Wydział Instrumentalny

Godziny ponadwymiarowe

Uprzejmie proszę pedagogów o składanie sprawozdań z przepracowanych, zleconych godzin dydaktycznych za semestr letni roku akademickiego 2017/2018 z wykonaniem do 06.06.2018 r. w Dziale Nauczania, termin złożenia dokumentu upływa w dniu 15.06.2018 r.

Sprawozdanie z godzin ponadwymiarowych do pobrania

Podział dotacji na działalność statutową AMFN

Dziekan Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy ogłasza konkurs na finansowanie zadań badawczych i prac rozwojowych finansowanych ze środków MNiSW na rok 2019. Wnioski należy składać w formie elektronicznej i papierowej do dnia 30 czerwca 2018 r.

Wnioski w formie elektronicznej (otwarte pliki Word lub PDF) należy przesyłać na adres: dziekan.w2@amuz.bydgoszcz.pl

Podpisaną wersję papierową należy składać w Dziale Nauczania.

 

Regulamin podziału dotacji

Załączniki:

Tryb działania Zespołu ds. oceny wniosków
Wniosek o dofinansowanie zadania badawczego z dotacji na działalność statutową
Sposób oceny wniosków
Sprawozdanie z realizacji projektu naukowego

Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich

Dokumenty do pobrania.
1. Zgłoszenie udziału w konkursie do pobrania
2. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust.1 ustawy do pobrania
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania
4. Oświadczenie, że Akademia Muzyczna w Bydgoszczy będzie podstawowym miejscem pracy dla kandydata do pobrania
5. Oświadczenie, o którym mowa w art.112a ustawy o szkolnictwie wyższym do pobrania
6. Oświadczenie, iż kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DU z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) do pobrania

Prawa autorskie

Zarządzenie nr 51 Rektora Akademii Muzycznej w sprawie korzystania przez pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Akademii z praw autorskich i praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami w związku z zatrudnieniem w Akademii do pobrania

 

Wniosek nauczyciela akademickiego w sprawie praw autorskich i praw pokrewnychdoc