Slot Online Situs Slot Server Kamboja Megawin https://promoslot.azurefd.net https://zero.id/ Bandarsloto https://hellodollyonbroadway.com/ Slot Gacor Online Hari Ini Deposit Pulsa Tanpa Potongan Slot Pulsa Tanpa Potongan Slot Server Thailand Slot Online Slot Deposit Dana Tanpa Potongan Situs Slot Gacor Slot Gacor Terpercaya Situs Slot Deposit Pulsa

Dyrygentura

Wkrótce…

 

 

 

Jazz i Muzyka Estradowa

Studia licencjackie

1.Wykonanie recitalu

 

Instrumentalistyka jazzowa

Licencjat przygotowuje recital dyplomowy uwzględniając następujące wytyczne: program powinien mieć charakter przekrojowy i zawierać utwór w szybkim tempie (up tempo), balladę, utwór o charakterystyce stright ahead w pulsacji swingowej oraz utwór w odmiennej estetyce (pulsacja latynoamerykańska – bossa nova, samba, salsa; walc bądź pulsacja ósmawkowa – funk). Licencjat winien zaprezentować umiejętność wykonania tematów utworów oraz improwizacji zgodnych z estetyką poszczególnych utworów. Czas trwania recitalu powinien być nie krótszy niż 30 minut. W przypadku instrumentów melodyczno- harmonicznych jak fortepian, gitara, wibrafon i inne (akordeon, organy), recital winien zawierać jeden utwór wykonany solo. W przypadku instrumentów melodycznych licencjat powinien wykazać się umiejętnością prezentacji solowej kadencji. Oceniana jest także kreatywność przy tworzeniu opracowań i aranżacji repertuaru. Propozycja przykładowego egzaminu dyplomowego:

  • Cheesecake (up tempo)
  • Teach Me Tonight (stright ahead)
  • My One and Only Love (ballada; solo)
  • Windows (jazz waltz)

Wokalistyka jazzowa

Licencjat przygotowuje recital dyplomowy uwzględniając następujące wytyczne: program powinien mieć charakter przekrojowy i zawierać siedem utworów, w tym trzy utrzymane w stylistyce jazzowej. W programie występu winna znaleźć się jedna ballada, a co najmniej cztery utwory licencjat powinien wykonać z towarzyszeniem sekcji rytmicznej (fortepian, kontrabas/git. basowa, perkusja). Obligatoryjne jest wykonanie jednego utworu w języku polskim. Czas trwania recitalu powinien być nie krótszy niż 30 minut.

Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki estradowej

Licencjat na swoim recitalu dyplomowym winien zadyrygować jednym utworem z Big bandem oraz poprowadzić i wykonać na instrumencie (zaśpiewać) trzy utwory z mniejszym zespołem typu combo. Czas trwania koncertu dyplomowego od 20 do 25 min.

r

2. Pisemna praca dyplomowa

Tematyka pracy dyplomowej licencjata winna zawierać się w treściach programowych Kierunku studiów i generalnie dotyczyć zagadnień związanych z muzyką. Na tym pierwszym etapie publicystyki naukowej zadaniem licencjata jest stworzenie swoistej kompilacji  informacji związanych z tematem pracy, zaczerpniętych z wiarygodnych źródeł. W uzasadnionych przypadkach piszący może podjąć próbę podjęcia nowego tematu, nie mającego jeszcze swego opracowania w literaturze przedmiotu. Związane jest to ze szczególnym statusem muzyki jazzowej i estradowej nie posiadającej jeszcze swych naukowych studiów.

