Oferty pracy

Pliki do pobrania

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (85-008), ul. Słowackiego 7;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amfn.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy;
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1320) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;
7. Dokumenty osób, które w procesie rekrutacyjnym nie zostały wybrane do pracy w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy będą niszczone po 30 dniach od zakończenia procesu rekrutacyjnego lub zwracane na życzenie kandydata, jeżeli wyrazi je pisemnie przy składaniu dokumentów. Zwrot dokumentów następuje poprzez odbiór osobisty lub pocztą na koszt odbiorcy.
8. Poucza się jednocześnie, iż ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KWESTIONARIUSZ-OSOBOWY-DLA-OSOBY-UBIEGAJĄCEJ-SIĘ-O-ZATRUDNIENIE-2

Oświadczenie art. 113

OŚWIADCZENIE PODST. MIEJSCE PRACY

Zgłoszenie na konkurs

 

 

Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku

Wydział Instrumentalny

Wydział Wokalno-Aktorski

Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej