Zarządzenie Rektora nr 4/R/25-09/2018 o godzinach rektorskich w dniu 4 października 2018 roku.

pdf

 

Szanowni Państwo PEDAGODZY!
Proszę wszystkich Państwa Pedagogów o składanie propozycji rezerwacji dni pracy, godzin oraz sal na rok akademicki 2018/2019 w Dziale Nauczania do dnia 15.09.2018 r.

Prorektor ds. organizacji, nauki
i współpracy z zagranicą
prof. zw. dr hab. Maria Murawska

 

Organizacja roku akademickiego 2018/2019 w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

SEMESTR ZIMOWY 01 X 2018 – 10 II 2019
Zajęcia dydaktyczne 01 X 2018 – 22 I 2019
Uroczysta inauguracja 4 X 2018
Przerwa świąteczna 22 XII 2018 – 02 I 2019
Sesja egzaminacyjna 23 I 2019 – 03 II 2019
Przerwa semestralna 04 II 2019 – 10 II 2019
Sesja poprawkowa 18 II 2019 – 21 II 2019

SEMESTR LETNI 11 II 2019 – 30 IX 2019
Zajęcia dydaktyczne 11 II 2019 – 07 VI 2019
Ferie wiosenne 18 IV 2019 – 24 IV 2019
Sesja egzaminacyjna 08 VI 2019 – 19 VI 2019
Egzaminy wstępne studia stacjonarne
24 VI 2019 – 27 VI 2019
Kompozycja i teoria muzyki
Reżyseria dźwięku
Instrumentalistyka
Wokalistyka
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura
Jazz i muzyka estradowa
Egzaminy wstępne studia doktoranckie 16 IX 2019 – 17 IX 2019
Sesja poprawkowa 18 IX 2019 – 20 IX 2019

 

OGŁOSZENIA MAJ 2018

Uprzejmie proszę Sz. Państwa Pedagogów o składanie sprawozdań z przepracowanych, zleconych godzin dydaktycznych za semestr letni roku akademickiego 2017/2018 z wykonaniem do 06.06.2018r. w Dziale Nauczania (pok. 17), termin złożenia dokumentu upływa w dniu 15.06.2018r.

Rektor
prof. zw. dr hab. Jerzy Kaszuba

Formularz sprawozdania godzin ponadwymiarowych (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora z dnia 4.05.2018). doc

 

Organizacja roku akademickiego 2017/2018
w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

SEMESTR ZIMOWY 01 X 2017 – 14 II 2018
Zajęcia dydaktyczne 01 X 2017 – 28 I 2018
Uroczysta inauguracja 04 X 2017
Przerwa świąteczna 22 XII 2017 – 03 I 2018
Sesja egzaminacyjna 29 I 2018 – 07 II 2018
Przerwa semestralna 08 II 2018 – 14 II 2018
Sesja poprawkowa 19 II 2018 – 22 II 2018

SEMESTR LETNI 15 II 2018 – 30 IX 2018
Zajęcia dydaktyczne 15 II 2018 – 06 VI 2018
Ferie wiosenne 29 III 2018 – 04 IV 2018
Sesja egzaminacyjna 07 VI 2018 – 17 VI 2018
Egzaminy wstępne studia stacjonarne 20 VI 2018 – 23 VI 2018
Kompozycja i teoria muzyki
Reżyseria dźwięku
Instrumentalistyka
Wokalistyka
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura
Jazz i muzyka estradowa
Egzaminy wstępne studia doktoranckie 17 IX 2018 – 18 IX 2018
Sesja poprawkowa 19 IX 2018 – 22 IX 2018

 

Organizacja roku akademickiego 2016/2017 do pobrania

Ogłoszenie o składaniu sprawozdań za godziny ponadwymiarowe do pobrania

Sprawozdanie z godzin ponadwymiarowych do pobrania

Zarządzenie Rektora w spr. dnia wolnego od zajęć dydaktycznych do pobrania

 

Dokumenty do pobrania. Udział w konkursie na stanowiska nauczycieli akademickich.
1. Zgłoszenie udziału w konkursie do pobrania
2. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust.1 ustawy do pobrania
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania
4. Oświadczenie, że Akademia Muzyczna w Bydgoszczy będzie podstawowym miejscem pracy dla kandydata do pobrania
5. Oświadczenie, o którym mowa w art.112a ustawy o szkolnictwie wyższym do pobrania
6. Oświadczenie, iż kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DU z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) do pobrania

Zarządzenie nr 51 Rektora Akademii Muzycznej w sprawie korzystania przez pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Akademii z praw autorskich i praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami w związku z zatrudnieniem w Akademii do pobrania

 

Wniosek nauczyciela akademickiego w sprawie praw autorskich i praw pokrewnychdoc

 

Informacje o płatności wynagrodzenia

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W SPRAWIE WARUNKÓW WYNAGRADZANIA ZA PRACĘ I PRZYZNAWANIA INNYCH ŚWIADCZEŃ ZWIĄZANYCH Z PRACĄ DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W UCZELNI PUBLICZNEJ z dnia 2 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2063)

§ 27
1. Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za staż pracy, dodatek funkcyjny i dodatki specjalne są wypłacane nauczycielowi akademickiemu z góry, a pozostałe składniki wynagrodzenia – z dołu.
2. Prawo do wynagrodzenia wypłacanego z góry wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym ustał stosunek pracy, z tym że pracownik zachowuje wynagrodzenie wypłacone za ten miesiąc.
3. Wynagrodzenie zasadnicze i składniki wynagrodzenia wypłacane z góry, o których mowa w ust. 1, są wypłacane w pierwszym dniu roboczym miesiąca.

 

 

Podział dotacji na działalność statutową AMFN