Typowa praca licencjacka powinna składać się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia i bibliografii, ewentualnie aneksów. We wstępie piszący zamieszcza wszystkie niezbędne elementy metodologiczne pozwalające pracy uzyskać status naukowej. Istnieje także możliwość umieszczenia w pracy rozdziału metodologicznego, gdzie powyższe elementy powinny być zawarte. Pierwszy rozdział najczęściej poświęcony jest prezentacji tła historycznego omawianego zagadnienia. Rozdział drugi jest miejscem, w którym piszący zwykle skupia się na bardziej zawężonych wiadomościach związanych z tematem pracy. Rozdział trzeci, zwykle najdłuższy, dotyczy przeważnie sedna sprawy, ma charakter analityczny lub porównawczy, może zawierać też rozważania estetyzujące. Całą pracę winny wieńczyć wnioski końcowe, czyli rozważania o charakterze podsumowującym, podsumowującym. Powinny one nawiązywać umieszczonych we wstępie celów pracy i być odpowiedzią na wcześniej postawione pytania.  Po wnioskach zostaje umieszczona bibliografia. Pracę należy złożyć nie później niż do 31 maja br.

r

3. Przebieg egzaminu dyplomowego

Sprawdzian z wiedzy

Podczas egzaminu licencjatowi zadawane są przez członków komisji trzy pytania. Z reguły dotyczą one recitalu dyplomowego, procesu jego przygotowania i osiągniętych celów. Mogą się też pojawić pytania z historii muzyki jazzowej, bądź dotyczące wiedzy zdobytej podczas studiów.

Recenzje pisemnej pracy dyplomowej.

Recenzent, wyznaczony przez Dziekana Wydziału, dokonuje oceny pisemnej pracy dyplomowej licencjata. W swej recenzji oceniający posługuje się schematem zamieszczonym w USOS, udzielając odpowiedzi na postawione tam pytania i wypełniając odpowiednie rubryki. Według identycznego schematu postępuje promotor pracy, dokonując oceny pod kątem współdziałania ze studentem w trakcie procesu powstawania jego pracy dyplomowej.

Obrona pisemnej pracy dyplomowej.

Na posiedzeniu komisji oceniającej egzamin dyplomowy licencjata recenzent odczytuje swoją opinię o pracy dyplomowej. Odnosząc się do punktów zamieszczonych w USOS ocenia jej poszczególne aspekty. Swoją opinię wyraża także promotor. Licencjat może wyrazić odrębne zdanie, nie zgadzając się z oceną recenzenta, lecz jego polemika nie ma wpływu na ostateczną ocenę pracy, gdyż zgodnie z procedurami została ona wcześniej zapisana w systemie USOS bez możliwości modyfikacji.

 

Studia magisterskie

1. Wykonanie recitalu

 

Instrumentalistyka jazzowa

Magistrant przygotowuje recital dyplomowy uwzględniając następujące wytyczne: program powinien być utrzymany w jednorodnej stylistyce np. hard bopowej, funkowej, latynoskiej, swingowej itp. Recital może składać się z kompozycji autorskich pod warunkiem, że zachowana zostanie spójność stylistyczna.  Czas trwania recitalu nie powinien być krótszy niż 45 minut.

Wokalistyka jazzowa

Magistrant przygotowuje na recital dyplomowy repertuar złożony z 9-10 utworów o zróżnicowanej stylistyce (jazzowa, estradowa), zawierający obowiązkowo przynajmniej jeden utwór w języku polskim, balladę jazzową, jeden utwór wykonywany w całości scatem oraz trzy utwory zawierające improwizację scatem. Przynajmniej połowa repertuaru powinna być wykonana z towarzyszeniem sekcji, a jeden z utworów w duecie (z fortepianem). Istnieje możliwość zaprezentowania utworów autorskich. Czas trwania recitalu nie powinien być krótszy niż 45 minut.

Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki estradowej

Magistrant  podczas swego recitalu dyplomowego zobowiązany jest zadyrygować trzema utworami przeznaczonymi na big band z czego jeden z nich winien być wykonany razem z orkiestrą (w charakterze solisty-dyrygenta), a także poprowadzić i wykonać dwa utwory z mniejszym zespołem typu combo. Czas trwania koncertu od 35 do 40 minut.

r

2. Złożenie pisemnej pracy dyplomowej

Tematyka pracy dyplomowej magistranta winna zawierać się w treściach programowych Kierunku studiów i generalnie dotyczyć zagadnień związanych z muzyką. Na tym etapie publicystyki naukowej zadaniem jest próba podjęcia nowego tematu, nie mającego jeszcze swego opracowania w literaturze przedmiotu, przy wykorzystaniu wartościowych informacji związanych z tematem pracy, zaczerpniętych z wiarygodnych źródeł. Pracę należy złożyć nie później niż do 31 maja br.

r

3. Przebieg egzaminu dyplomowego

Kolokwium magisterskie.

