TRANSGRESSION IN MUSIC – Międzynarodowa Konferencja

Opublikowano: 16.11.2021

 

 

 


Kierownictwo naukowe / Conference Committee Chair

prof. dr hab. ANNA NOWAK

Sekretariat / Secretary

dr BARBARA MIELCAREK-KRZYŻANOWSKA


WTOREK, 23 listopada 2021 roku

TUESDAY, November 23rd, 2021

Sesja I / Session I

Transgresja w kulturze  (I) /Transgression in Culture (I)

PRZEWODNICZENIE / CHAIR: Anna Nowak

10.00 Otwarcie Konferencji – Rektor

Rector’s opening address

10.15 Zbigniew Majchrowski (Gdańsk)

Transgresja w kulturze współczesnej 

Transgression in ContemporaryCulture

10.45 Susanne Kogler (Graz)

Dominanty i momenty kluczowe transgresji: artystyczne innowacje w muzyce współczesnej od lat 50. XX wieku 

Modes and Moments of Transgression: Artistic Innovation in New Music since the 1950s

11.15 Małgorzata Janicka-Słysz (Kraków)

O przełomowych zmianach i zwrotach w polskiej kulturze muzycznej drugiej połowy XX wieku i pierwszych dekad wieku XXI. Rekonesans

Groundbreaking Changes and Turning Points in Polish Musical Culture in the Second Half of the 20th Century and the First Decades of the 21st Century. A Reconnaissance

 

11.45-12.30 przerwa / break


Sesja II / Session II

Transgresje gatunków muzycznych/ Transgressions of Musical Genres

PRZEWODNICZENIE / CHAIR: Violetta Przech

12.30 Zuzana Martináková-Rendeková (Banská Štiavnica)

Odkrycia w muzyce XX wieku oraz ich wpływ na muzykę współczesną 

Discoveries  in Music of 20th Century and their Impact on Music of Today

13.00 Justyna Humięcka-Jakubowska (Poznań)

Transgresyjność gatunków muzycznych w kontekście poszukiwań indywidualnych środków wypowiedzi artystycznej – studium przypadków 

Transgression in Musical Genre in the Context of the Search for Individual Means of Artistic Expression– a Case Study

13.30 Anna Nowak (Bydgoszcz)

Poza paradygmatem gatunku. Transgresyjne formy wypowiedzi artystycznej w dwudziestowiecznych koncertach instrumentalnych polskich kompozytorów Beyond the Genre Paradigm. Transgressive Forms of Artistic Expression in 20th Century Instrumental Concertos by Polish Composers

14.00-16.00 przerwa / break


Sesja III / Session III

Transgresja w kulturze  (II) 

Transgression in Culture (II)

PRZEWODNICZENIE / CHAIR:  Michał ZIeliński

16.00 Luba Kijanowska (Lwów)

Procesy transgresyjne w sztuce muzycznej krajów postradzieckich

Transgressive Processes in the Musical Arts in Post-Soviet Countries

16.30 Aleksandra Kłaput-Wiśniewska (Bydgoszcz)

„A oni, bydgoszczanie chcieliby mieć wszystko małe…” – działania transgresyjne w tworzeniu bydgoskiego środowiska kompozytorskiego 

“And They, the Citizens of Bydgoszcz, Wish for Everything That is Small … ” – The Role of Transgression in the Formation of the Composers’ Milieu in Bydgoszcz

17.00 Elena Markova, Daria Androsova (Odessa)

Estetyka muzyczna – filozofia muzyki: geneza i obecna nowoczesność muzykologii

Musical Aesthetics – the Philosophy of  Music:  the Genesis and Current State of  Contemporary Musicology

19.00

Koncert / Concert

INSPIRUJĄCY ZAPIS, INSPIRUJĄCA MUZYKA

INSPIRING RECORD, INSPIRING MUSIC


ŚRODA 24 listopada 20201roku 

WEDNESDAY November 24th, 2021

Sesja IV / Session IV

Osobowości transgresyjne (I)/ Transgressive Personalities (I)

PRZEWODNICZENIE / CHAIR: Małgorzata Janicka-Słysz

10.00 Helmut Loos (Leipzig)

Transgresja jako wypaczenie. Recepcja Liszta jako przykład reinterpretacji i nadużyć
Transgression as Sin. The Reception of Liszt as an Example of Reinterpretation and Abuse

