https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Zasady dyplomowania

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest rozliczenie karty obiegowej w systemie USOS najpóźniej na siedem dni przed terminem egzaminu dyplomowego.

Warunkiem ukończenia studiów jest:

a) zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk wymaganych przez program studiów;

b) spełnienie innych wymogów określonych przez program studiów;

c) uzyskanie wymaganej programem studiów liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów na danym poziomie;

d) uzyskanie pozytywnej oceny elementów składowych pracy dyplomowej;

e) złożenie egzaminu dyplomowego co najmniej z oceną dostateczną.

Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana lub upoważnionego kierownika katedry.

Komisji nie może przewodniczyć nauczyciel przedmiotu głównego studenta zdającego egzamin dyplomowy.

Zakończenie studiów w terminie oznacza przystąpienie do egzaminu dyplomowego najpóźniej do końca ostatniego semestru studiów.

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego jest otrzymanie pozytywnej oceny z każdego elementu składowego tego egzaminu.

Ukończenie studiów następuje w chwilą złożenia egzaminu dyplomowego.

Studia licencjackie (I stopnia)

I. Pisemna praca dyplomowa.

Propozycję tematu pracy dyplomowej składa się za pośrednictwem USOS do Dziekana Wydziału Wokalno-Aktorskiego w takim terminie, aby ostateczne ustalenie tematu pracy dyplomowej nastąpiło do końca przedostatniego semestru studiów. Zaleca się składanie propozycji tematu pracy dyplomowej (wzór do pobrania) do dnia 15 stycznia (jeśli przedostatnim semestrem studiów jest semestr zimowy) lub 15 czerwca (jeśli przedostatnim semestrem studiów jest semestr letni). Zaleca się, aby tematyka pracy dyplomowej stanowiąca komentarz do programu półrecitalu dyplomowego miała formę artykułu z bibliografią.

 • Temat i osoba promotora pracy (którym jest nauczyciel akademicki prowadzący śpiew solowy lub inny profesor, doktor habilitowany lub doktor albo inna osoba upoważniona przez Dziekana na podstawie odrębnych przepisów) podlegają zatwierdzeniu przez Dziekana Wydziału Wokalno-Aktorskiego.
 • Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod opieką merytoryczną opiekuna pracy z zastosowaniem obowiązujących wymogów formalnych i edytorskich.
 • Pracę uważa się za złożoną, jeżeli część pisemna została wgrana przez studenta do modułu APD w systemie USOS, została pozytywnie zweryfikowana przez jednolity system antyplagiatowy i zatwierdzona do recenzji przez promotora.
 • Praca może zawierać abstrakt w języku angielskim – maksymalnie 200 wyrazów.
 • Wymogi edytorskie:
  • format arkusza papieru: A4,
  • wydruk: druk czarny, dwustronny, papier biały gramatura min. 80,
  • orientacja strony: pionowa, z tym, że strony dla zawierającej wyłącznie tabelę lub ilustrację możliwe jest zastosowanie orientacji poziomej,
  • marginesy: na oprawę 3,5 cm, pozostałe 2,5 cm,
  • czcionka: Times New Roman,
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt,
  • kolor czcionki podstawowej: czarny,
  • akapit: 1,25 cm,
  • odstęp między wierszami (interlinia): 1,5 wiersza,
  • przypisy: czcionka Times New Roman, wielkość czcionki podstawowej 10 pkt,
  • tekst podstawowy wyjustowany (wyrównanie tekstu do obu marginesów),
  • brak pozostawionych na końcu wiersza spójników (np. a, i, lub), przyimków (np. z, do, na, bez, za, pod, u, w, nad, o, od, po) lub partykuł (np. ale, ani, może, żeby, nie, by, też, za, to, co, więc, właśnie),
  • objętość pracy – min. 10 stron tekstu merytorycznego (nie wliczając strony tytułowej, spisu treści oraz oświadczenia o samodzielnym przygotowaniu pracy),
  • wszystkie strony pracy należy uwzględnić w numeracji ciągłej zamieszczonej w stopce strony w pozycji wyjustowanej (nie wliczając strony tytułowej, spisu treści oraz oświadczeń m. in. o samodzielnym przygotowaniu pracy),
  • pierwszą stronę pracy stanowi strona tytułowa z właściwie wprowadzonymi danymi identyfikującymi pracę (Strona tytułowa pracy dyplomowej I stopnia – wzór),
  • drugą stronę pracy stanowi oświadczenie studenta m. in. o samodzielnym przygotowaniu pracy (Oświadczenia – wzór),
  • kształt formalny pracy: strona tytułowa, oświadczenia m. in. o samodzielnym przygotowaniu pracy, spis treści (pierwsza numerowana strona pracy), wstęp, rozdziały, podsumowanie, bibliografia, spisy np. tabel, diagramów, rysunków, załączniki (aneksy), ew. abstrakt w jęz. angielskim – wszystkie od strony nieparzystej.

