Szkolenie BHP dla studentów, 30.10.2017r. – 07.12.2017r.

Opublikowano: 27.10.2017

SZKOLENIE BHP DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ:
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018


Szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 128, poz. 897)

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 126, poz. 897),
Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy nr 3/R/15-11/2016 z dnia 15.11.2016r. w sprawie organizacji szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów.
Cel szkolenia
Szkolenie ma na celu pokazać jak postępować w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz z jakimi zagrożeniami może student mieć do czynienia w trakcie pobierania nauki. Przekazywane są niezbędne informacje wprowadzające studenta w życie Uczelni oraz jej funkcjonowanie z naciskiem na aspekt bezpieczeństwa i troski o zdrowie i życie wszystkich osób kontynuujących swoją edukację w obiektach Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Celem  szkolenia jest zaznajomienie studenta w szczególności z:

przepisami i zasadami bhp obowiązującymi na uczelni,
postępowania w razie wypadku, pożaru,
zasadami udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku.
Uczestnicy szkolenia
Szkolenie przeznaczone dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Dotyczy studentów studiów stacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia. Bez względu na to czy student odbył już szkolenie na studiach w innej uczelni, student przyjęty na I rok studiów na AM jest zobowiązany zaliczyć Szkolenie BHP. Nie ma możliwości „przepisywania” zaliczenia.

Sposób organizacji szkolenia
Szkolenie bhp przeprowadza się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w formie e-learningu.

Zakres i program szkolenia dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów obejmuje regulacje prawne w zakresie BHP na wyższych uczelniach, w tym:

Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
Zagrożenia występujące w procesie nauczania oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia studentów
Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacji i zasady udzielania pierwszej pomocy
Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru
Zaliczenie
Szkolenie bhp dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 odbędzie się w dniach 30.10.2017r. – 07.12.2017r.
Studenci zobowiązani są w tym okresie do zapoznania się z materiałami umieszczonymi na stronie internetowej Akademii Muzycznej http://www.amuz.bydgoszcz.pl/ w zakładce
DLA STUDENTA / INFORMACJE OGÓLNE / BHP.
Po zapoznaniu z materiałami student musi zaliczyć TEST BHP, poprzez pobranie pliku ze strony www i następnie wypełnienie testu.
Test wyboru składa się z 10 pytań.

Zaliczenie testu następuje po udzieleniu prawidłowych 6 odpowiedzi na 10 pytań.

Wypełniony i podpisany TEST BHP należy dostarczyć do działu BHP pokój 016
(budynek ul. Słowackiego 7) w dniu 08.12.2017r. w godz. 10:00 – 13:00.
Jeżeli student nie zaliczy testu w pierwszym podejściu przysługuje mu jedno dodatkowe podejście.

Zarządzenie Rektora

Test studenci I roku 2017 AM

Materiały dydaktyczne szkolenie bhp Studenci AM