https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Zasady dyplomowania

Studia licencjackie (I stopnia)

I. Pisemna praca dyplomowa.

Propozycję tematu pracy dyplomowej składa się w formie pisemnej w Dziale Nauczania oraz za pośrednictwem USOS do Dziekana Wydziału Wokalno-Aktorskiego w takim terminie, aby ostateczne ustalenie tematu pracy dyplomowej nastąpiło do końca przedostatniego semestru studiów. Zaleca się składanie propozycji tematu pracy dyplomowej (wzór do pobrania) do dnia 15 stycznia (jeśli przedostatnim semestrem studiów jest semestr zimowy) lub 15 czerwca (jeśli przedostatnim semestrem studiów jest semestr letni). Zaleca się, aby tematyka pracy dyplomowej stanowiąca komentarz do programu półrecitalu dyplomowego miała formę artykułu z bibliografią.

 • Temat i osoba promotora pracy (którym jest nauczyciel akademicki prowadzący śpiew solowy lub inny nauczyciel akademicki) podlegają zatwierdzeniu przez Dziekana Wydziału Wokalno-Aktorskiego.
 • Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod opieką merytoryczną opiekuna pracy z zastosowaniem obowiązujących wymogów formalnych i edytorskich.
 • Pracę pisemną w formacie PDF student wprowadza do Archiwum Prac Dyplomowych (APD). Praca zostanie przesłana przez promotora do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Promotor po zapoznaniu się z wynikami testu antyplagiatowego zatwierdza pracę lub odsyła ją do poprawy.
 • Po zatwierdzeniu pracy przez promotora, student składa ją w wersji papierowej (uwaga: wydruk wyłącznie z APD zawierający cyfry kontrolne) w Dziale Nauczania (wydruk w jednym egzemplarzu, jednostronny, oprawa miękka) do dnia 31 maja ostatniego roku studiów lub do dnia 31 stycznia, jeżeli zakończenie studiów następuje w semestrze zimowym.
 • Praca może zawierać abstrakt w języku angielskim – maksymalnie 200 wyrazów.
 • Wymogi edytorskie:
  • format arkusza papieru: A4,
  • wydruk: druk czarny, jedna strona na arkusz, papier biały gramatura min. 80,
  • orientacja strony: pionowa, z tym, że strony dla zawierającej wyłącznie tabelę lub ilustrację możliwe jest zastosowanie orientacji poziomej,
  • marginesy: na oprawę 3,5 cm, pozostałe 2,5 cm,
  • czcionka: Times New Roman,
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt,
  • kolor czcionki podstawowej: czarny,
  • akapit: 1,25 cm,
  • odstęp między wierszami (interlinia): 1,5 wiersza,
  • przypisy: czcionka Times New Roman, wielkość czcionki podstawowej 10 pkt,
  • tekst podstawowy wyjustowany (wyrównanie tekstu do obu marginesów),
  • brak pozostawionych na końcu wiersza spójników (np. a, i, lub), przyimków (np. z, do, na, bez, za, pod, u, w, nad, o, od, po) lub partykuł (np. ale, ani, może, żeby, nie, by, też, za, to, co, więc, właśnie),
  • objętość pracy – min. 10 stron tekstu merytorycznego (nie wliczając strony tytułowej, spisu treści oraz oświadczenia o samodzielnym przygotowaniu pracy),
  • wszystkie strony pracy należy uwzględnić w numeracji ciągłej zamieszczonej w stopce strony w pozycji wyjustowanej (nie wliczając strony tytułowej, spisu treści oraz oświadczeń m. in. o samodzielnym przygotowaniu pracy),
  • pierwszą stronę pracy stanowi strona tytułowa z właściwie wprowadzonymi danymi identyfikującymi pracę (Strona tytułowa pracy dyplomowej I stopnia – wzór),
  • ostatnią stronę pracy stanowią oświadczenia studenta m. in. o samodzielnym przygotowaniu pracy (Oświadczenia – wzór),
  • kształt formalny pracy: strona tytułowa, treść merytoryczna, spis treści, oświadczenia m. in. o samodzielnym przygotowaniu pracy.

II. Egzamin dyplomowy.

A. Półrecital dyplomowy:

 • Zakres półrecitalu określony jest Uchwałą Rady Wydziału Wokalno-Aktorskiego w Ramowym Programie Egzaminu Ze Śpiewu Solowego Studiów I Stopnia,
 • Program półrecitalu nie powinien przekroczyć 30 minut,
 • Niedozwolone jest powtarzanie utworów z poprzednich semestrów,
 • Wszystkie utwory należy wykonać z pamięci.

B. Kolokwium dyplomowe:

 • Kolokwium dyplomowe to egzamin ustny z tematyki związanej z pracą pisemną, programem półrecitalu dyplomowego oraz ogólną wiedzą muzyczną.