Egzamin rozpoczyna wypowiedź ustna magistranta na wyznaczony temat, który przekazywany jest do wiadomości nie później niż na 7 dni przed terminem egzaminu. Czas przeznaczony na wypowiedź powinien oscylować w granicach od 10 do 15 minut. Dyplomant może wykorzystać środki multimedialne (prezentacja multimedialna, przykłady audio/video), przy czym treść prezentacji może zawierać wyłącznie konspekt oraz źródła. Konspekt wypowiedzi można przygotować również w formie papierowej. Ponadto podczas kolokwium magistrantowi zadawane są przez członków komisji trzy pytania. Z reguły dotyczą one recitalu dyplomowego, procesu jego przygotowania i osiągniętych celów. Mogą się też pojawić pytania z historii muzyki jazzowej, bądź dotyczące wiedzy zdobytej podczas studiów.

Recenzje pisemnej pracy dyplomowej.

Recenzent, wyznaczony przez Dziekana Wydziału, dokonuje oceny pisemnej pracy dyplomowej magistranta. W swej recenzji oceniający posługuje się schematem zamieszczonym w USOS, udzielając odpowiedzi na postawione tam pytania i wypełniając odpowiednie rubryki. Według identycznego schematu postępuje promotor pracy, dokonując oceny pod kątem współdziałania ze studentem w trakcie procesu powstawania jego pracy dyplomowej.

Obrona pisemnej pracy dyplomowej.

Na posiedzeniu komisji oceniającej egzamin dyplomowy magistranta recenzent odczytuje swoją opinię o pracy dyplomowej. Odnosząc się do punktów zamieszczonych w USOS ocenia jej poszczególne aspekty. Swoją opinię wyraża także promotor. Magistrant może wyrazić odrębne zdanie, nie zgadzając się z oceną recenzenta, lecz jego polemika nie ma wpływu na ostateczną ocenę pracy, gdyż zgodnie z procedurami została ona wcześniej zapisana w systemie USOS bez możliwości modyfikacji.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Studia licencjackie

1.Lekcja dyplomowa

Licencjat przygotowuje i prowadzi lekcję Muzyki w wybranej lub przydzielonej klasie (kl. IV‑VII) ogólnokształcącej szkoły podstawowej. Zajęcia powinny wykorzystywać minimum 3 aktywne formy działalności muzycznej, dobrane i opracowane zgodnie z obowiązującą podstawą programową, programem nauczania, tematem lekcji i etapem rozwojowym danej grupy wiekowej. Prowadzący przygotowuje również konspekt zajęć, przedstawiając w nim: cele i założenia lekcji, metody pracy, repertuar, plan i przebieg lekcji. Podczas pracy z uczniami wykorzystuje nabyte podczas studiów umiejętności i wiadomości muzyczne oraz metodyczne.

 

1.1. Koncert dyplomowy (specjalizacja: Dyrygentura chóralna, Muzyka kościelna

Licencjat przygotowuje dwa utwory dyplomowe z Chórem Wydziałowym AMFN, uwzględniając następujące wytyczne: program egzaminacyjny musi być wykonany z pamięci, przed rozpoczęciem każdego utworu należy podać dźwięki z kamertonu, utwory a cappella powinny być zróżnicowane pod kątem charakteru i dostosowane do możliwości wykonawczych prowadzącego i zespołu wykonawczego. Specjalizacja Muzyka kościelna: obowiązuje repertuar chóralnej muzyki sakralnej.

 

r

2. Pisemna praca dyplomowa

Tematyka pracy dyplomowej licencjata winna zawierać się w treściach programowych kierunku studiów i dotyczyć zagadnień związanych z edukacją muzyczną oraz fakultatywnymi specjalizacjami. Na zakończenie pierwszego stopnia studiów publicystyka naukowa powinna być pracą zawierającą informacje związane z tematem pracy, opisane na podstawie zdobytych wiadomości, umiejętności i doświadczeń, poparte i wzmocnione literaturą, zaczerpniętą z wiarygodnych źródeł.

