https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

MUZYKA WOBEC WARTOŚCI

Opublikowano: 15.11.2022

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy


TRANSMISJA

Międzynarodowa Konferencja 

MUZYKA WOBEC WARTOŚCI

The International Conference 

MUSIC AND VALUES

22–24.11.2022


 

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku

Katedra Teorii Muzyki i Kompozycji

The Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz

The Faculty of Composition, Theory of Music and Sound Engineering

The Department of Theory of Music and Composition


Organizator

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku

Katedra Teorii Muzyki i Kompozycji + logo

The Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz

The Faculty of Composition, Theory of Music and Sound Engineering

The Department of Theory of Music and Composition

Współpraca

Fundacja KOHERENCJE + logo

Kierownictwo naukowe / Conference Committee Chair

prof. dr hab. ANNA NOWAK

Sekretariat / Secretary

dr BARBARA MIELCAREK-KRZYŻANOWSKA

Redakcja programu / Editors of the program

Anna Nowak

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska

Konferencja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

w ramach programu 

„Regionalna inicjatywa doskonałości”  SZTUKA DOSKONAŁOŚCI 

 


 

PROGRAM

WTOREK, 22 listopada 2022 roku 

TUESDAY, November 22rd, 2022

Sesja I / Session I

PRZEWODNICZENIE / CHAIR: Anna Nowak

Wartości muzyki i ich historyczna recepcja / Music Values ​​and their Historical Reception

10.00 Otwarcie Konferencji – Rektor

Rector’s openingaddress

10.10 Anna Chęćka (Gdańsk)

Słuch metafizyczny. Wartości muzyki a dialog interdyscyplinarny 

Ear for Metaphysics. Music Values ​​and Interdisciplinary Dialogue

10.50 Małgorzata Janicka-Słysz (Kraków)

O komponowaniu według wartości. Odzyskując romantyczną podmiotowość

Value-based Composing. Reclaiming Romantic Subjectivity

11.20 Susanne Kogler (Graz)

Art and the Critique of Art:  Aesthetic Judgement Revisited

Sztuka i krytyka sztuki: powrót do oceny estetycznej

11.50-12.30 przerwa / break


Sesja II / Session II

PRZEWODNICZENIE / CHAIR: Beata Bolesławska-Lewandowska

Dzieło muzyczne jako podmiot wartości / A Musical Work as a Subject of Value

12.30 Katarzyna Szymańska-Stułka(Warszawa)

Marcin Błażewicz. Kundalini i Dharma – drogi ku wieczności

Marcin Błażewicz. Kundalini and Dharma – Paths to Eternity

13.00 Anna Nowak (Bydgoszcz)

Indywidualność i tożsamość jako kategorie interpretacyjne twórczości kompozytorskiej Hanny Kulenty

Individuality and Identity as Interpretive Categories in the Compositional Output

of Hanna Kulenty

13.30 Helmut Loos (Leipzig)

Richard Wagner’s Lohengrin, his Musical Language and his Transmission of Values

Lohengrin Richarda Wagnera, jego język muzyczny i przekaz wartości

14.00-16.00 przerwa / break


Sesja III / Session III

PRZEWODNICZENIE / CHAIR: Małgorzata Janicka-Słysz

Doświadczanie wartości w muzyce / Experiencing Values ​​in Music

16.00 Robert Hatten (Austin)

Levels of Musical Emotion and their Interaction

Poziomy emocji muzycznych i ich interakcja

16.30 Luba Kijanowska (Lwów)

Wartości estetyczne w paradygmacie historyczno-społecznym

Aesthetic Values in the Historical-Social Paradigm

17.00 Malwina Marciniak (Bydgoszcz)

Koncepcja „przewartościowania” (transvaluation) Byrona Alména w analizie 

przebiegu formy dzieła muzycznego

Byron Almén’s Concept of Transvaluation in an Analysis of the Course of a Musical Work’s Form

19.00 Koncert muzyki współczesnej/ Contemporary Music Concert

wykonawcy: 

