https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Dyrygentura

Wkrótce…

 

 

 

Jazz i Muzyka Estradowa

Studia licencjackie

1.Wykonanie recitalu

 

Instrumentalistyka jazzowa

Licencjat przygotowuje recital dyplomowy uwzględniając następujące wytyczne: program powinien mieć charakter przekrojowy i zawierać utwór w szybkim tempie (up tempo), balladę, utwór o charakterystyce stright ahead w pulsacji swingowej oraz utwór w odmiennej estetyce (pulsacja latynoamerykańska – bossa nova, samba, salsa; walc bądź pulsacja ósmawkowa – funk). Licencjat winien zaprezentować umiejętność wykonania tematów utworów oraz improwizacji zgodnych z estetyką poszczególnych utworów. Czas trwania recitalu powinien być nie krótszy niż 30 minut. W przypadku instrumentów melodyczno- harmonicznych jak fortepian, gitara, wibrafon i inne (akordeon, organy), recital winien zawierać jeden utwór wykonany solo. W przypadku instrumentów melodycznych licencjat powinien wykazać się umiejętnością prezentacji solowej kadencji. Oceniana jest także kreatywność przy tworzeniu opracowań i aranżacji repertuaru. Propozycja przykładowego egzaminu dyplomowego:

  • Cheesecake (up tempo)
  • Teach Me Tonight (stright ahead)
  • My One and Only Love (ballada; solo)
  • Windows (jazz waltz)

Wokalistyka jazzowa

Licencjat przygotowuje recital dyplomowy uwzględniając następujące wytyczne: program powinien mieć charakter przekrojowy i zawierać siedem utworów, w tym trzy utrzymane w stylistyce jazzowej. W programie występu winna znaleźć się jedna ballada, a co najmniej cztery utwory licencjat powinien wykonać z towarzyszeniem sekcji rytmicznej (fortepian, kontrabas/git. basowa, perkusja). Obligatoryjne jest wykonanie jednego utworu w języku polskim. Czas trwania recitalu powinien być nie krótszy niż 30 minut.

Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki estradowej

Licencjat na swoim recitalu dyplomowym winien zadyrygować jednym utworem z Big bandem oraz poprowadzić i wykonać na instrumencie (zaśpiewać) trzy utwory z mniejszym zespołem typu combo. Czas trwania koncertu dyplomowego od 20 do 25 min.

r

2. Pisemna praca dyplomowa

Tematyka pracy dyplomowej licencjata winna zawierać się w treściach programowych Kierunku studiów i generalnie dotyczyć zagadnień związanych z muzyką. Na tym pierwszym etapie publicystyki naukowej zadaniem licencjata jest stworzenie swoistej kompilacji  informacji związanych z tematem pracy, zaczerpniętych z wiarygodnych źródeł. W uzasadnionych przypadkach piszący może podjąć próbę podjęcia nowego tematu, nie mającego jeszcze swego opracowania w literaturze przedmiotu. Związane jest to ze szczególnym statusem muzyki jazzowej i estradowej nie posiadającej jeszcze swych naukowych studiów.

Typowa praca licencjacka powinna składać się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia i bibliografii, ewentualnie aneksów. We wstępie piszący zamieszcza wszystkie niezbędne elementy metodologiczne pozwalające pracy uzyskać status naukowej. Istnieje także możliwość umieszczenia w pracy rozdziału metodologicznego, gdzie powyższe elementy powinny być zawarte. Pierwszy rozdział najczęściej poświęcony jest prezentacji tła historycznego omawianego zagadnienia. Rozdział drugi jest miejscem, w którym piszący zwykle skupia się na bardziej zawężonych wiadomościach związanych z tematem pracy. Rozdział trzeci, zwykle najdłuższy, dotyczy przeważnie sedna sprawy, ma charakter analityczny lub porównawczy, może zawierać też rozważania estetyzujące. Całą pracę winny wieńczyć wnioski końcowe, czyli rozważania o charakterze podsumowującym, podsumowującym. Powinny one nawiązywać umieszczonych we wstępie celów pracy i być odpowiedzią na wcześniej postawione pytania.  Po wnioskach zostaje umieszczona bibliografia. Pracę należy złożyć nie później niż do 31 maja br.

