KOMUNIKAT DZIEKANA WYDZIAŁU INSTRUMENTALNEGO

 

Szanowni Państwo Pedagodzy!

  • Proszę o wpisywanie ocen do systemu USOS w terminie 7 dni od dnia egzaminu/zaliczenia.
  • Przypominam, że zaliczenia lub oceny z przedmiotów, które kończą się zaliczeniem lub zaliczeniem z oceną (a nie egzaminem), powinny być  wystawione do dnia poprzedzającego sesję egzaminacyjną.
  • Z wszystkich egzaminów sporządza się protokół z podpisami Komisji.
  • Z wszystkich przedmiotów kończących się zaliczeniem lub zaliczeniem z oceną po wprowadzeniu zaliczeń/ocen do USOS-a należy wydrukować zbiorczy protokół i podpisany dostarczyć do Działu Nauczania.
  • W protokołach dotyczących przedmiotów, których semestr kończy się zaliczeniem
    lub zaliczeniem z oceną, proszę po wykazie studentów opisać kryteria uzyskania zaliczenia.

 

Nowy regulamin podziału środków na działalność badawczo-naukową dostępny jest pod linkiem http://www.amuz.bydgoszcz.pl/o-uczelni/dzialalnosc-naukowa/

Wnioski można składać do 15 listopada br.