https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMFN

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin sklepu internetowego Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (zwany dalej Regulaminem) określa zasady składania zamówień, realizacji zamówienia, sposobu zapłaty za przedmiot zamówienia oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 3. Sklep internetowy, którego dotyczą niniejsze regulacje, znajduje się na stronie internetowej pod adresem http://www.amfn.pl/sklep i umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu produktów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego AMFN.
 4. Produktami oferowanymi w sklepie internetowym AMFN są: publikacje Wydawnictwa oraz inne produkty.
 5. Kupującym jest osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa taką zdolność przyznają, korzystająca ze Sklepu internetowego AMFN.
 6. Sklep określony w ust. 3 jest prowadzony przez Akademię Muzyczną imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, ul. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz, NIP: 554-031-32-25, REGON: 000842390 określaną w niniejszym regulaminie jako Sprzedawca.
 7. Zakup w Sklepie internetowym http://www.amfn.pl/sklep oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

 • 2 Zawarcie umowy
 1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Kupującym a Akademią Muzyczną imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
 2. Składanie zamówień w sklepie internetowym AMFN jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Kontakt ze sklepem odbywa się:
  1. za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@amfn.pl ,
 4. Informacje o produktach zamieszczone na stronie sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Kupujący, przesyłając do Sklepu internetowego zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Produktów ze Sklepem internetowym. Każda płatność zrealizowana przez Kupującego – z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia – stanowi do momentu wysłania przez Sklep internetowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia
  do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Kupującego zamówienia, Sklep internetowy przesyła do Kupującego specyfikację i potwierdzenie dokonanego przez Kupującego zamówienia
  na podany przez Kupującego adres e-mail.
 5. Sprzedający oferuje Produkty wolne od wad fizycznych i prawnych.
 6. Obowiązująca cena sprzedaży każdego produktu opublikowana jest przez Sprzedawcę na stronie sklepu internetowego. Ceną sprzedaży, po jakiej Kupujący nabywa Produkt, jest wyłącznie cena obowiązująca w chwili składania zamówienia przez Kupującego.
 7. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
 9. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest:
  1. prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail;
  2. prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia (podanie danych teleadresowych wraz z poprawnym adresem e-mail, wybór sposobu płatności i dostawy);
  3. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem sklepu internetowego AMFN wraz z wyrażeniem zgody na wszelkie warunki zawarte w Regulaminie;
  4. dokonanie zapłaty określonej ceny za zamówione produkty;
  5. wyrażenie zgody na otrzymanie faktury drogą elektroniczną;
  6. wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w odpowiednim Formularzu zamówienia, wyłącznie w celu korzystania ze Sklepu internetowego i dla celów marketingowych związanych z jego funkcjonowaniem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
   o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).
 10. Potwierdzenie woli dokonania zakupu Kupujący wyraża poprzez kliknięcie ikony „kupuję i płacę” kończącej proces zamówienia.
 11. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Kupującego stanowiącej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego Regulaminu Sklepu Internetowego. Z tą chwilą uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem internetowym a Kupującym za zawartą.

 

 • 3 Realizacja zamówienia
 1. Sposób realizacji zamówienia odbywa się na podstawie Zasad funkcjonowania sklepu internetowego AMFN.
 2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego. W przypadku zapłaty przez Kupującego za zamówienie, sklep internetowy zwróci wpłacone pieniądze za całość bądź niezrealizowaną część zamówienia.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości oraz w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak numeru telefonu).
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia
  w sytuacjach spowodowanych siłą wyższą.
 5. Koszt przesyłki ponosi Kupujący. Koszt ten jest obliczany na podstawie zakupionych produktów przez system sklepowy. Wartość bazowa przesyłki wynosi 17,00 zł bez względu na wagę przesyłki. Cena przesyłki może ulegać zmianie w związku z podwyżkami operatora pocztowego.
 6. Zapłata ceny zamówienia winna nastąpić na numer rachunku bankowego Akademii (Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, ul. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz, numer rachunku bankowego 38 1240 3493 1111 0000 4279 1373), w tytule należy podać numer zamówienia nadany automatycznie przez system.
 7. Zapłaty ceny zamówienia dokonać należy w ciągu trzech dni roboczych od dnia zakupu. Za dzień zapłaty uznaje się wpływ pieniędzy na konto Sprzedającego.
 8. Czas realizacji zamówienia wynosi do pięciu dni roboczych od daty otrzymania przez Sprzedawcę zapłaty ceny zamówienia i jest zależny od wybranej formy przesyłki. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę bądź opóźnienie w terminie doręczenia Produktu przez operatora pocztowego.
 9. Za dzień realizacji zamówienia uznaje się dzień wysyłki do Kupującego zamówionego towaru.

 

 • 4 Reklamacje
 1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym objęte są rękojmią
  na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. W przypadku stwierdzenia wady Kupującemu przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Kupujący powinien odesłać odpowiednio zabezpieczony Produkt
  na adres Sprzedawcy. Do odsyłanego Produktu dołączyć należy dowód zakupu z opisem reklamacji.
 3. Sklep internetowy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dni
  od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym Produktem, ustosunkuje się
  do złożonej reklamacji.
 4. W przypadku, gdy Kupującemu zostanie zaoferowany zwrot równowartości – Koszt Produktu, powiększony o koszty związane z odesłaniem Produktu, zostanie zwrócony Kupującemu przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, w terminie
  do czternastu dni roboczych od dnia doręczenia Sprzedającemu Produktu wraz ze zgłoszeniem wady. Gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność, jest niemożliwa, zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

 

 

 • 5 Odstąpienie od umowy
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 późn. zm.) Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie do czternastu dni od daty odebrania Produktu. Jest to możliwe tylko w sytuacji, jeśli Produkt nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony/uszkodzony ani nie nosi śladów używania.
 2. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Kupujący może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie Sklepu internetowego. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy należy dokonać zwrotu Produktu do Sklepu internetowego i dołączyć Formularz zamówienia lub fakturę VAT, a na przesyłce umieścić słowo „zwrot”.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy cena sprzedaży zostanie zwrócona przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący w terminie
  do czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy wraz z wszystkimi dokonanymi przez niego płatnościami oraz kosztami dostarczenia Produktu. Gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność, jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sklepu internetowego.
 4. Kupujący ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 5. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych
  od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Przesyłki wysłane na adres Sprzedawcy za pobraniem nie będą odbierane.

 

 • 6 Ochrona danych osobowych
 1. Składając zamówienie w Sklepie internetowym, Kupujący wyraża zgodę
  na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Kupujących Sklepu internetowego oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody
  na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep internetowy. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. W przypadku wyrażenia przez Kupującego dodatkowych zgód, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep internetowy w celu informowania Kupującego o nowych produktach i promocjach dostępnych w Sklepie internetowym.
 4. Kupujący mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

 

 • 7 Postanowienia końcowe
 1. Informacje zamieszczone na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres
  e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.
 3. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych. Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony sklepu internetowego.
 4. Kupujący ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu internetowego nie będą działać poprawnie. Jeśli Kupujący nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
 5. Ewentualne spory pomiędzy Kupującym będącym Konsumentem, a Sklepem internetowym zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie
  z ustawą z dnia z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
  (Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.).
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy
  o prawach konsumenta oraz przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o których mowa w części I ust. 1 Regulaminu.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż siedem dni od daty udostępnienia ich na stronie www.amfn.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14 marca 2023 roku.

 

slot 88