   1. Tytuły rozdziałów głównych pisane są z wielkiej litery, z wyrównaniem do lewej, kapitaliki, pogrubienie,czcionka o rozmiarze 16 punktów (od strony nieparzystej).1.1.1. Tytuły podrozdziałów pisane są małymi literami, z wyrównaniem do lewej strony, pogrubienie, czcionkę o rozmiarze 14 punktów. Podrozdziały nie powinny rozpoczynać się na dole strony (5 wersów od dołu).

    1.1.2. Tytuły elementów w podrozdziałach pisane są z wyrównaniem do lewej strony, pismo pogrubione, czcionka

    o rozmiarze 12 punktów.

    Numeracja rozdziałów, podrozdziałów i elementów podrozdziału powinna być oznaczona ciągiem cyfr arabskich oddzielonych kropkami (numeracja pozycyjna) oznaczającymi rozdział i kolejność podrozdziałów.

    Wszystkie tytuły pisze się bez kropki na końcu.

    Oznaczenie, tytuł oraz opis rysunku lub tabeli w tekście podstawowym pisane są czcionką o rozmiarze 12 punktów pod elementem graficznym.

    Wszystkie przykłady muzyczne, ilustracje, tabele i wykresy powinny być podpisane i posiadać odpowiednie odniesienia w tekście pracy – o ile wymaga tego komunikacja z tekstem.

    Przykłady muzyczne i ilustracje powinny być czytelne, konieczne jest podanie źródeł ilustracji i przykładów (w podpisie, w przypisie lub w bibliografii).

    Tekst przypisów pisany jest czcionką o rozmiarze 10 punktów.

    Przypisy numeruje się w sposób ciągły.

    Przypisy bibliograficzne są realizowane w systemie „polskim” (dolny przypis) lub wg wybranego sposobu w systemie harwardzkim (zawsze konsekwentnie w całej pracy).

    Praca magisterska powinna mieć strony ponumerowane cyframi arabskimi w stopce po prawej stronie. Strony tytułowej a także oświadczenia nie numeruje się, choć wlicza się do numeracji całości pracy.

    Tytuły utworów literackich, sztuk teatralnych, kompozycji, obrazów itp. powinny być napisane kursywą.

    Słowa, które powinny być wyróżnione (wyeksponowane) w tekście głównym należy zapisać rozstrzeloną czcionką (nie pogrubioną).

    Cytaty w pracy dyplomowej należy wyróżnić, stosując cudzysłów.

    Stosuje się także wyodrębnianie graficzne cytatów rozbudowanych.

    W wyróżnionych cytatach można zastosować <podwójny cudzysłów> lub tzw. cudzysłów ostrokątny, dla podkreślenia czegoś, co

    było już uprzednio opatrzone cudzysłowem.

    Słowa oznaczone znakami diakrytycznymi należy napisać zgodnie z oryginalną pisownią: np. Bartók, Charles, Camille Saint-Saëns. Nie zamienia się niemieckich ä, ü na ae, ue itd.

    Bibliografia prac licencjackich, dyplomowych i magisterskich ma formę wykazu źródeł i prac cytowanych.

    Bibliografię należy porządkować alfabetycznie, zapisując poszczególne pozycje zgodnie z zasadami tworzenia bibliografii opisanymi w Polskich Normach: PN-ISO 690 dokumentacja, przypisy bibliograficzne: zawartość, forma i struktura oraz norma PN-ISO 690-2 informacja i dokumentacja. Dokumenty elektroniczne i ich części.

II. Egzamin dyplomowy.

A. Półrecital dyplomowy:

 • Zakres półrecitalu określony jest Uchwałą Rady Wydziału Wokalno-Aktorskiego w Ramowym Programie Egzaminu Ze Śpiewu Solowego Studiów I Stopnia,
 • Program półrecitalu nie powinien przekroczyć 30 minut,
 • Niedozwolone jest powtarzanie utworów z poprzednich semestrów,
 • Wszystkie utwory należy wykonać z pamięci.

