Katedra Wokalistyki

Kierownik Katedry Wokalistyki: prof. dr hab. Wiesław Bednarek

Od roku akademickiego 2005/06 na Wydziale działa Katedra Wokalistyki. Do podstawowych zadań Katedry należy nadzorowanie procesu dydaktycznego, zapewnienie wysoko wykwalifikowanej kadry oraz sprawowanie opieki nad rozwojem naukowym i artystycznym młodych pracowników. W ramach działalności Katedry podejmuje się szereg inicjatyw umożliwiających podniesienie jakości kształcenia oraz wpływających na indywidualizację procesu dydaktycznego. Należą do nich wykłady, seminaria, warsztaty i kursy, prowadzone przez wybitne osobistości świata artystycznego z Polski i zagranicy. Podczas mistrzowskich kursów wokalnych studenci mieli okazję doskonalić swoje umiejętności, pracując pod kierunkiem takich artystów jak T. Żylis-Gara, A. Garanča, P. Esswood, H. Łazarska, J. Rappe, R. Karczykowski, L. A. Mróz, M. Robavs, M. Rzepka.
Młodzież naszego Wydziału chętnie bierze też udział w organizowanych cyklicznie międzywydziałowych kursach tańca barokowego, prowadzonych przez Romanę Angel oraz kursach muzyki dawnej.

Pracownicy Katedry Wokalistyki:

prof. dr hab. Wiesław Bednarek
prof. dr hab. Małgorzata Grela
prof. dr hab. Hanna Michalak
prof. dr hab. Katarzyna Nowak–Stańczyk
prof. dr hab. Katarzyna Rymarczyk
dr hab. Jacek Greszta, prof. uczelni
dr hab. Urszula Jankowiak, prof. uczelni
dr hab. Adam Zdunikowski, prof. uczelni
ad. dr hab. Wojciech Dyngosz
ad. dr hab. Kamila Kułakowska
ad. dr Agnieszka Piass
ad. dr Anita Urban–Wieczorek
as. dr Beata Gramza
as. dr Bartłomiej Tomaka
as. mgr Sławomir Kowalewski
as. mgr Hanna Okońska
as. mgr Anna Wilk