Ocenie podlegają:

– zgodność treści pracy z tematem,

– merytoryczna poprawność opracowania,

– formalna strona pracy, poprawność językowa,

– dobór i wykorzystanie źródeł dotyczących tematu opisu.

 

III. Składowe oceny końcowej (rzeczywistego wyniku studiów):

Podstawą obliczenia ostatecznej oceny wpisywanej do dyplomu są:

a) oceny z poszczególnych elementów pracy dyplomowej,

b) oceny z poszczególnych elementów egzaminu dyplomowego,

c) średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń uzyskanych podczas studiów.

Zasady obliczeń ostatecznej oceny końcowej zawarte są w Regulaminie studiów.

Komisja egzaminacyjna może wnioskować o przyznanie dyplomu z wyróżnieniem w przypadku studentów, którzy:

 1. zdali egzamin dyplomowy przed ukończeniem ostatniego semestru studiów,
 2. uzyskali średnią ocen nie niższą niż 19 pkt ze wszystkich egzaminów i kolokwiów,
 3. uzyskali ocenę bardzo dobry + (24 pkt) lub bardzo dobry ++ (25 pkt) za recital dyplomowy,
 4. uzyskali ocenę nie niższą niż bardzo dobry (21 pkt) z pozostałych elementów egzaminu dyplomowego,
 5. uzyskali nagrodę lub wyróżnienie na znaczącym ogólnopolskim albo międzynarodowym konkursie lub festiwalu.

Studia magisterskie (II stopnia)

I. Pisemna praca dyplomowa.

 • Propozycję tematu pracy dyplomowej składa się w formie pisemnej w Dziale Nauczania oraz za pośrednictwem USOS do Dziekana Wydziału Wokalno-Aktorskiego w takim terminie, aby ostateczne ustalenie tematu pracy dyplomowej nastąpiło do końca drugiego semestru studiów. Zaleca się dokonanie zgłoszenia (wzór do pobrania) do dnia 15 czerwca pierwszego roku studiów drugiego stopnia.
 • Temat pracy i osoba promotora podlegają zatwierdzeniu przez Dziekana Wydziału Wokalno-Aktorskiego.
 • Pracę dyplomową przygotowuje student samodzielnie pod opieką merytoryczną promotora z zastosowaniem obowiązujących wymogów formalnych i edytorskich.
 • Pracę pisemną w formacie PDF student jest zobowiązany wprowadzić do Archiwum Prac Dyplomowych (APD). Praca zostanie przesłana przez promotora do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Promotor po zapoznaniu się z wynikami testu antyplagiatowego zatwierdza pracę lub odsyła ją do poprawy. Po zatwierdzeniu pracy przez promotora, student składa ją w wersji papierowej (uwaga: wydruk z APD musi zawierać cyfry kontrolne) w Dziale Nauczania do dnia 31 maja ostatniego roku studiów.
 • Praca powinna być wydrukowana w 2 egzemplarzach: jeden w twardej oprawie (druk jednostronny), jeden w miękkiej oprawie (druk jednostronny). Po zarchiwizowaniu elektronicznej wersji pracy w Archiwum Prac Dyplomowych, do wersji papierowej nie należy dołączać wersji zapisanej na płycie CD.
 • Praca może zawierać abstrakt w języku angielskim – maksymalnie 200 wyrazów.
 • Wymogi edytorskie pracy pisemnej:
  • format arkusza papieru: A4,
  • wydruk: druk czarny, jedna strona na arkusz, papier biały gramatura min. 80,
  • orientacja strony: pionowa, z tym, że strony dla zawierającej wyłącznie tabelę lub ilustrację możliwe jest zastosowanie orientacji poziomej,
  • marginesy: na oprawę 3,5 cm, pozostałe 2,5 cm,
  • czcionka: Times New Roman,
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt,
  • kolor czcionki podstawowej: czarny,
  • akapit: 1,25 cm,
  • odstęp między wierszami (interlinia): 1,5 wiersza,
  • przypisy: czcionka Times New Roman, wielkość czcionki podstawowej 10 pkt,
  • tekst podstawowy wyjustowany (wyrównanie tekstu do obu marginesów),
  • brak pozostawionych na końcu wiersza spójników (np. a, i, lub), przyimków (np. z, do, na, bez, za, pod, u, w, nad, o, od, po) lub partykuł (np. ale, ani, może, żeby, nie, by, też, za, to, co, więc, właśnie),
  • objętość pracy – min. 50 stron tekstu merytorycznego (nie wliczając strony tytułowej, spisu treści oraz oświadczeń m. in. o samodzielnym przygotowaniu pracy),
  • wszystkie strony pracy należy uwzględnić w numeracji ciągłej zamieszczonej w stopce strony w pozycji wyjustowanej (nie wliczając strony tytułowej i spisu treści oraz oświadczeń m. in. o samodzielnym przygotowaniu pracy),
 • pierwszą stronę pracy stanowi strona tytułowa z właściwie wprowadzonymi danymi identyfikującymi pracę (Strona tytułowa pracy dyplomowej II stopnia – wzór),
 • ostatnią stronę pracy stanowią oświadczenia studenta m. in. o samodzielnym przygotowaniu pracy (Oświadczenia – wzór),
 • kształt formalny pracy: strona tytułowa, treść merytoryczna, spis treści, oświadczenia studenta m. in. o samodzielnym przygotowaniu pracy.