Włodzimierz Spodymek – saksofon

Mariusz Klimsiak – fortepian

Dorota Nowak – sopran

Ada Żmudzińska – sopran

Tomasz Gumiela – fortepian

Patryk Kusiak – fortepian

Kacper Brudel – akordeon

Sala Koncertowa im. prof. R. Sucheckiego, ul. Staszica 3,  godz. 19.00

ŚRODA 23 listopada 2022 roku 

WEDNESDAY November 23rd, 2022


Sesja IV / Session IV

PRZEWODNICZENIE / CHAIR: Helmut Loos

Muzyka wobec wartości i antywartości / Music and Values ​​and Anti-values

10.00 Agata Kochanowska (Zielona Góra)

Muzyka w służbie antywartości. Przemoc muzyczna w niemieckich obozach koncentracyjnych

Music in the Service of Anti-Value. Musical Violence in German Concentration Camps

10.30 Olena Berehova (Kijów)

„Muses are not Silent”: Ukrainian Music as a Reflection of the Global Challenges of Modernity

„Muzy nie milczą”: muzyka ukraińska jako odzwierciedlenie globalnych wyzwań nowoczesności

11.00 Agnieszka Draus (Kraków)

Technologia – Idea – Wartość.  O postawie twórczej Józefa Rychlika

Technology – Idea – Value. On the Creative Attitude of Józef Rychlik

11.30 Zuzana Martináková-Rendeková (Banská Štiavnica)

Hypertextuality as an Artistic Value in Louis Andriessenʼs Music 

Hypertekstualność jako wartość artystyczna muzyki Louisa Andriessena

12.00-12.30 przerwa / break


Sesja V / SessionV

PRZEWODNICZENIE / CHAIR: Agnieszka Draus

Międzykulturowy transfer wartości / Intercultural Value Transfer

12.30 Beata Bolesławska-Lewandowska (Warszawa)

„Kto chce słuchać muzyki, musi najpierw wyczyścić wszystkie hałasy i dopiero wtedy słuchać” – Zygmunt Mycielski jako krytyk muzyczny

„Whoever wants to listen to Music must first clear out all the Noise and only then listen.” – Zygmunt Mycielski as a Music Critic

13.00 Barbara Mielcarek-Krzyżanowska (Bydgoszcz)

Zygmunt Mycielski wobec folkloru

Zygmunt Mycielski and Musical Folklore

13.30 Elżbieta Szczurko (Bydgoszcz)

Antoni Szałowski – paryżanin z wyboru. O postawie kompozytora wobec idei wolności twórczej

Antoni Szałowski – a Parisian by Choice. The Composer’s Attitude to the Idea 

of Creative Freedom

14.00-16.00 przerwa / break


Sesja VI / Session VI

PRZEWODNICZENIE / CHAIR: Elżbieta Szczurko

Wartości estetyczne i ponadestetyczne w muzyce / Aesthetic and Supra-aesthetic Values ​​in Music

16.00 ks. Mateusz Ziemlewski (Bydgoszcz)

O możliwości teologii w muzyce.  Studium w oparciu o myśl Josepha kard. Ratzingera oraz twórczość religijną Henryka Mikołaja Góreckiego

On the Possibilities of Theology in Music. A Study based on the Thought of Joseph, Card. Ratzinger and the Religious Works of Henryk Mikołaj Górecki

16.30 Aleksandra Kłaput-Wiśniewska (Bydgoszcz)

Pieśni Ignacego Jana Paderewskiego w opracowaniu Marcina Gumieli – transfer wartości, czy dialog estetyczny?

Songs of Ignacy Jan Paderewski, edited by Marcin Gumiela – Value Transfer or Aesthetic Dialogue?

17.00 Oksana Hysa (Kraków)

Franz Xavier Mozart – w 230. rocznicę śmierci kompozytora 

Franz Xavier Mozart – on the 230th Anniversary of the Composer’s Death

CZWARTEK, 24 listopada 2022 roku

THURSDAY, November 24th, 2022


Sesja VII / Session VII

PRZEWODNICZENIE / CHAIR: Barbara Mielcarek-Krzyżanowska

Wartości zapośredniczone w dziele muzycznym / Values ​​Mediated in a Musical Work [1]

