Wydawnictwo
Książki
Prace zbiorowe
Nuty
Dzieło muzyczne jako znak, Bydgoszcz 2012
30,00 

Dzieło muzyczne jako znak, Bydgoszcz 2012

30,00 

Kategoria: .

Opis produktu

Dzieło muzyczne jako znak, red. Anna Nowak, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012.

• Adam Grzeliński Prawda i znaczenie dzieła sztuki jako problem estetyki/The truth and the Meaning of the Work of Art.
• Jagna Dankowska O niektórych aspektach funkcji znaczeniowych muzyki w ujęciu hermeneutyki Gadamera/On some Aspects of Semantics Functions of Music by Gadamer’s Hermeneutics
• Heinz von Loesch “In the very Struggle with external Difficulties, a sweeping Excitement of the Mind makes its Presence felt”. On the Semantics of Virtuosity/„W samej walce z zewnętrznymi przeciwnościami daje o sobie znać ogarniające umysł podcniecenie”. O semantyce wirtuozerii
• Suzanne Kogler Transcription, Performativity, Virtuosity: Franz Liszt and the Notion of the Musical Work/Transkrypcja, wykonawstwo, wirtuozeria: twórczość Franciszka Liszta a pojęcie dzieła muzycznego
• Zuzana Martináková-Rendeková Synergetic and Smiotic Approaches to Understanding Contemporary Music/Podejście synergetyczno-semiotyczne w analizie muzyki współczesnej
• Ivo Medek Meanings in a Musical Work from the Point of View of the Composer/Znaczenia zawarte w dziele muzycznym z punktu widzenia kompozytora
• Michał Zieliński Między „sacrum” a „profanum”. Renesansowy cykl mszalny jako unifikator pozamuzycznych znaczeń/The Renaissance Cyclic Mass as a Unifying Factor for Extramusical Meanings
• Michael Murphy Karłowicz and the ‘Work’ of Polish Culture/Karłowicz a „dzieło” polskiej kultury
• Anna Nowak Polskie mazurki fortepianowe – w poszukiwaniu znaczeń/ Polish Piano Mazurkas – In Search of Meanings
• Renata Skupin Reprezentacje Orientu w „Le Tour de Monde en Miniature” Aleksandra Tansmana/Representations of the Orient in Aleksand Tansman’s „Le Tour du Monde en Miniature”
• Elżbieta Szczurko Symbolic Media in the Ballet “The Enchanted Inn” by Antoni Szałowski/Media symboliczne w balecie „Zaczarowana oberża” Antoniego Szałowskiego
• Barbara Mielcarek-Krzyżanowska Folklor muzyczny i jego znaczenie w wybranych utworach Witolda Lutowsławskiego/Folklore and its Meaning in some Works by Witold Lutosławski
• Małgorzata Królak-Radziejewska Folklorystyczne konotacje w I Kwartecie smyczkowym Grażyny Bacewicz/Folklore Connotations in Grażyna Bacewicz’s First String Quartet
• Martin Feuillerac Multiple Layers of Meaning(s) in Luciano Berio’s “A-Ronne”/Wielowarstwowość znaczeń w „A-Ronne” Luciano Berio
• Luba Kijanowska-Kamińska Symbole Przeszłości i przyszłości w twórczości ukraińskich kompozytorów „nowej fali folklorystycznej”/The Symbols of the Past and Future in the Works of Ukrainian Composers’ New Folk Wave
• Jānis Kudiņš The Tendency of Neoromanticism in the Symphonic Music by Latvian Composers Pēteris Vasks and Arturs Maskats. Several Aspects of the Stylistic Intertextuality/Neoromantyczne tendencje w utworach symfonicznych łotewskich kompozytorów Pēterisa Vasksa i Artursa Maskatsa. Wybrane aspekty stylistycznej intertekstualności
• Violetta Przech Kategoria liryzmu w cyklu pieśni „Noc-dzień” Zbigniewa Bargielskiego/The Category of Lyricism in the Song Cycle “Night-Day” By Zbigniew Bargielski
• Kinga Kiwała Problem „znaczenia muzyki” w polskich koncepcjach fenomenologicznych na przykładzie II Symfonii „Wigilijnej” Krzysztofa Pendereckiego oraz IV Symfonii Witolda Lutosławskiego/The Problem of the Meaning of Music in the Conceptions of Polish Phenomenologists demonstrated on the Example of Krzysztof Penerecki’s Symphony No. 2 („Christmas Symphony”) and Witold Lutosławski’s Symphoyn No. 4
• Anna Granat-Janki Cytat i gra a rozumienie muzyki postmodernistycznej/Quotation and Play in the Understanding of Postmodern Music