Typowa praca licencjacka powinna składać się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia (podsumowania), bibliografii i stosownych aneksów. We wstępie licencjat powinien zawrzeć tytuł pracy z uzasadnieniem wyboru oraz krótkie przedstawienie układu pracy z syntetycznym i klarownym opisem zawartości poszczególnych części. Piszący może zamieścić również wszystkie niezbędne elementy metodologiczne, pozwalające pracy uzyskać status naukowej. W rozdziale pierwszym, będącym przeglądem literatury przedmiotu, powinny zostać wyjaśnione wszystkie terminy wynikające z tytułu pracy i zaprezentowane wyniki badań na podobny temat. Rozdział drugi zawierać powinien metodologiczne podstawy pracy naukowej (jeśli nie zostały one omówione we wstępie). W kolejnym rozdziale lub rozdziałach, piszący powinien skupić się na bardziej zawężonych wiadomościach związanych z tematem pracy. Rozdziały te, dotyczą sedna sprawy, mają charakter analityczny lub porównawczy, mogą zawierać też rozważania estetyzujące. Całą pracę winny wieńczyć wnioski końcowe, czyli rozważania o charakterze podsumowującym, z przedstawieniem wyników badań i weryfikacją postawionych hipotez badawczych. Powinny one nawiązywać do umieszczonych celów pracy i być odpowiedzią na wcześniej postawione pytania. Po wnioskach zostaje umieszczona bibliografia i aneksy, będące uzupełnieniem omawianych treści. Pracę należy złożyć nie później niż do 31 maja br.

 

r

3. Przebieg egzaminu dyplomowego

Sprawdzian z wiedzy

Podczas egzaminu licencjatowi zadawane są przez członków komisji trzy pytania. Z reguły dotyczą one realizacji lekcji dyplomowej oraz wiedzy przyswojonej w toku studiów; w przypadku nieobligatoryjnych specjalizacji również realizacji koncertu dyplomowego.

Recenzje pisemnej pracy dyplomowej.

Recenzent, wyznaczony przez Dziekana Wydziału, dokonuje oceny pisemnej pracy dyplomowej licencjata. W swej recenzji oceniający posługuje się schematem zamieszczonym w USOS, udzielając odpowiedzi na postawione tam pytania i wypełniając odpowiednie rubryki. Według identycznego schematu postępuje promotor pracy, dokonując oceny pod kątem współdziałania ze studentem w trakcie procesu powstawania jego pracy dyplomowej.

Obrona pisemnej pracy dyplomowej.

Na posiedzeniu komisji oceniającej egzamin dyplomowy licencjata recenzent odczytuje swoją opinię o pracy dyplomowej. Odnosząc się do punktów zamieszczonych w USOS ocenia jej poszczególne aspekty. Swoją opinię wyraża także promotor. Licencjat może wyrazić odrębne zdanie, nie zgadzając się z oceną recenzenta, lecz jego polemika nie ma wpływu na ostateczną ocenę pracy, gdyż zgodnie z procedurami została ona wcześniej zapisana w systemie USOS bez możliwości modyfikacji.

Studia magisterskie

1. Lekcja dyplomowa

Końcowym etapem studiów II stopnia na Kierunku Edukacja muzyczna jest lekcja dyplomowa, przeprowadzona zgodnie z wyborem:

a. Magistrant prowadzi zajęcia w zakresie przedmiotu Muzyka w ponadpodstawowej szkole średniej (liceum ogólnokształcące lub technikum). Realizuje temat zgodny z podstawą programową i założeniami przedmiotu, z wykorzystaniem odpowiednich aktywnych metod i sposobów pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem słuchania muzyki. Przygotowuje konspekt zajęć, w którym przedstawia cele lekcji oraz plan i przebieg zajęć muzycznych z młodzieżą.