Ocenę za pisemną pracę dyplomową stanowi średnia arytmetyczna z dwóch recenzji. Przy ocenie bierze się pod uwagę następujące aspekty:

– zgodność treści pracy z tematem określonym w tytule,

– zakres wiedzy związanej z tematem podjętym w pracy pisemnej z uwzględnieniem wiedzy ogólnej,

– dobór i wykorzystanie źródeł,

– poprawność formalną i językową pracy,

– umiejętność formułowania i argumentowania własnych tez.

II. Egzamin dyplomowy:

A. Recital dyplomowy:

 • Zakres recitalu jest określony Uchwałą Rady Wydziału Wokalno-Aktorskiego w Ramowym Programie Egzaminu Ze Śpiewu Solowego Studiów II Stopnia.
 • Recital dyplomowy wykonywany publicznie powinien składać się z utworów o znacznej trudności, różnym charakterze i z różnych epok.
 • Program recitalu uzgodniony ze swoim nauczycielem przedmiotu kierunkowego Śpiew solowy dyplomant przesyła do zatwierdzenia do Kierownika Katedry Wokalistyki najpóźniej na 1 miesiąc przed planowanym terminem recitalu (w formie wiadomości e-mail z systemu usos).
 • Na podstawie zatwierdzonego programu recitalu dyplomant przygotowuje wkładkę programową recitalu dyplomowego dostępną dla komisji i publiczności podczas recitalu zawierającą:
  • logo Uczelni,
  • nazwę Wydziału,
  • imię i nazwisko dyplomanta,
   imię i nazwisko nauczyciela akademickiego przedmiotu kierunkowego Śpiew solowy (wraz z tytułem/stopniem naukowym),
  • imię i nazwisko pianisty (wraz z tytułem/stopniem naukowym/stopniem zawodowym),
  • data dzienna i godzina rozpoczęcia recitalu,
  • miejsce (nazwa/identyfikacja sali koncertowej),
  • spis utworów wykonywanych podczas recitalu (według powszechnie stosowanych zasad redagowania programów koncertowych).

B. Kolokwium dyplomowe:

 • Kolokwium dyplomowe to egzamin ustny z tematyki związanej z pracą pisemną, programem recitalu dyplomowego, ogólną wiedzą muzyczną (w szczególności związaną z historią wykonawstwa, stylami i gatunkami muzycznymi), jak również z ogólną wiedzą humanistyczną.

III. Składowe oceny końcowej (rzeczywistego wyniku studiów):

 • Podstawą obliczenia ostatecznej oceny wpisywanej do dyplomu są:
  • oceny z poszczególnych elementów pracy dyplomowej,
  • oceny z poszczególnych elementów egzaminu dyplomowego,
  • średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń uzyskanych podczas studiów.

Z wyżej wymienionych elementów składowych wylicza się średnią arytmetyczną i zaokrągla do wartości całkowitych. Przy obliczaniu średniej arytmetycznej uwzględnia się trzykrotny mnożnik oceny za część artystyczną. Oceną pracy pisemnej jest średnia arytmetyczna ocen z recenzji.

 • Rzeczywisty wynik studiów jest średnią z powyższych ocen (przy uwzględnieniu potrójnego mnożnika dla oceny z recitalu) i jest określany do drugiego miejsca po przecinku.
 • Ogólna ocena końcowa wpisywana słownie do dyplomu wynika z zaokrąglenia rzeczywistego wyniku studiów.
 • Ocenę za egzamin dyplomowy stanowi średnia arytmetyczna ocen z recitalu dyplomowego oraz obrony pracy dyplomowej (przy uwzględnieniu potrójnego mnożnika dla oceny z recitalu).

Komisja egzaminacyjna może wnioskować o przyznanie dyplomu z wyróżnieniem w przypadku studentów, którzy:

 1. zdali egzamin dyplomowy przed ukończeniem ostatniego semestru studiów,
 2. uzyskali średnią ocen nie niższą niż 19 pkt ze wszystkich egzaminów i kolokwiów,
 3. uzyskali ocenę bardzo dobry + (24 pkt) lub bardzo dobry ++ (25 pkt) za recital dyplomowy,
 4. uzyskali ocenę nie niższą niż bardzo dobry (21 pkt) z pozostałych elementów egzaminu dyplomowego,
 5. uzyskali nagrodę lub wyróżnienie na znaczącym ogólnopolskim albo międzynarodowym konkursie lub festiwalu.