r

3. Przebieg egzaminu dyplomowego

Sprawdzian z wiedzy

Podczas egzaminu licencjatowi zadawane są przez członków komisji trzy pytania. Z reguły dotyczą one recitalu dyplomowego, procesu jego przygotowania i osiągniętych celów. Mogą się też pojawić pytania z historii muzyki jazzowej, bądź dotyczące wiedzy zdobytej podczas studiów.

Recenzje pisemnej pracy dyplomowej.

Recenzent, wyznaczony przez Dziekana Wydziału, dokonuje oceny pisemnej pracy dyplomowej licencjata. W swej recenzji oceniający posługuje się schematem zamieszczonym w USOS, udzielając odpowiedzi na postawione tam pytania i wypełniając odpowiednie rubryki. Według identycznego schematu postępuje promotor pracy, dokonując oceny pod kątem współdziałania ze studentem w trakcie procesu powstawania jego pracy dyplomowej.

Obrona pisemnej pracy dyplomowej.

Na posiedzeniu komisji oceniającej egzamin dyplomowy licencjata recenzent odczytuje swoją opinię o pracy dyplomowej. Odnosząc się do punktów zamieszczonych w USOS ocenia jej poszczególne aspekty. Swoją opinię wyraża także promotor. Licencjat może wyrazić odrębne zdanie, nie zgadzając się z oceną recenzenta, lecz jego polemika nie ma wpływu na ostateczną ocenę pracy, gdyż zgodnie z procedurami została ona wcześniej zapisana w systemie USOS bez możliwości modyfikacji.

 

Studia magisterskie

1. Wykonanie recitalu

 

Instrumentalistyka jazzowa

Magistrant przygotowuje recital dyplomowy uwzględniając następujące wytyczne: program powinien być utrzymany w jednorodnej stylistyce np. hard bopowej, funkowej, latynoskiej, swingowej itp. Recital może składać się z kompozycji autorskich pod warunkiem, że zachowana zostanie spójność stylistyczna.  Czas trwania recitalu nie powinien być krótszy niż 45 minut.

Wokalistyka jazzowa

Magistrant przygotowuje na recital dyplomowy repertuar złożony z 9-10 utworów o zróżnicowanej stylistyce (jazzowa, estradowa), zawierający obowiązkowo przynajmniej jeden utwór w języku polskim, balladę jazzową, jeden utwór wykonywany w całości scatem oraz trzy utwory zawierające improwizację scatem. Przynajmniej połowa repertuaru powinna być wykonana z towarzyszeniem sekcji, a jeden z utworów w duecie (z fortepianem). Istnieje możliwość zaprezentowania utworów autorskich. Czas trwania recitalu nie powinien być krótszy niż 45 minut.

Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki estradowej

Magistrant  podczas swego recitalu dyplomowego zobowiązany jest zadyrygować trzema utworami przeznaczonymi na big band z czego jeden z nich winien być wykonany razem z orkiestrą (w charakterze solisty-dyrygenta), a także poprowadzić i wykonać dwa utwory z mniejszym zespołem typu combo. Czas trwania koncertu od 35 do 40 minut.

r

2. Złożenie pisemnej pracy dyplomowej

Tematyka pracy dyplomowej magistranta winna zawierać się w treściach programowych Kierunku studiów i generalnie dotyczyć zagadnień związanych z muzyką. Na tym etapie publicystyki naukowej zadaniem jest próba podjęcia nowego tematu, nie mającego jeszcze swego opracowania w literaturze przedmiotu, przy wykorzystaniu wartościowych informacji związanych z tematem pracy, zaczerpniętych z wiarygodnych źródeł. Pracę należy złożyć nie później niż do 31 maja br.

r

3. Przebieg egzaminu dyplomowego

Kolokwium magisterskie.