10.30 Agnieszka Draus (Kraków)

Józef Rychlik: homo hubris – kompozytor jako osobowość transgresyjna

Józef Rychlik – Homo Hubris. The Composer as a Transgressive Personality

11.00 Márta Grabócz (Strasbourg)

Wyzwania muzycznej narratologii 

Challenges on Behalf of Musical Narratology

11.30-12.00 przerwa / break


Sesja V / Session V

Transgresje gatunku operowego/Transgression of the Operatic Genre

PRZEWODNICZENIE / CHAIR: Barbara Mielcarek-Krzyżanowska

12.00 Ryszard Daniel Golianek (Poznań)

Podróż do Reims Rossiniego: ekscentryczne dzieło operowe i jego transgresyjne współczesne realizacje sceniczne 

Rossini’s Il Viaggio a Reims: an Eccentric Opera and Its Transgressive Contemporary Stage Productions

12.30 Agata Kochanowska (Poznań)

Milczenie jako transgresja gatunku operowego. Nieme postaci we współczesnych realizacjach wagnerowskich 

Silence as a Transgression of the Operatic Genre. Silent Characters in Contemporary Wagnerian Performances

13.00 Magdalena Stochniol (Katowice)

Przekraczanie granic gatunku i znaczeń – V Audycja Andrzeja Krzanowskiego jako fenomen

Transgressing the Boundaries of Genre and Meaning – Andrzej Krzanowski’s Programme V as a Phenomenon

13.30-16.00 przerwa / break


Sesja VI / Session VI

Osobowości transgresyjne (II) / Transgressive Personalities (II)

PRZEWODNICZENIE / CHAIR: Agnieszka Draus

16.00 Ewa Wójtowicz (Kraków)

Transgressio. Con fanatismo! Idee twórcze i filozofia muzyki Barbary Buczek

Transgressio. Con fanatismo! Barbara Buczek’s Musical Worldview

16.30 Kurt Nelson (Philadelphia)

Tadeusz Baird i droga do monumentalności muzycznej

Tadeusz Baird and the Path to Musical Monumentality

17.00 Manuel Antonio Domínguez Salas (Gdańsk)

Tworzenie macro timbre continuum w twórczości Julio Estrady: między rzeczywistością a wyobraźnią kompozytora 

Creation as a macro timbre continuum in the Musical Works of Julio Estrada: Between Reality and the Composer’s Imagination

19.00

Koncert / Concert

KWARTETY SMYCZKOWE KOMPOZYTORÓW

AKADEMII MUZYCZNEJ W BYDGOSZCZY

STRING QUARTETS BY COMPOSERS

OF THE ACADEMY OF MUSIC IN BYDGOSZCZ


CZWARTEK, 25 listopada 2021 roku 

THURSDAY, November 25th, 2021

Sesja VII / Session VII

Indywidualność i innowacyjność w muzyce/ Individuality and Innovation in Music

PRZEWODNICZENIE / CHAIR: Aleksandra Kłaput-Wiśniewska

10.00 Michał Zieliński (Bydgoszcz)

Rued Langgaard – zapomniany duński wizjoner 

Rued Langgaard – a Forgotten Danish Visionary

10.30 Barbara Mielcarek-Krzyżanowska (Bydgoszcz)

„Uszy mi się bardzo zmieniły”. W kontekście przemian warsztatu kompozytorskiego Zygmunta Mycielskiego 

„My Ears Have Changed a Lot.”  Change in the Compositional Artistry  of Zygmunt Mycielski

11.00 Barbara Literska (Zielona Góra)

Indywidualność ponad nowatorstwo – o muzyce według Katarzyny Kwiecień-Długosz
Individuality above Innovation – Katarzyna Kwiecień-Długosz’s Thinking about Music

11.30 Malwina Marciniak (Bydgoszcz)

Chamber Piano Concerto Agaty Zubel – nowe idee koncertowania

New Concertato Ideas in Agata Zubel’s Chamber Piano Concerto

12.00-12.30 przerwa / break


Sesja VIII / Session VIII

Nowe formy ekspresji muzycznej/ New Forms of Musical Expression

PRZEWODNICZENIE / CHAIR: Luba Kijanowska

12.30 Iwona Świdnicka (Warszawa)

Przekraczanie granic w twórczości Ignacego Zalewskiego 

Crossing the Boundaries in Ignacy Zalewski’s Music 

13.00 Claire McGinn (Utrecht)

Muzyczny shitposting w erze fin de siècle: transgresja, a(nta)gonizm i “demokratyzacja” technologii muzycznych

Musical Shitposting in the fin de siècle: Transgression, A(nta)gonism and ‘Democratising’ Music Technologies

