https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Deklaracja dostępności

Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy .
Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-08-31
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
– Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
-Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Część zeskanowanych plików to upubliczniona dokumentacja potwierdzająca postępowania przetargowe.
– Niektóre obrazy nie posiadają alternatywnych opisów.
– Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Strona posiada możliwość zwiększenia kontrastu oraz rozmiaru czcionki, w celu ułatwienia korzytania z portalu dla osób słabowidzących.

Oświadczenie sporządzono dnia: : 2020-09-20
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Janusz Białowąs, sekretariat@amfn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 52 321-11-42 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek dydaktyczny Słowackiego 7
Informacja o dostępności wejścia do budynku
Budynek dwukondygnacyjny, posiada jedno wejście od frontu budynku przy ul. Słowackiego.
Informacja o dostępności korytarza, schodów i wind.
Budynek nie posiada wind ani żadnych przystosowań dla osób niepełnosprawnych zakresie poruszania się po budynku oraz toalet.
Informacja o dostosowaniach informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Budynek nie posiada.
Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Budynek nie posiada.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.
Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) – osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych.
Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Uczelnia nie posiada tłumacza języka migowego
Budynek dydaktyczny Gdańska 20
Informacja o dostępności wejścia do budynku
Budynek jednokondygnacyjny, posiada dwa wejścia – od ul. Gdańskiej oraz na ścianie bocznej budynku. Wejście boczne posiada windę umożliwiającą dostęp do budynku osobom na wózku inwalidzkim.
Informacja o dostępności korytarza, schodów i wind:
Budynek nie posiada windę dla osób niepełnosprawnych.
Informacja o dostosowaniach informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:
Budynek nie posiada.
Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
Budynek nie posiada.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:
Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) – osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych.
Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
Uczelnia nie posiada tłumacza języka migowego
Budynek dydaktyczny Warmińskiego
Informacja o dostępności wejścia do budynku
Budynek dwukondygnacyjny, posiada jedno wejście.
Informacja o dostępności korytarza, schodów i wind:
Budynek nie posiada wind ani żadnych przystosowań dla osób niepełnosprawnych zakresie poruszania się po budynku oraz toalet.
Informacja o dostosowaniach informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:
Budynek nie posiada.
Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
Budynek nie posiada.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:
Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) – osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych.
Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
Uczelnia nie posiada tłumacza języka migowego
Budynek dydaktyczno – mieszkalny ul.Staszica
Informacja o dostępności wejścia do budynku
Budynek dwukondygnacyjny, posiada dwa wejścia od frontu budynku przy ul. Staszica.
Informacja o dostępności korytarza, schodów i wind:
Budynek nie posiada wind ani żadnych przystosowań dla osób niepełnosprawnych zakresie poruszania się po budynku oraz toalet.
Informacja o dostosowaniach informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:
Budynek nie posiada.
Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
Budynek nie posiada.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:
Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) – osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych.
Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
Uczelnia nie posiada tłumacza języka migowego

Dodatkowe informacje:
Do końca roku 2021 strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych .

slot88 slot88 slot88 megasloto visa33 megasloto