Egzamin rozpoczyna wypowiedź ustna magistranta na wyznaczony temat, który przekazywany jest do wiadomości nie później niż na 7 dni przed terminem egzaminu. Czas przeznaczony na wypowiedź powinien oscylować w granicach od 10 do 15 minut. Dyplomant może wykorzystać środki multimedialne (prezentacja multimedialna, przykłady audio/video), przy czym treść prezentacji może zawierać wyłącznie konspekt oraz źródła. Konspekt wypowiedzi można przygotować również w formie papierowej. Ponadto podczas kolokwium magistrantowi zadawane są przez członków komisji trzy pytania. Z reguły dotyczą one recitalu dyplomowego, procesu jego przygotowania i osiągniętych celów. Mogą się też pojawić pytania z historii muzyki jazzowej, bądź dotyczące wiedzy zdobytej podczas studiów.

Recenzje pisemnej pracy dyplomowej.

Recenzent, wyznaczony przez Dziekana Wydziału, dokonuje oceny pisemnej pracy dyplomowej magistranta. W swej recenzji oceniający posługuje się schematem zamieszczonym w USOS, udzielając odpowiedzi na postawione tam pytania i wypełniając odpowiednie rubryki. Według identycznego schematu postępuje promotor pracy, dokonując oceny pod kątem współdziałania ze studentem w trakcie procesu powstawania jego pracy dyplomowej.

Obrona pisemnej pracy dyplomowej.

Na posiedzeniu komisji oceniającej egzamin dyplomowy magistranta recenzent odczytuje swoją opinię o pracy dyplomowej. Odnosząc się do punktów zamieszczonych w USOS ocenia jej poszczególne aspekty. Swoją opinię wyraża także promotor. Magistrant może wyrazić odrębne zdanie, nie zgadzając się z oceną recenzenta, lecz jego polemika nie ma wpływu na ostateczną ocenę pracy, gdyż zgodnie z procedurami została ona wcześniej zapisana w systemie USOS bez możliwości modyfikacji.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Studia licencjackie

1.Lekcja dyplomowa

Licencjat przygotowuje i prowadzi lekcję Muzyki w wybranej lub przydzielonej klasie (kl. IV‑VII) ogólnokształcącej szkoły podstawowej. Zajęcia powinny wykorzystywać minimum 3 aktywne formy działalności muzycznej, dobrane i opracowane zgodnie z obowiązującą podstawą programową, programem nauczania, tematem lekcji i etapem rozwojowym danej grupy wiekowej. Prowadzący przygotowuje również konspekt zajęć, przedstawiając w nim: cele i założenia lekcji, metody pracy, repertuar, plan i przebieg lekcji. Podczas pracy z uczniami wykorzystuje nabyte podczas studiów umiejętności i wiadomości muzyczne oraz metodyczne.

 

1.1. Koncert dyplomowy (specjalizacja: Dyrygentura chóralna, Muzyka kościelna

Licencjat przygotowuje dwa utwory dyplomowe z Chórem Wydziałowym AMFN, uwzględniając następujące wytyczne: program egzaminacyjny musi być wykonany z pamięci, przed rozpoczęciem każdego utworu należy podać dźwięki z kamertonu, utwory a cappella powinny być zróżnicowane pod kątem charakteru i dostosowane do możliwości wykonawczych prowadzącego i zespołu wykonawczego. Specjalizacja Muzyka kościelna: obowiązuje repertuar chóralnej muzyki sakralnej.

 

r

2. Pisemna praca dyplomowa

Tematyka pracy dyplomowej licencjata winna zawierać się w treściach programowych kierunku studiów i dotyczyć zagadnień związanych z edukacją muzyczną oraz fakultatywnymi specjalizacjami. Na zakończenie pierwszego stopnia studiów publicystyka naukowa powinna być pracą zawierającą informacje związane z tematem pracy, opisane na podstawie zdobytych wiadomości, umiejętności i doświadczeń, poparte i wzmocnione literaturą, zaczerpniętą z wiarygodnych źródeł.

