Konkurs Wokalny im. Paderewskiego

W dniach 6 – 9 listopada 2018 roku w Bydgoszczy, odbędzie się szósta edycja Konkursu Wokalnego im. I. J. Paderewskiego.

Organizatorem Konkursu jest Akademia Muzyczna imienia F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz działająca przy niej Fundacja Konsonans. Konkurs jest organizowany w cyklu trzyletnim, ma charakter ogólnopolski, a jego celem jest propagowanie twórczości wokalnej I. J. Paderewskiego, popularyzacja innych wybitnych twórców polskiej liryki wokalnej XIX i pierwszej połowy XX wieku oraz promowanie utalentowanych młodych wykonawców.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VI Konkursie Wokalnym najzdolniejszych śpiewaków, którzy zechcą pokazać swój talent w Bydgoszczy w listopadzie 2018 roku. Oceniać ich będzie znakomite Jury złożone z wybitnych artystów, pod przewodnictwem pomysłodawczyni konkursu – prof. Katarzyny Rymarczyk. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w Sali koncertowej Akademii Muzycznej, a występy laureatów zarejestrowane zostaną na płycie CD. Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody pieniężne oraz koncerty, które są najlepszą formą promocji dla młodych, rozpoczynających swą muzyczną karierę wokalistów.

Poniżej mogą Państwo pobrać Regulamin Konkursu oraz Formularz zgłoszeniowy.

Formularz 

REGULAMIN

Informacja dla uczestników Konkursu Wokalnego im. Paderewskiego organizowanego przez Akademię Muzyczną imienia Feliksa Nowowiejskiego

w Bydgoszczy o przetwarzaniu danych osobowych

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (85-008), ul. Słowackiego 7.
  2. Na administratorze, o którym mowa w pkt. 1, ciąży obowiązek dochowania najwyższej staranności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w zakresie zapobiegania dostępowi do nich przez osoby niepowołane, możliwości ich utraty lub bezprawnego rozpowszechniania.
  3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amuz.bydgoszcz.pl.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w organizacji Konkursu Wokalnego im. Paderewskiego organizowanego przez Akademię Muzyczną imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
  5. Podstawą do przetwarzania danych osobowych regulamin Konkursu Wokalnego im. Paderewskiego oraz Ustawa o rachunkowości (zakresie ewidencji i rozliczenia nagród finansowych uczestników).
  6. Podanie danych jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
  7. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
  8. Dane teleadresowe uczestników przechowywane będą przez okres 3 lat (do kolejnej edycji konkursu). Pozostałe dane osobowe uczestników zostaną usunięte po zakończeniu bieżącej edycji konkursu, za wyjątkiem osób, które otrzymały nagrody finansowe. Czas przechowywania tych danych określa Ustawa o rachunkowości oraz ordynacja podatkowa.
  9. Uczestnicy konkursu, którzy nie otrzymali nagród finansowych maja prawo do zapomnienia. Decyzję taka należy zgłosić w formie pisemnej do Administratora danych osobowych
  10. Poucza się jednocześnie, iż ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.