Regulamin

Regulamin Biblioteki Głównej
Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy

 

§1. Przepisy ogólne

 1. Biblioteka Główna w dalszym ciągu zwana BIBLIOTEKĄ udostępnia swoje zbiory na zewnątrz za pośrednictwem Wypożyczalni oraz na miejscu w Czytelni.
 2. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.

§2. Wypożyczalnia

 1. Prawo do korzystania z Wypożyczalni mają: pracownicy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, studenci i doktoranci Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz emerytowani pracownicy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
 2. Warunkiem korzystania z Wypożyczalni jest dokonanie zapisu, wypełnienie deklaracji i otrzymanie karty bibliotecznej oraz – w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – wpłacenie jednorazowej zwrotnej kaucji.
 3. Warunkiem dokonania zapisu jest przedstawienie następujących dokumentów:
  – dowodu tożsamości dla pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy;
  – w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – dowodu wpłacenia jednorazowej zwrotnej kaucji;
  – legitymacji studenckiej albo doktoranckiej dla studentów i doktorantów Akademii Muzycznej w Bydgoszczy;
  – dowodu tożsamości dla emerytów i rencistów.
 4. Po dokonaniu zapisu, czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną ważną:
  – dla pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – przez okres zatrudnienia;
  – dla studentów i doktorantów Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – przez okres studiów;
  – dla emerytowanych pracowników Akademii Muzycznej w Bydgoszczy- bezterminowo.
 5. Po upływie ważności karty bibliotecznej, czytelnik zobowiązany jest aktualizować uprawnienia do wypożyczeń.
 6. Karta biblioteczna jest jedynym dokumentem upoważniającym do wypożyczania materiałów w Bibliotece.
 7. Warunkiem otrzymania duplikatu karty bibliotecznej jest zgłoszenie w Wypożyczalni faktu zagubienia karty bibliotecznej w celu zablokowania konta. Za wystawienie duplikatu karty bibliotecznej pobierana jest kwota 10,00 zł. Powyższą kwotę należy wpłacić na konto Uczelni 38 1240 3493 1111 0000 4279 1373 i po przedstawieniu dowodu wpłaty zostanie wydany duplikat karty bibliotecznej.
 8. Odstąpienie karty bibliotecznej innym osobom pociąga za sobą pozbawienie prawa do korzystania z Biblioteki, zarówno właścicielowi karty jak i osobie nieprawnie z niej korzystającej.
 9. O zagubieniu karty bibliotecznej należy niezwłocznie zawiadomić Wypożyczalnię. W razie nie zgłoszenia zagubienia karty, jej właściciel ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z używania tej karty przez inną osobę.
 10. Każdorazową zmianę nazwiska i adresu stałego należy niezwłocznie zgłaszać w Wypożyczalni.
 11. Dyrektorowi Biblioteki przysługuje prawo skreślenia czytelnika z listy użytkowników wypożyczalni, w wypadku nie przestrzegania warunków korzystania z wypożyczalni.
 12. Wypożyczeniom nie podlegają następujące materiały biblioteczne:
  – księgozbiór Czytelni;
  – wydawnictwa ciągłe;
  – prace dyplomowe;
  – egzemplarze książek i nut posiadające klasę pozycji „Nie wypożycza się”;
  – materiały biblioteczne sprowadzone drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.
 13. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Biblioteki może wyłączyć z udostępniania w Wypożyczalni materiały biblioteczne nie wymienione w pkt. 11 ze względu na ich wartość, unikalność, stan zachowania lub okresowo wzmożoną poczytność.

§3. Tryb wypożyczeń w Bibliotece Głównej

Zamówienie na wypożyczenie należy składać na rewersach (na każdą zamówioną pozycję oddzielnie). Przy wypożyczeniach materiałów bibliotecznych czytelnicy zobowiązani są do okazywania ważnej karty bibliotecznej.