Typowa praca licencjacka powinna składać się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia (podsumowania), bibliografii i stosownych aneksów. We wstępie licencjat powinien zawrzeć tytuł pracy z uzasadnieniem wyboru oraz krótkie przedstawienie układu pracy z syntetycznym i klarownym opisem zawartości poszczególnych części. Piszący może zamieścić również wszystkie niezbędne elementy metodologiczne, pozwalające pracy uzyskać status naukowej. W rozdziale pierwszym, będącym przeglądem literatury przedmiotu, powinny zostać wyjaśnione wszystkie terminy wynikające z tytułu pracy i zaprezentowane wyniki badań na podobny temat. Rozdział drugi zawierać powinien metodologiczne podstawy pracy naukowej (jeśli nie zostały one omówione we wstępie). W kolejnym rozdziale lub rozdziałach, piszący powinien skupić się na bardziej zawężonych wiadomościach związanych z tematem pracy. Rozdziały te, dotyczą sedna sprawy, mają charakter analityczny lub porównawczy, mogą zawierać też rozważania estetyzujące. Całą pracę winny wieńczyć wnioski końcowe, czyli rozważania o charakterze podsumowującym, z przedstawieniem wyników badań i weryfikacją postawionych hipotez badawczych. Powinny one nawiązywać do umieszczonych celów pracy i być odpowiedzią na wcześniej postawione pytania. Po wnioskach zostaje umieszczona bibliografia i aneksy, będące uzupełnieniem omawianych treści. Pracę należy złożyć nie później niż do 31 maja br.

 

r

3. Przebieg egzaminu dyplomowego

Sprawdzian z wiedzy

Podczas egzaminu licencjatowi zadawane są przez członków komisji trzy pytania. Z reguły dotyczą one realizacji lekcji dyplomowej oraz wiedzy przyswojonej w toku studiów; w przypadku nieobligatoryjnych specjalizacji również realizacji koncertu dyplomowego.

Recenzje pisemnej pracy dyplomowej.

Recenzent, wyznaczony przez Dziekana Wydziału, dokonuje oceny pisemnej pracy dyplomowej licencjata. W swej recenzji oceniający posługuje się schematem zamieszczonym w USOS, udzielając odpowiedzi na postawione tam pytania i wypełniając odpowiednie rubryki. Według identycznego schematu postępuje promotor pracy, dokonując oceny pod kątem współdziałania ze studentem w trakcie procesu powstawania jego pracy dyplomowej.

Obrona pisemnej pracy dyplomowej.

Na posiedzeniu komisji oceniającej egzamin dyplomowy licencjata recenzent odczytuje swoją opinię o pracy dyplomowej. Odnosząc się do punktów zamieszczonych w USOS ocenia jej poszczególne aspekty. Swoją opinię wyraża także promotor. Licencjat może wyrazić odrębne zdanie, nie zgadzając się z oceną recenzenta, lecz jego polemika nie ma wpływu na ostateczną ocenę pracy, gdyż zgodnie z procedurami została ona wcześniej zapisana w systemie USOS bez możliwości modyfikacji.

Studia magisterskie

1. Lekcja dyplomowa

Końcowym etapem studiów II stopnia na Kierunku Edukacja muzyczna jest lekcja dyplomowa, przeprowadzona zgodnie z wyborem:

a. Magistrant prowadzi zajęcia w zakresie przedmiotu Muzyka w ponadpodstawowej szkole średniej (liceum ogólnokształcące lub technikum). Realizuje temat zgodny z podstawą programową i założeniami przedmiotu, z wykorzystaniem odpowiednich aktywnych metod i sposobów pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem słuchania muzyki. Przygotowuje konspekt zajęć, w którym przedstawia cele lekcji oraz plan i przebieg zajęć muzycznych z młodzieżą.