b.  Magistrant przygotowuje i prowadzi lekcję Kształcenia słuchu lub Audycji muzycznych w wybranej klasie (IV-VI) podstawowej szkoły muzycznej lub szkoły muzycznej I st. Podczas zajęć realizuje zagadnienie muzyczne zgodne z programem nauczania, wykorzystując odpowiednie metody dydaktyczne. Przygotowaną lekcję z celami, wybranym repertuarem, planem i przebiegiem zajęć, przedstawia również w formie konspektu

 

1.1. Koncert dyplomowy

Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno‑instrumentalnych

Magistrant w ciągu roku akademickiego przygotowuje się do dwóch koncertów z wybranymi przez siebie zespołami wykonawczymi: chóralnym oraz instrumentalnym. Czas trwania występu nie powinien być krótszy niż 15 minut w przypadku orkiestry i 20 minut w przypadku zespołu chóralnego. Programy egzaminacyjne muszą być wykonane z pamięci. W przypadku koncertu chóralnego utwory a cappella powinny być zróżnicowane pod kątem charakteru.

Kształcenie w zakresie muzyki sakralnej

Magistrant tworzy koncepcje muzyki podczas liturgii mszy świętej dla wyznaczonej niedzieli w ciągu roku liturgicznego. Jest odpowiedzialny za: przygotowanie i poprowadzenie chóru kościelnego, akompaniament liturgiczny, przygotowanie kantora i psałterzysty (w przypadku braku pełni ich rolę zza kontuaru), wykonanie improwizacji organowych oraz literatury organowej.

r

2. Pisemna praca dyplomowa

Tematyka pracy dyplomowej magistranta winna zawierać się w treściach programowych kierunku studiów i dotyczyć zagadnień związanych z edukacją muzyczną oraz fakultatywnymi specjalnościami. Na zakończenie drugiego stopnia studiów publicystyka naukowa powinna być pracą zawierającą informacje związane z tematem pracy, opisane na podstawie zdobytych wiadomości, umiejętności i doświadczeń, poparte i wzmocnione literaturą, zaczerpniętą z wiarygodnych źródeł.

r

3. Przebieg egzaminu dyplomowego

Kolokwium magisterskie.

Egzamin rozpoczyna wypowiedź ustna magistranta na wyznaczony temat, który przekazywany jest do wiadomości nie później niż na 7 dni przed terminem egzaminu. Czas przeznaczony na wypowiedź powinien oscylować w granicach od 10 do 15 minut. Dyplomant może wykorzystać środki multimedialne (prezentacja multimedialna, przykłady audio/video), przy czym treść prezentacji może zawierać wyłącznie konspekt oraz źródła. Konspekt wypowiedzi można przygotować również w formie papierowej. Ponadto podczas kolokwium magistrantowi zadawane są przez członków komisji trzy pytania. Z reguły dotyczą one realizacji lekcji dyplomowej oraz wiedzy przyswojonej w toku studiów; w przypadku nieobligatoryjnych specjalności również realizacji koncertu dyplomowego.

Recenzje pisemnej pracy dyplomowej.

Recenzent, wyznaczony przez Dziekana Wydziału, dokonuje oceny pisemnej pracy dyplomowej magistranta. W swej recenzji oceniający posługuje się schematem zamieszczonym w USOS, udzielając odpowiedzi na postawione tam pytania i wypełniając odpowiednie rubryki. Według identycznego schematu postępuje promotor pracy, dokonując oceny pod kątem współdziałania ze studentem w trakcie procesu powstawania jego pracy dyplomowej.

Obrona pisemnej pracy dyplomowej.

Na posiedzeniu komisji oceniającej egzamin dyplomowy magistranta recenzent odczytuje swoją opinię o pracy dyplomowej. Odnosząc się do punktów zamieszczonych w USOS ocenia jej poszczególne aspekty. Swoją opinię wyraża także promotor. Magistrant może wyrazić odrębne zdanie, nie zgadzając się z oceną recenzenta, lecz jego polemika nie ma wpływu na ostateczną ocenę pracy, gdyż zgodnie z procedurami została ona wcześniej zapisana w systemie USOS bez możliwości modyfikacji.