B. Kolokwium dyplomowe:

 • Kolokwium dyplomowe to egzamin ustny z tematyki związanej z pracą pisemną, programem półrecitalu dyplomowego oraz ogólną wiedzą muzyczną.

Ocenie podlegają:

– zgodność treści pracy z tematem,

– merytoryczna poprawność opracowania,

– formalna strona pracy, poprawność językowa,

– dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu opisu.

 

III. Składowe oceny końcowej (rzeczywistego wyniku studiów):

Podstawą obliczenia ostatecznej oceny wpisywanej do dyplomu są:

a) oceny z poszczególnych elementów pracy dyplomowej,

b) oceny z poszczególnych elementów egzaminu dyplomowego,

c) średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń uzyskanych podczas studiów.

Zasady obliczeń ostatecznej oceny końcowej zawarte są w Regulaminie studiów.

Komisja egzaminacyjna może wnioskować o przyznanie dyplomu z wyróżnieniem w przypadku studentów, którzy:

 1. zdali egzamin dyplomowy przed ukończeniem ostatniego semestru studiów,
 2. uzyskali średnią ocen nie niższą niż 19 pkt ze wszystkich egzaminów i kolokwiów,
 3. uzyskali ocenę bardzo dobry + (24 pkt) lub bardzo dobry ++ (25 pkt) za recital dyplomowy,
 4. uzyskali ocenę nie niższą niż bardzo dobry (21 pkt) z pozostałych elementów egzaminu dyplomowego,
 5. uzyskali nagrodę lub wyróżnienie na znaczącym ogólnopolskim albo międzynarodowym konkursie lub festiwalu.

Studia magisterskie (II stopnia)

I. Pisemna praca dyplomowa.

 • Propozycję tematu pracy dyplomowej składa się za pośrednictwem USOS do Dziekana Wydziału Wokalno-Aktorskiego w takim terminie, aby ostateczne ustalenie tematu pracy dyplomowej nastąpiło do końca drugiego semestru studiów. Zaleca się dokonanie zgłoszenia (wzór do pobrania) do dnia 15 czerwca pierwszego roku studiów drugiego stopnia.
 • Temat i osoba promotora pracy (którym jest nauczyciel akademicki prowadzący śpiew solowy lub inny profesor, doktor habilitowany lub doktor albo inna osoba upoważniona przez Dziekana na podstawie odrębnych przepisów) podlegają zatwierdzeniu przez Dziekana Wydziału Wokalno-Aktorskiego.
 • Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod opieką merytoryczną opiekuna pracy z zastosowaniem obowiązujących wymogów formalnych i edytorskich.
 • Pracę uważa się za złożoną, jeżeli część pisemna została wgrana przez studenta do modułu APD w systemie USOS, została pozytywnie zweryfikowana przez jednolity system antyplagiatowy i zatwierdzona do recenzji przez promotora.
 • Praca może zawierać abstrakt w języku angielskim – maksymalnie 200 wyrazów.
 • Wymogi edytorskie pracy pisemnej:
  • format arkusza papieru: A4,
  • wydruk: druk czarny, jedna strona na arkusz, papier biały gramatura min. 80,
  • orientacja strony: pionowa, z tym, że strony dla zawierającej wyłącznie tabelę lub ilustrację możliwe jest zastosowanie orientacji poziomej,
  • marginesy: na oprawę 3,5 cm, pozostałe 2,5 cm,
  • czcionka: Times New Roman,
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt,
  • kolor czcionki podstawowej: czarny,
  • akapit: 1,25 cm,
  • odstęp między wierszami (interlinia): 1,5 wiersza,
  • przypisy: czcionka Times New Roman, wielkość czcionki podstawowej 10 pkt,
  • tekst podstawowy wyjustowany (wyrównanie tekstu do obu marginesów),
  • brak pozostawionych na końcu wiersza spójników (np. a, i, lub), przyimków (np. z, do, na, bez, za, pod, u, w, nad, o, od, po) lub partykuł (np. ale, ani, może, żeby, nie, by, też, za, to, co, więc, właśnie),
  • objętość pracy – min. 50 stron tekstu merytorycznego (nie wliczając strony tytułowej, spisu treści oraz oświadczeń m. in. o samodzielnym przygotowaniu pracy),
  • wszystkie strony pracy należy uwzględnić w numeracji ciągłej zamieszczonej w stopce strony w pozycji wyjustowanej (nie wliczając strony tytułowej i spisu treści oraz oświadczeń m. in. o samodzielnym przygotowaniu pracy),
 • pierwszą stronę pracy stanowi strona tytułowa z właściwie wprowadzonymi danymi identyfikującymi pracę (Strona tytułowa pracy dyplomowej II stopnia – wzór),
 • drugą stronę pracy stanowi oświadczenie studenta m. in. o samodzielnym przygotowaniu pracy (Oświadczenia – wzór),
 • kształt formalny pracy: strona tytułowa, oświadczenia m. in. o samodzielnym przygotowaniu pracy, spis treści (pierwsza numerowana strona pracy), wstęp, rozdziały, podsumowanie, bibliografia, spisy np. tabel, diagramów, rysunków, załączniki (aneksy), ew. abstrakt w jęz. angielskim – wszystkie od strony nieparzystej.