b.  Magistrant przygotowuje i prowadzi lekcję Kształcenia słuchu lub Audycji muzycznych w wybranej klasie (IV-VI) podstawowej szkoły muzycznej lub szkoły muzycznej I st. Podczas zajęć realizuje zagadnienie muzyczne zgodne z programem nauczania, wykorzystując odpowiednie metody dydaktyczne. Przygotowaną lekcję z celami, wybranym repertuarem, planem i przebiegiem zajęć, przedstawia również w formie konspektu

 

1.1. Koncert dyplomowy

Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno‑instrumentalnych

Magistrant w ciągu roku akademickiego przygotowuje się do dwóch koncertów z wybranymi przez siebie zespołami wykonawczymi: chóralnym oraz instrumentalnym. Czas trwania występu nie powinien być krótszy niż 15 minut w przypadku orkiestry i 20 minut w przypadku zespołu chóralnego. Programy egzaminacyjne muszą być wykonane z pamięci. W przypadku koncertu chóralnego utwory a cappella powinny być zróżnicowane pod kątem charakteru.

Kształcenie w zakresie muzyki sakralnej

Magistrant tworzy koncepcje muzyki podczas liturgii mszy świętej dla wyznaczonej niedzieli w ciągu roku liturgicznego. Jest odpowiedzialny za: przygotowanie i poprowadzenie chóru kościelnego, akompaniament liturgiczny, przygotowanie kantora i psałterzysty (w przypadku braku pełni ich rolę zza kontuaru), wykonanie improwizacji organowych oraz literatury organowej.

r

2. Pisemna praca dyplomowa

Tematyka pracy dyplomowej magistranta winna zawierać się w treściach programowych kierunku studiów i dotyczyć zagadnień związanych z edukacją muzyczną oraz fakultatywnymi specjalnościami. Na zakończenie drugiego stopnia studiów publicystyka naukowa powinna być pracą zawierającą informacje związane z tematem pracy, opisane na podstawie zdobytych wiadomości, umiejętności i doświadczeń, poparte i wzmocnione literaturą, zaczerpniętą z wiarygodnych źródeł.

r

3. Przebieg egzaminu dyplomowego

Kolokwium magisterskie.

Egzamin rozpoczyna wypowiedź ustna magistranta na wyznaczony temat, który przekazywany jest do wiadomości nie później niż na 7 dni przed terminem egzaminu. Czas przeznaczony na wypowiedź powinien oscylować w granicach od 10 do 15 minut. Dyplomant może wykorzystać środki multimedialne (prezentacja multimedialna, przykłady audio/video), przy czym treść prezentacji może zawierać wyłącznie konspekt oraz źródła. Konspekt wypowiedzi można przygotować również w formie papierowej. Ponadto podczas kolokwium magistrantowi zadawane są przez członków komisji trzy pytania. Z reguły dotyczą one realizacji lekcji dyplomowej oraz wiedzy przyswojonej w toku studiów; w przypadku nieobligatoryjnych specjalności również realizacji koncertu dyplomowego.

Recenzje pisemnej pracy dyplomowej.

Recenzent, wyznaczony przez Dziekana Wydziału, dokonuje oceny pisemnej pracy dyplomowej magistranta. W swej recenzji oceniający posługuje się schematem zamieszczonym w USOS, udzielając odpowiedzi na postawione tam pytania i wypełniając odpowiednie rubryki. Według identycznego schematu postępuje promotor pracy, dokonując oceny pod kątem współdziałania ze studentem w trakcie procesu powstawania jego pracy dyplomowej.

Obrona pisemnej pracy dyplomowej.

Na posiedzeniu komisji oceniającej egzamin dyplomowy magistranta recenzent odczytuje swoją opinię o pracy dyplomowej. Odnosząc się do punktów zamieszczonych w USOS ocenia jej poszczególne aspekty. Swoją opinię wyraża także promotor. Magistrant może wyrazić odrębne zdanie, nie zgadzając się z oceną recenzenta, lecz jego polemika nie ma wpływu na ostateczną ocenę pracy, gdyż zgodnie z procedurami została ona wcześniej zapisana w systemie USOS bez możliwości modyfikacji.

slot 88