https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Wymagane dokumenty i opłaty 

 

Spis treści

(kliknij, aby przejść dalej)

Studia licencjackie i magisterskie

Etap I kwalifikacja do egzaminów wstępnychopłata rekrutacyjna
Etap II egzaminy wstępne (oraz informacja o egz. stacjonarnych i zdalnych)
Etap III warunki wpisania na listę studentów:

obywatele RP
kandydaci nieposiadający obywatelstwa RP

Wysokość opłat za studia w j. polskim oraz w j. angielskim (szczegóły wkrótce)

Szkoła Doktorska

Studia Podyplomowe


Studia licencjackie i magisterskie (wyciąg z Warunków i trybu rekrutacji):

ETAP I Zakwalifikowanie do dodatkowych egzaminów wstępnych:

 1. Kandydat zobowiązany jest dokonać rejestracji elektronicznej w systemie IRK dostępnym na stronie internetowej uczelni.
 2. Rejestracja w systemie IRK obejmuje:
  1. założenie indywidualnego konta;
  2. uzupełnienie danych wymaganych przez system;
  3. zapis na egzaminy wstępne na wybrane studia.
 3. Rejestracji w systemie IRK można dokonać do 12 czerwca 2024 roku, godz. 12:00
  (II tura do 28 sierpnia 2024 r., godz. 12:00)
 4. Opłatę rekrutacyjną w wysokości 150 zł należy uiścić do 12 czerwca 2024 r. (II tura do 28 sierpnia 2024 r.) na konto, którego numer (wygenerowany indywidualnie dla każdego kandydata) podany jest w zakładce „Płatności” po zalogowaniu kandydata na jego indywidualne konto w systemie IRK.
 5. Ponadto wymaga się załączenia w systemie IRK dodatkowych dokumentów i plików w formie elektronicznej (zgodne z treścią Warunków i trybu rekrutacji (…) Zał. 1 Zasady szczegółowe egzaminów wstępnych)
 6. Kandydaci, którzy prawidłowo dokonali rejestracji elektronicznej oraz dokonali opłaty rekrutacyjnej otrzymują status „zakwalifikowany” w systemie IRK.

ETAP II Egzaminy wstępne:

 1. Zakwalifikowani kandydaci przystępują do egzaminów wstępnych zgodnie z harmonogramem opublikowanym przez Biuro Rekrutacji.
 2. Punktowe wyniki poszczególnych etapów, statusy kwalifikacji do kolejnego etapu, wynik dodatkowych egzaminów wstępnych, informacja o wpisaniu na listę rezerwową oraz informacja o przyjęciu / nieprzyjęciu na studia publikowane są na indywidualnych kontach kandydatów w systemie IRK.
 3. Informacja o zdaniu egzaminów wstępnych nie jest jednoznaczna z przyjęciem na studia (wpisaniem kandydata na listę studentów).
 4. Komisja egzaminacyjna może zaproponować kandydatowi przeprowadzenie egzaminu ustnego w języku angielskim na kierunkach wymienionych w § 15 ust 1 i w związku z tym zdawanie na studia prowadzone w języku angielskim (Kierunki: Instrumentalistyka, Jazz i Muzyka Estradowa).
 5. Informacja o przeprowadzeniu egzaminu ustnego w języku angielskim zostaje wpisana do protokołu egzaminacyjnego.
 6. Kandydat, który zdecyduje się w trybie opisanym w ust. 3 i 4 na podjęcie studiów w języku angielskim zobowiązany jest złożyć wniosek do Komisji Rekrutacyjnej o zmianę odpowiedniej informacji w systemie IRK.

ETAP III Warunki wpisania kandydata na listę studentów

Kandydaci posiadający polskie obywatelstwo:

 1. Kandydaci, którzy otrzymają w systemie IRK informację o zdaniu egzaminów wstępnych i chcą podjąć studia w AMFN, zobowiązani są uzupełnić w systemie IRK elektroniczną deklarację podjęcia studiów oraz przesłać na adres uczelni (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście do dnia 12 lipca 2024 r. godz. 12:00 (II tura do 13 września 2024 r. godz. 12:00) następujące dokumenty:
  • w przypadku kandydatów na pierwszy stopień studiów posługujących się dyplomem ukończenia studiów, świadectwem maturalnym wydanym przed 2006 rokiem lub kandydatów, którzy nie wyrazili zgody na przekazanie wyników matury uczelniom przez System Informacji Oświatowej: oryginał, odpis lub uwierzytelnioną notarialnie kopię świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • w przypadku kandydatów niewymienionych w lit. a) na wniosek pracownika Biura Rekrutacji: oryginał, odpis lub uwierzytelnioną notarialnie kopię świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • w przypadku kandydatów na drugi stopień studiów: oryginał, odpis lub uwierzytelnioną notarialnie kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 2. Dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów w wyznaczonym terminie jest warunkiem wpisania kandydata na listę studentów.

Kandydaci nieposiadający polskiego obywatelstwa:

 1. Kandydaci, którzy otrzymają w systemie IRK informację o zdaniu egzaminów wstępnych i chcą podjąć studia w AMFN, zobowiązani są uzupełnić w systemie IRK elektroniczną deklarację podjęcia studiów oraz przesłać na adres uczelni (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście do dnia 12 lipca 2024 r. godz. 12:00 (II tura do 13 września 2024 r. godz. 12:00) następujące dokumenty:
  • kandydaci na studia pierwszego stopnia: świadectwo dojrzałości (odpowiednik wydany poza Polską) – oryginał, odpis lub uwierzytelnioną notarialnie kopię wraz z tłumaczeniem przysięgłym świadectwa na język polski;
  • kandydaci na studia drugiego stopnia: dyplom ukończenia studiów wyższych – oryginał, odpis lub uwierzytelniona notarialnie wraz z tłumaczeniem przysięgłym dyplomu na język polski.
  • karta Polaka, jeśli kandydat posiada;
  • dokument poświadczający znajomość języka polskiego (jeden z wymienionych):
   • świadectwo ukończonego rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;
   • dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.
 2. Potwierdzeniem znajomości języka polskiego może być także osiągnięcie przez kandydata co najmniej minimalnej punktacji wymaganej podczas egzaminu ustnego.
 3. Dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów w wyznaczonym terminie jest warunkiem wpisania kandydata na listę studentów.

Kształcenie w języku angielskim:

 1. Uczelnia prowadzi kształcenie w języku angielskim na studiach I i II stopnia na kierunkach Instrumentalistyka oraz Jazz i muzyka estradowa.
 2. Kandydaci aplikujący na studia z językiem wykładowym angielskim zwolnieni są z udokumentowania znajomości języka polskiego, natomiast zobowiązani są do przedstawienia certyfikatu lub dyplomu ukończenia szkoły/studiów poświadczającego znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1 dla studiów I stopnia, a dla studiów II stopnia co najmniej na poziomie B2.

Szkoła Doktorska

Studia Podyplomowe

slot88 slot88 slot88 megasloto visa33 megasloto