  1. Tytuły rozdziałów głównych pisane są z wielkiej litery, z wyrównaniem do lewej, kapitaliki, pogrubienie,czcionka o rozmiarze 16 punktów (od strony nieparzystej).1.1.1. Tytuły podrozdziałów pisane są małymi literami, z wyrównaniem do lewej strony, pogrubienie, czcionkę o rozmiarze 14 punktów. Podrozdziały nie powinny rozpoczynać się na dole strony (5 wersów od dołu).

   1.1.2. Tytuły elementów w podrozdziałach pisane są z wyrównaniem do lewej strony, pismo pogrubione, czcionka

   o rozmiarze 12 punktów.

   Numeracja rozdziałów, podrozdziałów i elementów podrozdziału powinna być oznaczona ciągiem cyfr arabskich oddzielonych kropkami (numeracja pozycyjna) oznaczającymi rozdział i kolejność podrozdziałów.

   Wszystkie tytuły pisze się bez kropki na końcu.

   Oznaczenie, tytuł oraz opis rysunku lub tabeli w tekście podstawowym pisane są czcionką o rozmiarze 12 punktów pod elementem graficznym.

   Wszystkie przykłady muzyczne, ilustracje, tabele i wykresy powinny być podpisane i posiadać odpowiednie odniesienia w tekście pracy – o ile wymaga tego komunikacja z tekstem.

   Przykłady muzyczne i ilustracje powinny być czytelne, konieczne jest podanie źródeł ilustracji i przykładów (w podpisie, w przypisie lub w bibliografii).

   Tekst przypisów pisany jest czcionką o rozmiarze 10 punktów.

   Przypisy numeruje się w sposób ciągły.

   Przypisy bibliograficzne są realizowane w systemie „polskim” (dolny przypis) lub wg wybranego sposobu w systemie harwardzkim (zawsze konsekwentnie w całej pracy).

   Praca magisterska powinna mieć strony ponumerowane cyframi arabskimi w stopce po prawej stronie. Strony tytułowej a także oświadczenia nie numeruje się, choć wlicza się do numeracji całości pracy.

   Tytuły utworów literackich, sztuk teatralnych, kompozycji, obrazów itp. powinny być napisane kursywą.

   Słowa, które powinny być wyróżnione (wyeksponowane) w tekście głównym należy zapisać rozstrzeloną czcionką (nie pogrubioną).

   Cytaty w pracy dyplomowej należy wyróżnić, stosując cudzysłów.

   Stosuje się także wyodrębnianie graficzne cytatów rozbudowanych.

   W wyróżnionych cytatach można zastosować <podwójny cudzysłów> lub tzw. cudzysłów ostrokątny, dla podkreślenia czegoś, co

   było już uprzednio opatrzone cudzysłowem.

   Słowa oznaczone znakami diakrytycznymi należy napisać zgodnie z oryginalną pisownią: np. Bartók, Charles, Camille Saint-Saëns. Nie zamienia się niemieckich ä, ü na ae, ue itd.

   Bibliografia prac licencjackich, dyplomowych i magisterskich ma formę wykazu źródeł i prac cytowanych.

   Bibliografię należy porządkować alfabetycznie, zapisując poszczególne pozycje zgodnie z zasadami tworzenia bibliografii opisanymi w Polskich Normach: PN-ISO 690 dokumentacja, przypisy bibliograficzne: zawartość, forma i struktura oraz norma PN-ISO 690-2 informacja i dokumentacja. Dokumenty elektroniczne i ich części.