13.30 Angelo Martingo, Carla Paiva (Minho)

Tekst niepokorny: Freud i Adorno o interpretacji

Text Against the Grain: Freud and Adorno on Interpretation

14.00 Zakończenie konferencji — Kierownik naukowy

Conference Committee Chair’s Closing Speech


Uczestnicy konferencji / The Conference Particiants

Daria Androsova, prof. dr hab. (Narodowa Akademia Muzyczna im.  A.W. Nieżdanovej w Odessie) 

Agnieszka Draus, dr hab., prof. uczelni (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie)

Ryszard Daniel Golianek, prof. dr hab. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Márta Grabócz, prof. dr hab. (University of Strasbourg)

Justyna Humięcka-Jakubowska, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Małgorzata Janicka-Słysz, dr hab., prof. uczelni (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie)

Luba Kijanowska, prof. dr hab.(Narodowa Akademia Muzyczna im. Mykoły Łysenki we Lwów)

Aleksandra Kłaput-Wiśniewska, dr hab., prof. uczelni (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)

Agata Kochanowska, dr (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Susanne Kogler, prof. dr hab.(Uniwersytet w Graz)

Barbara Literska,  dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Zielonogórski)

Helmut Loos, prof. dr hab. (Leipzig)

Zbigniew Majchrowski, prof. dr hab. (Uniwersytet Gdański)

Malwina Marciniak (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)

Elena Markova, prof. dr hab.(Narodowa Akademia Muzyczna im.  A.W. Nieżdanovej w Odessie) 

Zuzana Martináková-Rendeková, prof. dr hab. (Jan Albrecht Music and Art Academy in Banská Štiavnica)

Angelo Martingo, dr (University of Minho)

Claire McGinn, dr (Utrecht University)

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, dr (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)

Kurt Nelson, dr (Temple University at Philadelphia)

Anna Nowak, prof. dr hab. (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)

Carla Paiva, dr (University of Minho)

Manuel Antonio Domínguez Salas, dr (Gdańsk)

Magdalena Stochniol, dr (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)

Elżbieta Szczurko, dr hab., prof. uczelni (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)

Iwona Świdnicka, dr hab., prof. uczelni (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)

Ewa Wójtowicz, dr (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie)

Michał Zieliński, dr hab., prof. uczelni (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)


Koncert / Concert

WTOREK, 23 listopada 2021 roku 

TUESDAY, November 23rd, 2021

INSPIRUJĄCY ZAPIS, INSPIRUJĄCA MUZYKA

INSPIRING RECORD, INSPIRING MUSIC

Cornelius Cardew – Treatise

Wykonawcy / Performers

Adam Kośmieja – fortepian /piano

Kazimierz Rochecki – impresje malarskie / painting impressions

Podczas koncertu Adam Kośmieja realizuje graficzny zapis kompozycji Treatise Corneliusa Cardew. Muzycznej prezentacji towarzyszy plastyczna impresja prof. dra hab. Kazimierza Rocheckiego, który na żywo tworzy pracę plastyczną inspirowaną kompozycją.

During the concert, Adam Kośmieja creates a graphic recording of the Treatise by Cornelius Cardew. The musical presentationis accompanied by an artistic impression by prof. dr hab. Kazimierz Rochecki, who creates live art work inspired by composition.


Koncert / Concert

ŚRODA, 24 listopada 20201 roku 

WEDNESDAY, November 24th, 2021

KWARTETY SMYCZKOWE KOMPOZYTORÓW

AKADEMII MUZYCZNEJ W BYDGOSZCZY

STRING QUARTETS BY COMPOSERS 

OF THE ACADEMY OF MUSIC IN BYDGOSZCZ

Program / Program

Patryk KusiakDrive for string quartet (2017)

Marcin GumielaI Kwartet smyczkowy/ String Quartet No. 1 (2002)

Zbigniew BargielskiV Kwartet smyczkowy Le temps qui n’est plus (Czas, który minął) / String Quartet No. 1 Time that has passed (2001):

cz. IV Burleska / Burlesque

cz. V Nokturn / Nocturne

cz. VI Tango melancholijne / Tango melancholic

cz. VII Romans bez słów / Romance without words

cz. VIII W manierze bluesa / In the manner of blues

cz. IX Fantazja rustykalna / Rustic fantasy

Wykonawcy / Performers

Ancora Quartet

Kinga Politowska – I skrzypce / I violin

Joanna Tadzik – II skrzypce / II violin

Michał Edgar Kot – altówka / viola

Aleksandra Nowak – wiolonczela / cello