10.00 Paweł Pura (Bydgoszcz)

Bas lamentacyjny w  wybranych balladach fortepianowych doby romantyzmu 

Lament Bass in Selected Piano Ballads of the Romantic Era

10.30 Marcin Simela (Bydgoszcz)

Estetyka i styl twórczości Mieczysława Surzyńskiego

The Aesthetics and Style of Mieczysław Surzyński’s Work

11.00 Matthew Leone (New York)

A Composer’s Oeuvre, (Under)valued: Jan Ladislav Dussek’s  Music in the Curriculum of The Paris Conservatoire in the Nineteenth Century

(Nie)doceniana twórczość kompozytora: muzyka Jana Ladislava Dusska w programie nauczania Konserwatorium Paryskiego w XIX wieku

11.30 Yue Ming (York)

My View on the Stylistic Formation of the „Individual Voice” of Neo-Orientalist Chinese Composers’ 

Stylistyczne kształtowanie się „indywidualnych postaw” neo-orientalnych kompozytorów chińskich – autorefleksja kompozytorska

12.00-12.30 przerwa / break


Sesja VIII / Session VIII

PRZEWODNICZENIE / CHAIR: Aleksandra Kłaput-Wiśniewska

Wartości zapośredniczone w dziele muzycznym / Values ​​Mediated in a Musical Work [2]

12.30 Agata Krawczyk (Gdańsk)

Sfera wartości w twórczości kompozytorskiej Eugeniusza Głowskiego 

The Sphere of Values in the Compositions of Eugeniusz Głowski

13.00 Manuel Antonio Domínguez Salas (Bydgoszcz)

 „… Czas taki, jaki powinien być, a nie taki, jaki jest” – Wartość czasu w muzyce Conlona Nancarrowa

“… Time as its hould be, not as it is” –Value of Time in the Music of Conlon Nancarrow

13.30 Chia-Ling Peng (Newcastle)

Defined or Undefined: the Gradational Process of Value Formation

Zdefiniowane lub niezdefiniowane: stopniowy proces tworzenia wartości

14.00 Zakończenie konferencji — Kierownik naukowy

Conference Committee Chair’s Closing Speech


Impreza towarzysząca

Koncert: 

MUZYKA  FILOZOFIA  KOHERENCJE

wykonawcy:

 Mariusz Patyra – skrzypce

Emilia Biskupska – fortepian

Wykład:

„Czy styl muzyczny może posiadać cnoty lub wady moralne?”

dr hab. Ryszard Mordarski, prof. UKW

Sala Koncertowa im. prof. R. Sucheckiego, ul. Staszica 3,  godz. 19.00


Uczestnicy / Participants

prof. dr hab. Olena Berehova

Narodowa Akademia Sztuk Ukrainy w Kijowie, Ukraina

dr hab. Beata Bolesławska-Lewandowska

Polska Akademia Nauk w Warszawie

dr hab. Anna Chęćka, prof. UG 

Uniwersytet Gdański

dr hab. Agnieszka Draus, prof. AMKP 

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

prof. em. dr Robert Hatten

Austin, USA

dr Oksana Hysa

Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz, prof. AMKP 

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

prof. dr hab. Luba Kijanowska-Kamińska 

Narodowa Akademia im. Mykoły Łysenki we Lwowie, Ukraina

dr hab. Aleksandra Kłaput-Wiśniewska,  prof. AMFN

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

dr Agata Kochanowska 

Uniwersytet Zielonogórski

prof. dr Susanne Kogler

Karl Franzens Universität Graz, Austria

Agata Krawczyk

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

dr Matthew Leone 

Indiana University NY, USA

prof. em. dr Helmut Loos, dr h.c. 

Leipzig, Niemcy

Malwina Marciniak 

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. Zuzana Martináková-Rendeková 

Akademia Muzyczna im. Jana Albrechta, Banská Štiavnica, Słowacja

dr Barbara Mielcarek-Krzyżanowska 

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

dr Yue Ming

University of York, UK

prof. dr hab. Anna Nowak 

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Chia-Ling Peng 

Newcastle University, UK

Paweł Pura 

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

dr Manuel Antonio Domínguez Salas

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

dr Marcin Simela

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

dr hab. Elżbieta Szczurko, prof. AMFN 

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

dr hab. Katarzyna Szymańska-Stułka, prof. UMFC 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

ks. dr Mateusz Ziemlewski

Bydgoszcz