Ocenę za pisemną pracę dyplomową stanowi średnia arytmetyczna z dwóch recenzji. Przy ocenie bierze się pod uwagę następujące aspekty:

– zgodność treści pracy z tematem określonym w tytule,

– zakres wiedzy związanej z tematem podjętym w pracy pisemnej z uwzględnieniem wiedzy ogólnej,

– dobór i wykorzystanie źródeł,

– poprawność formalną i językową pracy,

– umiejętność formułowania i argumentowania własnych tez.

II. Egzamin dyplomowy:

A. Recital dyplomowy:

 • Zakres recitalu jest określony Uchwałą Rady Wydziału Wokalno-Aktorskiego w Ramowym Programie Egzaminu Ze Śpiewu Solowego Studiów II Stopnia.
 • Recital dyplomowy wykonywany publicznie powinien składać się z utworów o znacznej trudności, różnym charakterze i z różnych epok.
 • Program recitalu uzgodniony ze swoim nauczycielem przedmiotu kierunkowego Śpiew solowy dyplomant przesyła do zatwierdzenia do Kierownika Katedry Wokalistyki najpóźniej na 1 miesiąc przed planowanym terminem recitalu (w formie wiadomości e-mail z systemu usos).
 • Na podstawie zatwierdzonego programu recitalu dyplomant przygotowuje wkładkę programową recitalu dyplomowego dostępną dla komisji i publiczności podczas recitalu zawierającą:
  • logo Uczelni,
  • nazwę Wydziału,
  • imię i nazwisko dyplomanta,
   imię i nazwisko nauczyciela akademickiego przedmiotu kierunkowego Śpiew solowy (wraz z tytułem/stopniem naukowym),
  • imię i nazwisko pianisty (wraz z tytułem/stopniem naukowym/stopniem zawodowym),
  • data dzienna i godzina rozpoczęcia recitalu,
  • miejsce (nazwa/identyfikacja sali koncertowej),
  • spis utworów wykonywanych podczas recitalu (według powszechnie stosowanych zasad redagowania programów koncertowych).

B. Kolokwium dyplomowe:

 • Kolokwium dyplomowe to egzamin ustny z tematyki związanej z pracą pisemną, programem recitalu dyplomowego, ogólną wiedzą muzyczną (w szczególności związaną z historią wykonawstwa, stylami i gatunkami muzycznymi), jak również z ogólną wiedzą humanistyczną.

III. Składowe oceny końcowej (rzeczywistego wyniku studiów):

 • Podstawą obliczenia ostatecznej oceny wpisywanej do dyplomu są:
  • oceny z poszczególnych elementów pracy dyplomowej,
  • oceny z poszczególnych elementów egzaminu dyplomowego,
  • średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń uzyskanych podczas studiów.

Z wyżej wymienionych elementów składowych wylicza się średnią arytmetyczną i zaokrągla do wartości całkowitych. Przy obliczaniu średniej arytmetycznej uwzględnia się trzykrotny mnożnik oceny za część artystyczną. Oceną pracy pisemnej jest średnia arytmetyczna ocen z recenzji.

 • Rzeczywisty wynik studiów jest średnią z powyższych ocen (przy uwzględnieniu potrójnego mnożnika dla oceny z recitalu) i jest określany do drugiego miejsca po przecinku.
 • Ogólna ocena końcowa wpisywana słownie do dyplomu wynika z zaokrąglenia rzeczywistego wyniku studiów.
 • Ocenę za egzamin dyplomowy stanowi średnia arytmetyczna ocen z recitalu dyplomowego oraz obrony pracy dyplomowej (przy uwzględnieniu potrójnego mnożnika dla oceny z recitalu).

Komisja egzaminacyjna może wnioskować o przyznanie dyplomu z wyróżnieniem w przypadku studentów, którzy:

 1. zdali egzamin dyplomowy przed ukończeniem ostatniego semestru studiów,
 2. uzyskali średnią ocen nie niższą niż 19 pkt ze wszystkich egzaminów i kolokwiów,
 3. uzyskali ocenę bardzo dobry + (24 pkt) lub bardzo dobry ++ (25 pkt) za recital dyplomowy,
 4. uzyskali ocenę nie niższą niż bardzo dobry (21 pkt) z pozostałych elementów egzaminu dyplomowego,
 5. uzyskali nagrodę lub wyróżnienie na znaczącym ogólnopolskim albo międzynarodowym konkursie lub festiwalu.
slot 88