Wymagane dokumenty

 

ETAP I Rejestracja elektroniczna:

 1. Kandydat zobowiązany jest dokonać rejestracji elektronicznej w systemie IRK dostępnym na stronie internetowej uczelni.
 2. Rejestracji w systemie IRK można dokonać od 19 kwietnia do 31 maja 2021 roku.

ETAP II

 1. Do 31 maja kandydat jest zobowiązany wysłać do Biura Rekrutacji w teczce następujące dokumenty:
  • podpisane podanie wygenerowane z systemu IRK;
  • dowód opłaty egzaminacyjnej.
   Dokumenty należy umieścić w białej teczce z naklejoną na fronciepierwszą stroną podania wygenerowanego w systemie IRK.
 2. Do 14 czerwca na specjalność Kompozycja, Sound Design, Muzyka Filmowa i Teatralna oraz Muzyka dla multimediów wymaga się załączenia w systemie IRK następujących dodatkowych dokumentów:
  • specjalność: Kompozycja – samodzielnie skomponowane utwory
  • specjalność: Sound Design – portfolio
  • specjalności: Muzyka Filmowa i Teatralna – portfolio; Muzyka dla Multimediów – portfolio
 3. Do 14 czerwca w systemie IRK należy wgrać pliki z nagraniami (szczegółowe wytyczne dla specjalności określone w Warunkach i trybie rekrutacji)

ETAP III Warunki wpisania kandydata na listę studentów:

 1. Kandydaci, którzy otrzymają w systemie IRK informację o zdaniu egzaminów wstępnych i chcą podjąć studia w AMFN, zobowiązani są przesłać na adres uczelni (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście do dnia 15 lipca 2021 roku następujące dokumenty:
  • odręcznie podpisaną deklarację o podjęciu studiów w AMFN;
  • oryginał, odpis lub uwierzytelnioną notarialnie kopię świadectwa dojrzałości;
  •  oryginał, odpis lub uwierzytelnioną notarialnie kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku kandydatów na drugi stopień studiów).
 2. Ze względu na konieczność przeliczenia wyników egzaminu maturalnego z matematyki lub fizyki na kierunku Reżyseria Dźwięku, termin załączenia deklaracji o podjęciu studiów w AMFN ustala się na dzień 22 lipca 2021 roku. Termin dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek Reżyseria Dźwięku.
 3. Dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów w wyznaczonym terminie jest warunkiem wpisania kandydata na listę studentów.