KOMUNIKAT DZIEKANA WYDZIAŁU INSTRUMENTALNEGO

 

Szanowni Państwo Pedagodzy!
W protokołach dotyczących przedmiotów, których semestr kończy się zaliczeniem
lub zaliczeniem z oceną, proszę po wykazie studentów opisać kryteria uzyskania zaliczenia.

Proszę również o wpisywanie wszystkich zaliczeń (dotyczy również instrumentu głównego, kameralistyki itp.) z datą poprzedzającą sesję egzaminacyjną (np. z datą ostatnich zajęć w semestrze).