https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

mgr Grzegorz Nazaruk

Grzegorz Nazaruk. Przedmioty: arteterapia, metodyka nauczania przedmiotu Muzyka, Podstawy prawne systemu edukacji na Wydziale Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej. Urodził się w Bydgoszczy. Ukończył studia w zakresie wychowania muzycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy o specjalności nauczycielskiej. Ukończył kurs kwalifikacyjny w zakresie „Sztuki” oraz studia podyplomowe „Zarządzania oświatą” w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy. Nauczyciel dyplomowany.
Autor innowacji pedagogicznych – programy autorskie: „Wychowanie przez sztukę” – szkoła podstawowa 1993 –1998, „Kulturoznawstwo” – gimnazjum 2000 – 2005. Realizował autorski projekt pn. „Festiwal Artystyczny Gimnazjów Województwa Kujawsko – Pomorskiego <GIM – ART>”.
Publikuje artykuły w czasopismach metodycznych i pedagogicznych. Autor artykułów
w: „Ruch Muzyczny”, „Wychowanie Muzyczne w Szkole”, „Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole”, „Grupa i zabawa” oraz publikacji: „Materiały pomocnicze do nauczania „Sztuki” w kl. IV – VI szkoły podstawowej” (2001), „Integracja sztuk w twórczości wybranych kompozytorów” (2005), „Muzykoterapia w pracy z dziećmi w wieku 7 – 12 lat” (2007). Jest współautorem podręcznika do nowej podstawy programowej wiedzy o kulturze dla liceum
i technikum pt. „Spotkania z kulturą” (2012). Autor podręcznika: Zatańczmy! Dodatek do nauki tańca dla klas 4–6 szkoły podstawowej (2013).
Współpracuje z: Miejskim Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Kujawsko – Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Centrum Doskonalenia Nauczycieli TWP w Bydgoszczy, Kujawsko – Pomorską Szkołą Wyższą. Promotor
i recenzent prac podyplomowych na kierunku wiedza o kulturze.
Od 1993 r. opiekun praktyk pedagogicznych dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Akademii Bydgoskiej, Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego. W Akademii Muzycznej
w Bydgoszczy prowadzi praktyki dyplomowe od 1997 r.
Opiekun i wychowawca laureatów olimpiady artystycznej, sekcja muzyki.
Przez 18 lat był dyrektorem bydgoskich szkół podstawowych.
W ramach projektu „Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół, ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie był ekspertem opiniującym prace konkursowe na modelowe programy nauczania. Był ekspertem merytorycznym ds. opracowania koncepcji i założeń merytoryczno-dydaktycznych e-materiałów do muzyki
w szkole podstawowej oraz historii muzyki w zakresie rozszerzonym w szkole kończącej się egzaminem maturalnym w ramach projektu na opracowanie e-materiałów dydaktycznych
w zakresie powyżej wspomnianych przedmiotów w ramach Osi priorytetowej II, Działania 2.10 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Od 2001 r. jest ekspertem wpisanym na listę MEN ds. awansu zawodowego, a od 2009 r. rzeczoznawcą MEN ds. podręczników do kształcenia ogólnego.
Uzyskał wiele indywidualnych nagród za osiągnięcia artystyczne, dydaktyczno – wychowawcze i organizacyjne, m.in. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, dwukrotnie nagrodę Kuratora Oświaty, Nagroda Prezydenta Bydgoszczy, „Przyjaciel Dziecka” przyznana przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie, Nagroda Komitetu Głównego Olimpiady Artystycznej w Warszawie.