Studia doktoranckie

Kierownik Studiów Doktoranckich:

dr hab. Piotr Kępiński, prof. ucz.

Studia doktoranckie na Wydziale Instrumentalnym przeznaczone są dla absolwentów studiów drugiego stopnia w specjalności gra na instrumencie. Studia trwają osiem semestrów i kończą się pomyślnie przeprowadzonym przewodem doktorskim i uzyskaniem stopnia doktora sztuk w dyscyplinie instrumentalistyka.

Regulamin studiów doktoranckich obowiązujący od 1.10.2017 pdf

Stypendia doktoranckie – pomoc materialna

Regulamin pdf

Skład komisji stypendialnej pdf

Wniosek z kompletem załączników pdf

Zarządzenie Rektora z dnia 28 września 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Stypendium Doktoranckiego i zwiększenia Stypendium Doktoranckiego pdf

Wniosek o przyznanie/zwiększenie Stypendium Doktoranckiego doc
Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich – pdf