwanie od 1984 roku. Kierownikami naukowo-dydaktycznymi kolejno byli: Jerzy Zabłocki (1.10.1984 31.01.1991), prof. Stanisław Krukowski (1.02.1991 25.03.1991), prof. Stanisław Kulczyński (26.03.1991 13.08.1994), prof. Józef Świder (14.08.1994 2012) i obecnie prof. Benedykt Błoński. Kierownikiem merytoryczno-organizacyjnym była mgr Wiesława Krodkiewska. Kadrę pedagogów stanowili: prof. Henryk Blacha, prof. Bronisława Wietrzny, prof. Stanisłw Kulczyński, prof. Jan Szyrocki, prof. Andrzej Banasiewicz, prof. Ryszrd Zimak, prof. Jerzy Kurcz, prof. Jadwiga Gałęska-Tritt, prof. Violetta Bielecka, ad. Mirosław Maciej Banach, mgr Cecylia Hanzelewicz i mgr Jerzy Łazewski. Aktualnie pedagogami studiów są: prof. Benedykt Błoński, prof. Ryszard Handke, prof. Marcin Tomczak, ks. prof. Kazimierz Szymonik, dr hab. Paweł Łukaszewski, prof. Elżbieta Wtorkowska, mgr Joanna Łukaszewska, mgr Grażyna Ney, mgr Ariadna Pustoła, mgr Aldona Lepak, mgr Paweł Rozbicki.

Podyplomowe Studia Emisji Głosu (wcześniej Podyplomowe Studium Emisji Głosu) powstały w 1988 roku. Kierownikiem naukowo-dydaktycznym od początku funkcjonowania studiów jest prof. Jadwiga Gałęska-Tritt. Kierownikiem merytoryczno-organizacyjnym była mgr Wiesława Krodkiewska. Kadrę pedagogów stanowili: prof. Violetta Bielecka, prof. Dariusz Dyczewski, prof. Elżbieta Wtorkowska, dr Barbara Weiser, dr Piotr Baron, ks. mgr Krzysztof Łapiński, ks. dr Zbigniew Stępniak, ks. dr hab. Michał Szulik, dr hab. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda, mgr JoannaŁukaszewska, prof. Wiesław Komasa, prof. Stanisław Górka, mgr Maciej Łysakowski, mgr Jerzy Łazewski, mgr Jacek Polański, mgr Mirosław Gałęski, prof. Anna Kozub. Aktualnie kadrę pedagogiczną stanowią: prof. Jadwiga Gałęska-Tritt, ks. prof. Kazimierz Szymonik, dr Ewa Rafałko, mgr Barbara Tritt, mgr Andrzej Skiba, mgr Szymon Tritt, mgr Adam Szyszka.

Od roku akademickiego 2014/2015 oba rodzaje Studiów Podyplomowych zostają połączone w jedną jednostkę: Podyplomowe Studia Chórmistrzostwa i Emisji Głosu, z dwoma specjalnościami: Dyrygentura Chóralna i Emisja Głosu.