 1. Liczba wypożyczeń materiałów w ramach wypożyczeń indywidualnych wynosi:
  – dla pracowników Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – 30 woluminów;
  – dla osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – 3 woluminy
  – dla studentów i doktorantów Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – 20 woluminów;
  – dla emerytowanych pracowników Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – 5 woluminów.
 2. Okres wypożyczeń materiałów bibliotecznych
  – dla pracowników Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – do 12 miesięcy;
  – dla osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – do 1 miesiąca;
  – dla studentów i doktorantów Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – nie dłużej niż na rok akademicki (od 1 października do 30 czerwca);
  – dla emerytowanych pracowników Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – do 3 miesięcy.
 3. Wypożyczalnia może przedłużyć okres wypożyczenia pozycji na wakacje.
 4. W uzasadnionych przypadkach Bibliotece przysługuje prawo do skrócenia czasu wypożyczenia i okresu prolongaty.
 5. Rejestracja wypożyczeń, prolongat i zwrotów materiałów bibliotecznych odbywa się metodą tradycyjną (rewersy) lub w sposób elektroniczny.
 6. Przetrzymywanie lub odmowa zwrotu materiałów bibliotecznych powoduje:
  – wstrzymanie wypożyczeń do czasu uregulowania zobowiązań;
  – okresowe zawieszenie w prawach użytkownika Biblioteki.
 7. Za zagubienie lub trwałe zniszczenie materiałów bibliotecznych Czytelnik jest zobowiązany:
  – odkupić książkę lub nuty tego samego lub nowszego wydania;
  – zakupić inny tytuł wskazany przez pracownika Wypożyczalni.Decyzję o rodzaju ekwiwalentu podejmuje pracownik Wypożyczalni.
 8. Za uszkodzenie materiałów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany wnieść opłatę za naprawę uszkodzenia (np. pokryć koszty oprawy materiału bibliotecznego).
 9. Z chwilą przekroczenia terminu zwrotu książek lub nut, konto czytelnika zostaje zablokowane do momentu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.
 10. Z końcem roku akademickiego student zobowiązany jest do uzyskania potwierdzenia zwrotu książek lub nut w indeksie.
 11. Zamówienia na materiały biblioteczne należy składać najpóźniej 15 minut przed zamknięciem Wypożyczalni.
 12. Likwidacja konta czytelnika odbywa się z chwilą zwrócenia karty bibliotecznej i podpisania karty obiegowej.
 13. Wysokość kaucji, o której mowa w § 2, ustala Rektor na wniosek Dyrektora Biblioteki Głównej uzgodniony z Radą Biblioteczną.

§4. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

 1. Czytelnicy mogą korzystać ze zbiorów innych bibliotek krajowych i zagranicznych drogą wypożyczania międzybibliotecznego.
 2. Biblioteka realizuje zamówienia dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz dla studentów i doktorantów Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
 3. Czytelnik składa zamówienie w Wypożyczalni podając opis bibliograficzny poszukiwanej pozycji.
 4. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna wypożycza książki z bibliotek zagranicznych na podstawie zamówienia podpisanego przez osobę zamawiającą. Zamówienie jest podstawą do obciążenia osoby zamawiającej rachunkiem wystawionym przez bibliotekę zagraniczną, z której zbiorów wypożyczono książki lub przez instytucję pośredniczącą w sprowadzeniu książki. Orientacyjny koszt sprowadzenia (wypożyczenia i wysyłki) książek podaje pracownik Wypożyczalni Międzybibliotecznej.
 5. Termin realizacji zamówienia zależy od instytucji udostępniającej swoje materiały biblioteczne.
 6. Korzystanie z materiałów sprowadzonych przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną odbywa się tylko w Czytelni.

§ Czytelnia

Prawo do korzystania z Czytelni mają wszyscy zainteresowani. Zbiory biblioteczne udostępniane są wyłącznie na miejscu.

 1. Osoby korzystające z Czytelni zobowiązane są do:
  – pozostawienia dyżurującemu bibliotekarzowi legitymacji studenckiej, służbowej lub dowodu tożsamości;
  – wpisania się na listę odwiedzin;
  – poszanowania udostępnionych materiałów bibliotecznych oraz zgłoszenia zauważonych braków i uszkodzeń;
  – zachowania ciszy.
 2. Do Czytelni należy wchodzić bez toreb, teczek, plecaków, itp.
 3. W Czytelni zabronione jest spożywanie napojów i posiłków oraz korzystanie z telefonów komórkowych.
 4. Zabronione jest (bez wiedzy osoby dyżurującej) wynoszenie poza Czytelnię materiałów bibliotecznych udostępnianych do korzystania na miejscu.
 5. Korzystający z Czytelni zobowiązani są do okazywania na żądanie dyżurującego bibliotekarza wszystkich wnoszonych i wynoszonych materiałów własnych.
 6. W Czytelni udostępnia się:
  – książki i wydawnictwa informacyjno-encyklopedyczne znajdujące się w księgozbiorze ogólnym;
  – materiały biblioteczne sprowadzone w drodze wypożyczeń międzybibliotecznych;
  – prace dyplomowe i magisterskie;
  – czasopisma.
 7. Zamówienia na materiały biblioteczne dla czytelników realizowane są, o ile to możliwe, niezwłocznie.
 8. Zamówienia na materiały biblioteczne przyjmuje się nie później niż na 15 minut, a materiały do kopiowania nie później niż 30 minut przed zamknięciem Czytelni.
 9. Jednorazowo można zamówić 5 egzemplarzy materiałów bibliotecznych.
 10. W Czytelni jest wolny dostęp do księgozbioru.