dr Szymon GODZIEMBA-TRYTEK
DZIEKAN

dr Marcin SIMELA
PRODZIEKAN

We don’t teach in English yet. The only faculty that teaches in English is Faculty II.

dr hab. Aleksandra KŁAPUT-WIŚNIEWSKA
KIEROWNIK KATEDRY TEORII MUZYKI I KOMPOZYCJI

dr hab. Marian SZUKALSKI
KIEROWNIK ZAKŁADU REŻYSERII DŹWIĘKU

dr Barbara MIELCAREK-KRZYŻANOWSKA
KIEROWNIK PRACOWNI KULTURY MUZYCZNEJ I FOLKLORYSTYKI

as. Jędrzej ROCHECKI
KIEROWNIK PRACOWNI MUZYKI ELEKTRONICZNEJ I SOUND DESIGNU

KILKA SŁÓW O NAS…

Unikatowe połączenie kompozycji z teorią muzykisound designem i reżyserią dźwięku.
Symbioza tych dziedzin daje nadzwyczajne efekty współpracy. Kompozytorzy mogą realizować swoje pomysły, wykorzystując potencjał reżyserii dźwięku, czerpiąc jednocześnie z bogatych zasobów naukowych teorii muzykiReżyserzy dźwięku, będąc w ścisłym kontakcie z kompozytorami, mają nieprzecenioną możliwość pracy nad muzycznym odzwierciedleniem dzieła wraz z jego twórcą.

Liczba i jakość wydawanych przez Uczelnie publikacji kadry Wydziału KTMiRD oraz przeprowadzanych na wydziale konferencji i sesji naukowych, często międzynarodowych, ma na celu inspirowanie i wszechstronny rozwój młodych kompozytorówteoretykówsound designerów i reżyserów dźwięku. Najwyższy poziom nauczania owocuje zdobyciem przez naszych studentów nieprzecenionej umiejętności odkodowania dzieła muzycznego oraz zrozumienia mocy ukrytego przekazu.

W roku akademickim 2019/2020 Wydział wprowadził nową specjalność studiów Sound Design (pierwszy stopień studiów), pozwalającą spełniać swoje twórcze pasje kreatorom muzyki i realizatorom ścieżek dźwiękowych do gier komputerowych. Dalszemu rozwijaniu tych umiejętności służą nowe specjalizacje na drugim stopniu studiów, w zakresie komponowania muzyki do filmuteatru i intermediów.

Tak skonstruowana propozycja edukacyjna ma na celu inspirowanie i wielostronny rozwój młodego kompozytorateoretyka muzykisound designera i reżysera dźwięku.

W ramach Wydziału działa Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe (SKAN), którego opiekunem jest as. Jędrzej Rochecki.

Integralną częścią procesu dydaktycznego na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku są koncerty kompozytorskie, sympozja naukowe, seminaria i konwersatoria, w których, oprócz pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale, uczestniczą reprezentanci innych polskich i zagranicznych ośrodków akademickich.

NASI ABSOLWENCI

Absolwent specjalności Kompozycja przygotowany jest do podjęcia samodzielnej działalności artystycznej w dziedzinie szeroko pojętej twórczości muzycznej, teoretyk muzyki do podejmowania pracy naukowo-badawczej, publicystycznej, redakcyjnej, a także związanej z animacją kultury muzycznej, reżyser dźwięku zaś do pracy z dźwiękiem w różnych formach audytywnych i audiowizualnych w studiach fonograficznych, radiowych, telewizyjnych i teatralnych, w filmowych grupach produkcyjnych, przy nagłośnieniu koncertów i imprez plenerowych.

Dodatkowo, po ukończeniu Studium Pedagogicznego, absolwenci Wydziału zyskują uprawnienia do podjęcia pracy dydaktycznej w szkolnictwie wszystkich stopni.